Home

Evidence zaknihovaných cenných papírů

Co je CDCP Centrální depozitář cenných papír

Tak tuto informaci již nezjistíte z pohodlí domova. Se změnou evidence zaknihovaných cenných papírů došlo i ke změnám v obsluze Vašeho účtu. Dříve jste mohli zajít na přepážku SCP a nechat si vyhotovit výpis z účtu (1) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem. (2) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, předá emitentovi výpis z evidence emise při vydání nebo zrušení emise zaknihovaného cenného papíru nebo na žádost emitenta; výpis z. Centrální evidence cenných papírů. Centrální evidence cenných papírů je evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci, a zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ČNB Centrální depozitář cenných papírů Zkratka: CDCPDříve: Středisko cenných papírů (SCP) Centrální depozitář cenných papírů, a.s. CDCP vede evidenci cenných papírů vydaných v České republice, provozuje vypořádání a zúčtování obchodů s cennými papíry a přiděluje identifikátory ISIN a LEI V roce 1993 v souvislosti s kuponovou privatizací vznikl Burzovní.

Centrální depozitář cenných papír

Evidence zaknihovaných Akreditfi

(2) Evidence emise zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování obsahuje. a) údaje stanovené v § 12 odst. 1 písm. a) až c) a e), b) údaj o celkovém počtu cenných papírů vydaných v emisi, c) údaje o vlastnících cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, d) údaj o počtu cenných papírů jednotlivých. služeb (i) vypořádání a evidence zaknihovaných cenných papírů, nebo (ii) vypořádání, evidence a správy zaknihovaných cenných papírů Klientovi ze strany ČSOB. Preambule Klient souhlasí, že byl klasifikován jako: standardní klient profesionální klient způsobilá protistrana Klient je informován o tom, že

ČSOB SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ A EVIDENCI ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO VYPOŘÁDÁNÍ, EVIDENCI A SPRÁVĚ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ eskoslovenská obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI 1 Tuto smlouvu o vypořádání a evidenci zaknihovaných cenných papírů. 1.4.4.2.2 Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 526 - Evidence zaknihovaných cenných papírů JUDr. Vladimíra Knoblochová § 526 č. 89/2012 Sb....§ 526Evidence zaknihovaných cenných papírůEvidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet.

V souladu s platnými právními předpisy, smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem centrálního depozitáře podává výše uvedený emitent entrálnímu depozitáři cenných papírůc příkaz ke zrušení níže specifikovaných zaknihovaných cenných papírů v evidenci emise a na majetkových účtech vlastníků. 1 zaknihovaných investičních nástrojů specifikovaných níže (zaknihované cenné papíry). Podmínky vedení evidence emise a práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve smlouvě o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v centrální evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s

Evidence zaknihovaných cenných papírů, § 526 - Nový

 1. zaknihovaných cenných papírů v České republice Diplomová práce Aneta Valentová Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Kotáb Praha, prosinec 2009. 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití 2 Evidence zaknihovaných cenných papírů v České republice: od Střediska.
 2. Výpis z evidence emise totiž údaje, jež musí být zapsány v seznamu akcionářů, obsahuje (srov. § 111 odst. 2 větu za středníkem ZPKT, podle kterého evidence zaknihovaných cenných papírů obsahuje údaje o majiteli účtu, na kterém je cenný papír evidován, a počet kusů cenného papíru)
 3. (3) Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je též evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. Pravidla pro vedení této evidence a jejich změny uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách

Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů, § 111 - Zákon

Centrální depozitář cenných papírů, ve zkratce CDCP, je institucí kapitálového trhu, jejímž základním posláním je evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.. Základní charakteristika CDCP. V České republice působí již od roku 1993, kdy vznikl Burzovní registr cenných papírů evidence cenných papírů - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č zabrousím do historie vzniku cenných papírů, která je ve vztahu k celkovému pochopení cenných papírů významná, a leckdy neprávem opomíjená. Následně se budu zabývat vymezením pojmu cenný papír, a to nejprve z hlediska jeho defininího pojetí, a poté také z hlediska jeho legálního vymezení. Cílem tét Evidence zaknihovaných cenných papírů. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. § 527. Účet vlastníka (1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen

§260 (2) Je-li vydána zaknihovaná akcie, postačí, že údaje uvedené v § 259 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví tento zákon Z povahy zaknihovaných cenných papírů totiž vyplývá, že velké množství ustanovení regulujících listinné cenné papíry bude jen stěží použitelné. Návrh tak odpovídá potřebě aplikovat na zaknihované cenné papíry ustanovení o listinných cenných papírech s velkým rozmyslem Vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (1) Jsou-li v samostatné evidenci na majetkových účtech zapsány zaknihované cenné papíry kolektivního investování, osoba vedoucí samostatnou evidenci vede pro emitenta těchto cenných papírů evidenci emise Centrální depozitář cenných papírů. Centrální depozitář cenných papíru (CDCP) je zodpovědný za vedení centrální evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných na území České republice. Evidenci vede CDCP a účastníci CDCP (např. obchodníci s cennými papíry) Tato evidence je orientována především k tomu, aby sloužila jako registr majitelů zaknihovaných cenných papírů. Záznam v evidenci SCP totiž slouží k tomu, aby bylo možno přesně stanovit, kdo má práva spojená s cenným papírem, který fyzicky neexistuje - má právě jen podobu záznamu v evidenci SCP

Základní činnost Centrální depozitáře cenných papírů (CDCP) spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji

Základní činností centrálního depozitáře cenných papírů je vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji. Centrální depozitář cenných papírů poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů bezplatné i zpoplatněné služby prostřednictvím tzv. účastníků centrálního depozitáře Správu evidence zaknihovaných cenných papírů převzal od Střediska cenných papírů a z internetovych stranek , nicméně Systém vypořádání obchodů to je činnost, která byla původně svěřena Burze cenných papírů, respektive její dceřiné společnosti UNIVYC a.s. ve ČR, a KACD v Republice Kazachstan d) akcie - znamená emisi zaknihovaných akcií vydaných emitentem, jímž je akciová společnost nebo evroá společnost se sídlem v České republice, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem České republiky a jejíž akcie jsou zaknihovány a evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů SCP je podle zákona o cenných papírech jako jediné pověřeno vedením evidence zaknihovaných cenných papírů (viz § 56 zákona o cenných papírech), a to prostřednictvím: registrů emitenta, tj. evidence cenných papírů vydaných jedním emitentem, účtů majitele, tj. evidence cenných papírů, které jsou v majetku jednoho. § 13 Rekonciliace samostatné evidence a navazující evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (1) Osoba vedoucí samostatnou evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování ověří po závěrce každého provozního dne, zda se celkový počet zastupitelných cenných papírů evidovaných na majetkových účtech shoduje s celkovým.

Zjistěte, jestli máte na účtu zaknihované akcie IN-SERVE

Namísto evidence zaknihovaných cenných papírů můľe společnost vést také evidenci vedenou schovatelem drľícím imobilizované akcie v úschově (§ 245 odst. 2 ZOK), a to tehdy, pokud společnost vydala akcie na jméno jako imobilizované akcie (§ 274 odst. 2 ZOK). Moľnost vést evidenci vedenou schovatelem drľícím. Evidenci zaknihovaných cenných papírů má v České republice na starost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Forma cenných papírů v ČR. Určení formy nám udává, kdo je vlastníkem a jakým způsobem může tento cenný papír převést. Forma u cenných papírů je uvedena v občanském zákoníku v § 514-544. Na. Evidence zaknihovaných cenných papírů. Evidenci zaknihovaných cenných papírů vede Banka na majetkových účtech, kterými mohou být účet vlastníka nebo účet zákazníků. 6.3. Evidování zaknihovaných cenných papírů na účtu vlastníka. Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pr listinných cenných papírů, které mu byly vráceny nebo které byly prohlášeny za neplatné, hromadnou listinou nebo několika hromadnými listinami. § 94a Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů (1) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenc

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 526; zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,. Finančněprávní úprava zaknihovaných cenných papírů Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

zaknihovaný cenný papír;cenné papíry;evidence zaknihovaných cenných papírů;centrální depozitář;převod zaknihovaných cenných papírů;zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům;majetkové účty;občanský zákoník: Klíčová slova v dalším jazyce trhu služeb souvisejících s evidencí zaknihovaných cenných papírů zneužil své dominantní postavení na újmu části spotřebitelů tím, že bez ospravedlnitelných důvodů a) v nově vydaném Ceníku služeb Střediska cenných papírů platném od 1. 8. 2001 a novelizovaném od 1. 1 prokázat své právo z příslušné evidence dematerializovaných cenných papírů. 2. Právní předpisy upravující cenné papíry a související oblasti 2. 1. Obecné právní prameny právní úpravy cenných papírů Ústřední místo mezi obecnými prameny upravujícími cenné papíry zaujímá zákon o cenných papírech

zástavní věřitel ve vztahu k Akciím ve výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen Centrální depozitář), vyhotoveném podle stavu ke Dni přechodu (dále jen Výpis). 3 Centrální depozitář je tu a s ním revoluce v právní úpravě i praxi, Vedení evidence zaknihovaných cenných papírů POZOR - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ - PŮVODNÍ TERMÍN 4.10.2010!!! (seminář - Obchodní a občanské právo) Právnická osoba oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů zahájil činnost 7.7.2010, do té doby jeho činnost dočasně vykonávalo Středisko cenných papírů (2) Je-li akcie vydána jako zaknihovaný cenný papír či jako součást hromadné listiny nebo jako imobilizovaný cenný papír, postačí, že údaje uvedené v § 267 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů či z obdobné evidence vedené depozitářem

2010. Důvodem je ukončení činnosti Střediska cenných papírů (SCP). Funkce SCP byla podobná jako je funkce současného centrálního depozitáře, tedy vedení evidence zaknihovaných cenných papírů emitovaných v ČR. Tato V tomto čísle najdeteV tomto čísle najdete Je centrální depozitář pro majitele cenných papírů. novÁ prÁvnÍ Úprava cennÝch papÍrŮ a kapitÁlovÉho trhu (2/4) komornÍ seminÁŘ - evidence zaknihovanÝch investiČnÍch nÁstrojŮ - seminÁŘ je zruŠen (seminář - obchodní a občanské právo) papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem. V souladu s výše uvedeným Společnost stanovuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a také závěrku provozního dne následovně SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK BCP - burza cenných papírů CP - cenné papíry NB - ýeská národní banka ES - Evroé spoleþenství EU - Evroá unie NObþZ - zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, nový od 1. 1. 2014 ObþZ - zákon þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

Video: § 94a - Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů

Evidence akcií IN-SERVE

Forma u cenných papírů je uvedena v občanském zákoníku v § 514-544. (2) Je-li akcie vydána jako zaknihovaný cenný papír, postačí, že údaje uvedené v § 259 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví tento. evidencí listinných cenných papírů v úschově nebo zahraničních cenných papírů svěřených obchodníkovi s cennými papíry, jejíž vedení je pro tyto osoby povinné a představuje doplněk k jiným službám, na rozdíl od vedení evidence zaknihovaných Další odlišnost komunálních dluhopisů se týká oznamovací povinnosti osobě oprávněné k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Podle § 7 odst. 3 zákona o dluhopisech obecně platí, že v případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrných dluhopisů (úprava sběrných dluhopisů je obsažena v § 35 až § 36a. Navazující evidence: navazující evidence zaknihovaných cenných papírů (Podílových listů), a to na majetkovém účtu (účtu vlastníka), vedená Bankou pro jednotlivé Podílníky v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, ZPKT a vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu veden Chalupa / Reiterman Chalupa Reiterman Cenné papíry Základy soukromého práva IV C. H. BECK Beckova skripta I SBN 978 - 80 - 7400 - 542 - 8 Cenné papíry 9 788074 005428 Publikace představuje učebnici práva cenných papírů svelkým množstvím pří

Centrální depozitář cenných papírů - eAkci

 1. evidence a správy zaknihovaných cenných papírů Investor a Společnost uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostec
 2. Navazující evidence: navazující evidence zaknihovaných cenných papírů (Podílových listů), a to na majetkovém účtu (účtu vlastníka), vedená Bankou pro jednotlivé Podílníky v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, ZPKT a vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatn
 3. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést
 4. Centrální evidencí cenných papírů je podle § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu), evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice
 5. Oddíl 3. Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 529-544
 6. §526 Evidence zaknihovaných cenných papírů Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. §527 ÚČET VLASTNÍKA (1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen
 7. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků. §527 Účet vlastníka (1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen

Organizace řízená Ministerstvem financí ČR na základě zákona 591 / 1992 Sb. o cenných papírech. Základní úlohou SCP je evidence cenných papírů, evidence tzv. majetkových účtů majitelů zaknihovaných cenných papírů a evidence emitentů těchto cenných papírů Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte Zaknihování cenných papírů probíhá podle § 93a odst. 5 č. 256/2004 Sb. tak, že akciová společnost, jejíž stanovy to umožňují, může uzavřít smlouvu o úschově jí vydaných imobilizovaných (zaknihovaných) akcií. Službu zaknihování akcií mohou akciové společnosti poskytnout následující subjekty ÚSCHOVA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 2.3.3 Od Nominee se vyžaduje, aby v rámci své vlastní evidence zřizoval účty cenných papírů pro své klienty a na nich evidoval cenné papíry držené v centrálním depozitáři (tyto účty cenných papírů Proč přejít ze zaknihovaných akcií na listinné? Společnost ani vlastník akcií nehradí žádné poplatky za vedení emise. Převody cenných papírů nejsou nijak zpoplatňovány. Evidence cenných papírů je plně v rukou společnosti, proto i výpisy, např. pro účely valných hromad, nejsou nijak zpoplatňovány

I. Nedošlo-li k okamžiku smrti majitele zaknihovaných cenných papírů k jejich platnému převodu na jiného (§ 13 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), stávají se tyto majetkové hodnoty předmětem dědictví. II (úvod do cenných papírů, směnka a šek) A A 2008 A1 A A+ 2009 A1 A A+ 2010 A1 A A+ 2011 A1 AA- A+ Středisko cenných papírů historicky sloužilo k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů, bylo zřízeno Ministerstvem financí (1993), k 2. 7. 2010 ukončilo svou činnost v souladu s ustanovením zákona o.

Centrální depozitář cenných papírů zruší evidenci zaknihovaných akcií Společnosti k závěrce dne 23.10.2019. Evidence emise bude zrušena s účinností od začátku prvního pracovního dne, který bezprostředně následuje po uvedeném datu. Miroslav Vyštejn, statutární ředitel REALVOX a.s Schovatel imobilizovaných cenných papírů vede evidenci emise imobilizovaných cenných papírů; na vedení této evidence se přiměřeně použijí ustanovení o evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů. Na imobilizovaných cenných papírech na řad a na jméno se neuvádí jméno vlastníka ani jiných osob oprávněných. Správu evidence zaknihovaných cenných papírů převzal od Střediska cenných papírů a z internetovych stranek , nicméně to přetransformoval do podoby, která již více koresponduje s požadavek diktovaných. Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. byla založena před 23 lety v Praze. Mezi obory podnikání. Chce-li akcie nebo dluhopisy prodat, převést nebo darovat, udělá to prostým předáním cenných papírů. U zaknihovaných akcií vynakládá jejich správce ve prospěch majitele akcií náklady na správu evidence, aby mohl akcionářům garantovat správnost a úplnost vedení evidence cenných papírů na jejich majetkovém účtu Následuje charakteristika evidence cenných papírů dle českých účetních standardů a doporučené účtování. V další kapitole jsou popsány metody ocenění jednotlivých druhů cenných papírů. Práce je zakončena evidence zaknihovaných cenných papírů je vedena.. 5., 6..

Evidence investičních nástrojů epravo

vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (dále jen osoba oprávněná k vedení evidence). Práva spojená s dluhopisy je oprávněna ve vztahu k . emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak V případě, že je uvedený seznam nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, žádal o vydání opisu této evidence. Svou žádost navrhovatel urgoval 22. listopadu 2010. 4/ Společnost navrhovateli sdělila dopisem z 25. listopadu 2010, že informační povinnost splnila doručením opisu ze seznamu akcionářů dne 19. listopadu. Centrální depozitář cenných papírů poskytuje zejména následující služby: vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních a mimoburzovních.

Cenné papíry Evidence cenných papírů BusinessInfo

j) vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem; k) rozdělování a vyplácení výnosů z Majetku Fondu (6) Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a samostatná evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování se vedou též v evidenci emise. Do evidence emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých cenných papírech podle odstavce 1. Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) Jediná právnická osoba v České Republice oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Dříve vykonávalo evidenci zaknihovaných cenných papírů Středisko cenných papírů, od 1.7.2010 pak Centrální depozitář cenných papírů a.s. (dříve UNIVYC a.s.

Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

zaknihovaných cenných papírů a nebude-li ze strany Hlavního akcionáře sděleno jinak, bude protiplnění vyplaceno zástavnímu věřiteli uvedenému ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, a to v plném rozsahu (2) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, jakož i podrobnější údaje o emisi. § 520 Vydání cenného papíru 1. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu v rozsahu, v jakém obsahuje zákonem vyžadované údaje. 2. Pořizuje-li se o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, projevují akcionáři svou vůli a uplatňují svá práv cenných papírů a.s. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podob, nové akcie nebyly vydány.Rating nebyl přidlen. Seznam akcionářů spolenosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu 3. Klasifikace cenných papírů Cenné papíry lze třídit podle nejrůznějších hledisek. V této kapitole se stručně soustředíme pouze na vybraná klasifikační kritéria. 3. 1. Druhycenných papírů Úvodní ustanovení zákona o cenných papírech demonstrativně vymez uje druh

V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. - Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem, rozdělování a vyplácení výnosů z majetku tohoto fondu

Nový Občanský zákoník - Díl 4 - Cenný papír - Podnikatel

 1. obhospodařovatel investiční fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem. V souladu s výše uvedeným Společnost stanovuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a také závěrku provozního dne následovně: Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a.
 2. Oprávnná osoba) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen Centrální depozitář), vyhotoveném podle stavu ke Dni účinnosti přechodu (dále jen Výpis z evidence emise)
 3. Sestaveno ke dni 31. července 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů.
 4. cenných papírů, a.s., jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávněná nebo pověřená vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky společně dále jen Centrální depozitář), nestanoví-Ii zákon jinak

Zákona, včetně vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem a nabízení investic do Fondu. Tím není dotčena možnost vedení navazující evidence jinou oprávněnou osobou. 4 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti Společnost nepověřila jinou osobu výkonem činnosti obhospodařování Fondu Správu a vypořádání zahraničních zaknihovaných cenných papírů evidovaných v zahraničních depozitářích cenných papírů (např. Clearstream Banking Luxembourg - CBL, Euroclear - EOC, Bank of New York Mellon - BoNYM, Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEKAO aj.) a to pro lokální institucionální investory z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 18. dubnu 2019 (dále jen rozhodný den). V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromad Právnická osoba oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů zahájil činnost 7.7.2010, do té doby jeho činnost. CDCP. Centrální depozitář cenných papírů U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (nebo převodem v.