Home

Typologie osobnosti učitele

Typologie osobnosti učitele. Existuje řada typologií, které dělí učitele dle různých faktorů.Mezi nejznámější patří rozdělení podle K. Lewina, Ch. Caselmanna, W. O. Döringa a E. Vorwickela.. Lewinova typologie. Často využívané třídění typů osobností a stylu práce pedagogických pracovníků Typologie osobnosti učitele - srovnání teorie a praxe Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám výchovou a výukou, převážně ve vztahu učitele (vychovatel) a žáka, jelikož tyto pojmy úzce souvisejí s osobnostmi učitelů, což je hlavní téma mé práce. Důležité jsou rovněž pojmy komunikace a interakce ve výuce Typologie osobnosti učitele V literatuře můžeme najít typologii osobnosti učitele dle W.O. Doringa: a) ideový ( náboženský ) - chce žáka vychovávat podle vlastních představ, charakterově je uzavřený,vážný, žákům se jeví jako nudný, beze smyslu pro humor b) estetický - fantazie a cit převažují nad racionální.

Osobnost učitele - Wikipedi

teoretické části se budeme zabývat osobností učitele, posláním a náročností učitelské pro- fese, názory na učitele v historickém vývoji a také se zaměříme na typologie a klíčov Osobnost učitele tvoří organický souhrn učitelových znalostí a pedagogických dovedností, osobních vlastností a způsobů chování. Na učitele se nedá dívat pouze jako na odborníka, který se omezuje pouze na zprostředkování znalostí ve škole, ale je třeba na něj dívat i jako na vychovatele, tedy osobu formující člověka Rysy osobnosti učitele K pozitivnímu vývoji žáků přispívají následující rysy osobnosti učitele: Vřelost - schopnost reflexe potřeb a očekávání žáků, milé laskavé chování Integrita osobnosti - projevuje se v emocionální stabilitě učitele, patří sem dále sebedůvěra, racionální přístup osobnost se neustále vyvíjí b ěhem celého jeho života a m ůžeme v ní najít vnit řní konflikty a protiklady (Hartl, 2004; Pr ůcha, Walterová, Mareš, 2009; Sillamy, 2001). Neexistuje však všeobecn ě platná a uznávaná definice osobnosti

Typologie osobnosti učitele - srovnání teorie a praxe Anotácia: Ve své bakalářské práci se zabývám výchovou a výukou, převážně ve vztahu učitele (vychovatel) a žáka, jelikož tyto pojmy úzce souvisejí s osobnostmi učitelů, což je hlavní téma mé práce. Důležité jsou rovněž pojmy komunikace a interakce ve výuce Typologie učitele: Autoritativní typ - učitel je středem zájmu, děti jsou v podřízené pozici, je pasivní, aktivita žáka Osobnost učitele a její postavení v dnešní společnosti •Dnešní společnost neuznává školství, dnešní společnos Typologie osobnosti učitelů a učitelek také pomáhá lépe poznat kolegy v pedagogických sborech. Jednu z nejčastěji uváděných typologií pedagogů vytvořil W. O. Döring Role učitele se mění. Od role zprostředkovatele vědomostí, dovedností (transmisivní typ výuky) k roli podněcovatele vnitřních pozitivních motivačních zdrojů osobnosti žáka, vypěstování seberegulujících a seberozvíjejících sil a schopností = sebevýchova (výchova přechází v sebevýchovu, motivace žáka učitelem přechází v sebemotivaci) Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje analýze a typologii učitele na vysoké škole. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo objasnit základní pojmy, týkající se učitele, jeho osobnosti a v praktické části průzkumem pomocí otázek v dotaznících jak u učitelů tak i u studentů zjistit, jaký přístup ke studentům zastává dnešní učitel na vysoké.

Pedagogická psychologie Téma -Osobnost učitele Západočeská Univerzita Fakulta Pedagogická Katedra pedagogiky Zpracoval: Kubal Tomáš Ob. Kombinace: Tv-B CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI UČITELE . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic

Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti-- autor: Čakrt Michal 4 cesty duše: Živlová typologie v podnikání -- autor: Čevelová Magdalena Komentáře ke slovu typologie učitelů podle Kurta Lewin Osobnost učitele •Dobrý učitel se z pohledu ţáka pozná tak, ţe kdyţ si poletech vzpomene na svá studia na základní nebo střední škole, vybaví si právě jeho. Vybaví si člověka, který v něm zanechal nějakou pozitivní stopu. Učitele, který dokáţ

Osobnost pedagogického pracovníka, typologie učitele a vychovatele. Help. Dashboard. #education, #pedagog, #pedagogika, #typologie, #učitel, #vychovatel. Created by Michaela Vrbecká hodnotit celou osobnost žáka; hodnotit plnění všech cílů. Typologie osobnosti učitele Lewinova typologie . Často využívané třídění typu osobností a stylu práce pedagogických pracovníku. Lewinova typologie dělí učitele na: Dominantní - autoritativní až diktátorský styl výchovy. Učitel mnoho rozkazuje, hrozí, trestá, záměrně vyhledává a záporně hodnotí chyby žáka.

Typologie osobnosti učitele - srovnání teorie a praxe

  1. Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně-vzdělávacího procesu Pavel Knížák Charakteristika osobnosti učitele Požadavky na profesi a osobnost učitele Učitel musí: vychovávat (měl by znát psychiku žáků) vyučovat (měl by znát svůj obor) znát a umět používat psychologické poznatky působit vhodně svým chováním Osobnost učitele 6 oblastí pro popis.
  2. Osobnost učitele a vychovatele. Termínem učitel se označuje člověk, který vzdělává a vychovává děti, mládež nebo dospělé. Má za úkol pečovat o tělesný, rozumový a citový vývoj člověka. Prvními přirozenými učiteli jsou rodiče. např
  3. zátěž učitele typologie požadavky metodika cíle Obsah: OBSAH ÚVOD -7-I. TEORETICKÁ ČÁST -8-1 PROFESE UČITELE -8-1.1 Osobnost -8-1.2 Učitel -9-1.3 Pedeutologie -9-1.4 Historické pojetí osobnosti učitele a vznik učitelské profese -10-1.5 Profese učitele ve vztahu k teorii profesí -11-1.6 Charakteristiky učitelské profese -16
  4. 1. co je Osobnost?• V hovorovém pojetí je osobností chápán člověk, který je kladně přijímán a je svérázný svým životem a jednáním. V psychologickém pojetí je osobností každý člo..
  5. Klí čová slova: učitel, pedagogický pracovník, osobnost u čitele, typologie osobnosti u čitele, funkce a role učitele, profesní etika a kodex, pedagogická a sociální komunikace. ABSTRACT Bachelor thesis High school teacher's personality as viewed by high school student

Osobnost učitel

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 261) Pojem učitel označuje sociální roli, za níž se však skrývá osobnost daného učitele typologie osobností učitele: typy tzv. paidotropů a zejména se sociálním zaměřením (Caselmann) jisté přednosti pro plnění vychovatelské funkce TU učitele typologie osobností učitele: - typy tzv. paidotropů a zejména se sociálním zaměřením (Caselmann) jisté přednosti pro plnění vychovatelské funkce TU. - typy učitelů, kteří se vyznačující demokratickým stylem výchovy (Lewin) nejlepší předpoklady pro vychovatelské úspěchy ve funkci TU v soudobé společnosti. V šesté a sedmé kapitole je popsána typologie osobnosti učitele a to jak je vnímána autorita učitele s danou osobnostní charakteristikou. V osmé kapitole je autorita konfrontována se vzdělávacími styly. Devátá kapitola je zaměřena na kázeň a na její součinnost s autoritou

Typologie osobnosti učitele -srovnání teorie a praxe

Typologie osobnosti učitele - srovnání teorie a praxe Anotácia: Ve své bakalářské práci se zabývám výchovou a výukou, převážně ve vztahu učitele (vychovatel) a žáka, jelikož tyto pojmy úzce souvisejí s osobnostmi učitelů, což je hlavní téma mé práce Typologie učitele. Přihlásit se. Práce se zabývá typologií, která přes všechnu svoji složitost přispívá k diagnostice osobnosti. Napomáhá předvídat lidské chování a reakce na běžné situace. Zobrazit celý záznam. Soubory Velikost Formát Zobrazit

Sprangerova typologie: Rozdělil typy osobnosti do šesti skupin, podle 6 základních hodnot nebo motivů v životě: (riziko zjednodušení, protože každý z nás v sobě spojuje více hodnot) ekonomický typ - prakticky založený, stojí oběma nohama pevně na zemi, u zkušeností oceňuje spíše jejich hmotný přínos 2. přístupy k osobnosti učitele 3. profesiografii učitelské profese, kategorie učitelského chování 4. neuro-psychické zatížení v činnostech učitele, učitelská selhání 5. požadavky na tělesnou zdatnost a výkonnost učitele tělesné výchovy 6. strukturu osobnosti učitele tělesné výchovy 7 Příspěvek nabízí praktickou ukázku z knihy Typologie osobnosti u dětí psycholožek Mikové a Stang. Kniha seznamuje s využitím typologie osobnosti MBTI nejen učitele, ale také poradenské pracovníky, ostatní profese pracující s dětmi i rodiče. Je doplněna řadou kazuistik dětí, příspěvek nabízí jednu z nich Dominantní roli v tom sehrává osobnost učitele a jeho hodnotový systém, protože učitel je rozhodujícím činitelem formujícím osobnost žáka. Axiologická dimenze má v osobnostní struktuře učitele integrující funkci. Osu učitelství tvoří soubor osobnostních a dovednost nich kompetencí učitele

1.2 Osobnost učitele a její utváření 1.3 K typologii učitele 1.3.1 Vyučovací styl v kontextu typologie osobnosti 1.3.2 Empirické šetření v rámci typologie učitelů 1.3.3 Interakční styl učitele 1.4 Role učitele v kontextu změn a přípravy učitelů 1.4.1 Teoretická východiska přípravy učitelů 1.4.2 Požadavky na. Typologie osobnosti dle Sprangera (II) Pojmenování typu osobnosti Charakteristika typu Teoretický Individualista, teoretik, který se zaměřuje na abstraktní poznávání předmětů a jevů. Minulost a přítomnost spojuje do zákonitého pořádku. Jeho poznávání, rozlišování je neosobní, necitové. Ekonomick Caselmannova typologie bývá často řazena k tématu osobnosti učitele. Rozlišuje dva druhy učitelů. S oběma typy se můžeme ve školství setkat. Je však podstatné, aby učitelé jednotlivých typologií působili tam, kde mají. Ukazuje se, že na 2. stupni by měl pracovat logotrop stejně tak jako na středních a vysokých školách

HRUŠKOVÁ, Lenka. Typologie učitelovy osobnosti (Typology of Teacher's Personality). In Tvůrčí činnost jako proces vnímání poznání a seberealizace : sborník příspvěků.1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 38 - 45 Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupům k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů. Typologie osobnosti je tak rozšířená a úspěšná, protože přesně a názorně podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem Vysvětlení základních pojmů: osobnost a kompetence (nutný předpoklad pro porozumění problematice a pro další práci v kurzu). 2. modul (Döringova typologie) Teorie osobnosti učitele vycházející z typologie Eduarda Sprangera. V modulu si odpovíme na otázky: Jaký je ten který typ charakteristika osobnosti uČitele

Video: Osobnost pedagoga Studentům pedagogik

FACEBOOK: http://www.facebook.com/TwixxTv INSTAGRAM: http://instagram.com/tvtwixx DA VINCI: http://bit.ly/gymnaziumdavinci. a) Osobnost učitele - vývoj pojetí ve vztahu k výchově laické a profesionální. Úloha učitele v rozvoji žáka a společnosti. Typologie osobnosti učitele. Požadavky na osobnost učitele střední školy. Negativní typy učitelů. Pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů a jeho současná problematika Osobnost učitele TV. Osobnost - kvalita učitele je dána . hodnotovou orientací, pedagogickým vybavením, psychobiosociálními specifiky = Ovlivňují účinnost . tv. procesu. Činnost učitele TV - Iniciační (motivace) - Řídící (dílčí participace žáků) - Výchovná (vzdělávání vs. výchova Osobnost učitele, její typologie a požadavky na osobnost učitele. Profesní kompetence učitele, jejich struktura. Modifikace funkcí učitele (třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedoucí metodického orgánu, uvádějící učitel, asistent pedagoga). Pracovní zátěž a zdraví učitele

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Psychologie a sociologie > Typologie osobnosti Pojem osobnost není lehké vymezit ze dvou d ůvod ů. Prvním je ten, že existuje celá řada definic a náhled ů na problematiku osobnosti, druhým pak, že osobnost je složitý, mnohovrstvý poj em, proto ho není jednoduché obsáhnout v celé jeho ší ři. Uve ďme si alespo ň dv

Typologie osobnosti. (jap) 26. 9. 2005 00:00 / 2 minuty čtení. Studia na Univerzitě Karlově, ale také v USA včetně na Harvard Business School v Bostonu jsou východiskem odborné práce Michala Čakrta, který se zaměřuje na manažerskou psychologii a sociologii. Je také autorem bestselleru Typologie osobnosti pro manažery, která. 15. Role učitele v řízení pedagogického procesu (operativní a plánovitá činnost ve vyučování, pedagogické rozhodování, příprava na vyučování). Třídní učitel. 16. Práce učitele s pedagogickou dokumentací (učební plán, učební osnova). Učitel a jeho práce mimo vyučovací hodinu. Učitel a reforma školy. 17 Psychologie osobnosti učitele. Požadavky na učitelovu osobnost. Typologické systémy osobnosti učitele (Caselmannova a typologie vzniklá na Slovensku). Sociální klima školy, třídy. Konflikty, náročné školní situace a jejich zvládání. Stres, doping. Duševní zdraví. Koncepce zdravé a normální osobnosti ; Caselmannova.

Pedagogika | Typologie osobnosti u dětí | Nakladatelství

OSOBNOST UČITELE - zcu

Typologie osobnosti MBTI Co Vám tento kurz přinese. V tomto kurzu se seznámíte s nejznámějšími typologiemi osobnosti. Zaměříme se na typologii MBTI, která rozlišuje 4 základní temperamenty a 16 osobnostních typů. Tato typologie nekonstatuje, že určitý typ osobnosti je lepší či horší než jiný Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Michal Čakrt. Četl(a) jsem. Studuje dynamiku osobnosti, vývoj, jímž lidé konkrétního typu procházejí, rozebírá partnerské vztahy, od stavu zamilovanosti až po manželské soužití, a vliv osobnostního typu na soukromý život. i přístupům k výuce.

[Mysl] Typologie temperamentu - 4 typy osobnosti, poznejte

Osobnost pedagoga - Pedagogik

Popis typologie - Ochránce. Podobně jako ISTJ (Inspektoři) mají i Ochránci (dále jen ISFJ) nejraději informace a fakta o konkrétní realitě. Tito introverti, kterých je v populaci kolem 5 procent, nemají problémy chovat se jako extroverti, pokud to okolnosti vyžadují Do studia Typologie osobnosti podle čaker se však může ponořit každý, koho tento naprosto dokonalý systém diagnostiky člověka osloví. Veškerá omezení a zákazy vytváří pouze náš rozum - naše mysl. Jako každý kurz je i tento vybaven skriptem. Ceny : Celková cena kurzu Typologie osobnosti podle čaker: 9 000. Upozorňujeme však také na osobnost učitele, jeho pohlaví, motivy, hodnoty, zájmy, postoje k vyučování, protože také jeho považujeme za zásadního činitele ovlivňujícího s různou intenzitou vyučovací klima. Spolu s učitelem představujeme žáka jako aktivního tvůrce vyučování a jeho klimatu Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem typologie osobnosti Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Zák. umělecké vzdělávání Speciální vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Odborné vzdělávání Jazykové vzdělávání Neformální vzděláván

psychologie osobnosti učitele a učitelky - ABZ

Využití ve výchově a vzdělávání Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a. Koupit Koupit eknihu. Nová práce autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery, která se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů, rovněž vychází z typologie osobnosti MBTI (Myer-Briggs Type Indicator), již po desetiletí úspěšně používané v partnerském a profesním poradenství, ve školství apod Autor knihy: Marcela Janíková, Téma/žánr: učitelé základních škol - pedagogická komunikace - sociální interakce - typologie osobnosti - tělesná výchova - vyučovací metody - pedagogický výzkum, Počet stran: 154, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Paid - typologie učitelů, - profesní kompetence, - požadavky na osobnost učitele, - profesní etiku, -historický vývoj profese učitele, postavení učitele ve společnosti. Etika učitele Specifikum učitelské profese : Etika ve vztahových povoláních Jsou.

Pedagogická psychologie/Učitel ve výuce - WikiSkript

Ve sve bakalařske praci se zabývam výchovou a výukou, převažně ve vztahu ucitele (vychovatel) a žaka, jelikož tyto pojmy uzce souviseji s osobnostmi ucitelů, což je hlavni tema me prace. Důležite jsou rovněž pojmy komunikace a interakce ve výuce. V kapitolach, v nichž se zabývam osobnostmi ucitelů, seznamuji mj. s pojmy, jež s osobnosti uzce souviseji Typologie učitelů Na osobnost učitele jsou kladeny specifické požadavky, neboť je hlavním aktérem výchovně vzdělávacího procesu. V nejširším smyslu lze výchovu a vzdělání zařadit do mimořádně důležitých a komplexních aktivit, pomocí nichž se živá bytost otevírá budoucnosti a proměňuje se v člověka

Česká škola: Přečtěte si: Typologie technologií Web 2

Typologie a analýza učitelů na vysoké škole - Vladan SIMER

Typologie učitelů tělesné výchovy z hlediska jejich interakčních vzorců Na základě vlastností osobnosti učitele a jeho pojetí výuky uplatňuje každý učitel osobité interakční vzorce, které se ještě dotváří v souvislosti s konkrétním chováním a jednáním určité třídy, resp. žáků. V příspěvku. Jaký je vychovatel, učitel aneb něco o typologiích Co je typologie Souhrn vlastností osobnosti učitele či vychovatele a znaků činnosti, které jsou příznačné pro mnohé osobnosti (Štefanovič) Význam typologie Poznání a hodnocení osobnosti vychovatele Nástroj sebepoznání Chrání před nekritickým přeceňováním, žádný typ nen Sociální role učitele je tedy vázána: na jeho formální postavení ve škole neformální postavení ve škole a z něho plynoucí pravomoci pro určitou sociální situaci. Příklady sociálních rolí učitele (Grasha, 2002) až 22 rolí Typologie A.F. Grashy (2002) sociální role učit

CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI UITELE OTZKY n TYPOLOGIE

7. Typologie učitelské osobnosti podle E. Caselmanna. Dělí se na: a) Učitel logotrop a paidotrop b) Učitel sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik c) Učitel s přirozenou autoritou a bez autority 8. Učitel sangvinik je (i více odpovědí): a) pohotový, rychlý, veselý b) výřečný a přátelsk Ve vzdělávání nejprve učitelů a posléze i žáků využívali cíleně projekty environmentální výchovy, myšlenky sítě Škol podporujících zdraví a partnerské role v projektu OPRLZ ESF Šance. Klíčové kompetence učitele (8 h) Typologie osobnosti učitele Typologie osobnosti učitele tělesné výchovy . 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy. Osobnost učitele TV na l. stupni. Profesní a osobnostní charakteristika. Struktura a dynamika osobnosti. Specifické kompetence.9. Diagnostická činnost učitele. Techniky, formy získaných údajů.10 o Typologie osobnosti pedagoga o Sebereflexe vlastní pedagogické činnosti, pedagogická typologie o Sebereflexe chování v návaznosti na prevenci rizikového chování o Hodnocení třídního kolektivu z hlediska možnosti rizikového chování ve vztahu osobnosti učitele

PPT - Didaktika školní tělesné výchovy PowerPointMgr

Lidská mysl je tajemné místo. Svět, který vidíme, je pro každého z nás trochu jiný. I my samotní se měníme podle toho, kdo se zrovna dívá. Když máme dobrou náladu je vše fajn, když se nám nedaří, umíme být i nepříjemní. Mysl každého z nás má schopnost tvořit náš svět, neboť podle toho jak myslíme, [ Tím je pro nás učitele obzvláště cennou. Po základním seznámení jednotlivých dimenzí osobnosti: extroverze x introverze, smyslovosti x intuice, myšlení x cítění a usuzování x vnímání, přistupují autorky k popisu dynamiky typu, což je zvláště důležité když uvažujeme o dětech, které se vyvíjejí V první podkapitole je teba popsat učitelovu osobnost, typologie učitele, jeho schopnosti a dovednosti. 1.1 Osobnost učitele Termín osobnost je považován za psychologicky nejobecnější. Existuje mnoho definic, pevážně se jedná jen o jednotlivé obměny, zde jsou uvedeny základní aspekty věnována teorii motivace ve vyu čování, druhá část poskytuje teoretický základ osobnosti učitele, d ůraz je kladen na kompetence u čitele, autoritu, typologii u čitel ů a na popis úsp ěšného u čitele z pohledu odborník ů. typologie u čitele, úsp ěšný u čitel, vn ější motivace, vnit řní motivace, vyu čovací. Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení: Šárka Miková, Jiřina Stang. Zpráva o probíhajícím kurzu k tvorbě ŠVP v českokrumlovském regionu, Š. Typologie osobnosti. Přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Management Press, Praha 2004. Stáhnout (PDF Konzultace pro začínající učitele MŠ Při seberozvoji se zaměřuji zejména na sebepoznání, různé typologie osobnosti, silné a slabé stránky, syndrom vyhoření a studium mozku a jeho funkcí. Někdo moudrý řekl: I skrze bolest se učíme a rosteme, dokud se nenaučíme růst skrze radost a potěšení..