Home

Žádost o rodný list vzor

Žádost o duplikát oddacího listu. Žádost o duplikát úmrtního listu. K žádosti musíte dále předložit: - kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu) - pokud nejste osobou uvedenou na rodném listu, přiložte na samostatném listu. Žádost o vystavení a vydání matričního dokladu. rodný list , oddací list , úmrtní list * Jméno a příjmení osoby, na jejíž jméno má být doklad vystaven: Žádost o vystavení duplikátu rodného listu.

Žádost o vydání druhopisu matri čního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) (1) Žadatel jméno(a), p říjmení, rodné p říjmení žadatele datum a místo narození (2) Údaje o požadovaném matri čním dokladu ozna čení dokladu rodný list oddací list úmrtní list Rodný list Žádost o náhradní výživné průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list, • exekuční titul, jehož obsahem je úprava vyživovací povinnosti k oprávněné osobě, • doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce, • doklad prokazující výši částečného plnění.

Žádost o duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu

 1. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evroé unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
 2. Žádost o příspěvek na mobilitu. Co k žádosti potřebuji? Pro identifikaci: průkaz totožnosti, rodný list − u dětí do 15 let. Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní). K žádosti prosím doložte: pro všechny uvedené osoby v části A a B průkaz totožnosti, u.
 3. Žádost o duplikát rodného listu. Originál rodného listu, který jste ztratili anebo někam zašantročili, vám už nikdo nevypadá. Budete si tedy muset zažádat o duplikát. Počítejte ale s tím, že bude třeba podat písemnou žádost, kterou lze nalézt na webových stránkách úřadů anebo použít vlastní sepsanou
 4. O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká, její zmocněnec, nebo její příbuzní (manžel, rodič, dítě, sourozenec, prarodič - tito však musí doložit příbuzenský vztah s osobou, které rodný list patří). Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu
 5. - ukončení trvalého pobytu v cizině, nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaj
 6. Popření otcovství upravuje ust. § 785 - 793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.). K popření otcovství dochází v případech, kdy je otec dítěte zapsán do rodného listu dítěte, avšak následně se dozví o skutečnostech, které zakládají důvodnou pochybnost o tom, že je otcem dítěte. Podle toho, na základě které domněnky otcovství.
 7. Vzory formulářů odboru matrik. matrika. Žádost o duplikát matričního dokladu - rodný list ; Žádost o duplikát matričního dokladu - oddací list ; Žádost o duplikát matričního dokladu - úmrtní list Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství; Narození v cizině - zápis do zvláštní.

Žádost o vydání druhopisu matri čního doklad

 1. Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu. Odkazy. Duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů - informace. Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu - formulář [DOCX, 32 kB] Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu - formulář [PDF, 349 kB] Za aktualizaci zodpovídá: Bc. Vladimíra Holečková, DiS
 2. Zpět Vydání duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list) On-line objednání Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje Stav obsluhy klientů Zjistěte si stav přepážek Co je potřeba Platný doklad totožnosti Žádost o vydání matričního dokladu Další dokumenty, kterými občan prokáže nárok na vydání matričního dokladu (pouze v některých.
 3. Vystavení rodného listu. Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od zdravotnického zařízení, vystaví rodný list dítěte. Jeden z rodičů se musí dostavit na oddělení matrik a předložit: občanský průkaz. oddací list. souhlasné prohlášení o jménu dítěte. Rodný list musí být vystaven do 30 dnů od.
 4. Žádost o rodný list vzor. Rodný list pošlete jakoukoli i malou částku účet neziskové organizace vzory., Svobodní: občanský průkaz, nezletilých: souhlas druhého rodiče, nad let: nezletilého + průkaz; Rozvedení ještě: obžalovaného konání hlavního líčení jeho nepřítomnosti (17,647 x zobrazeno) Podmínky oddlužení.
 5. Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobiílosti k uzavření manželství (DOC 111 kB), Vložil (a): knovosadova. Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství (PDF 446 kB), Vložil (a): knovosadova. Žádost o vydání matričního dokladu - rodný, oddací a úmrtní list - informace (DOC 35 kB.
 6. isterstva vnútra. Služba slúži na vyžiadanie duplikátu už vydaného úradného výpisu z knihy narodení (rodný list), z knihy manželstiev (sobášny list), z knihy úmrtí (úmrtný list), výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list)
 7. ulý rok) - dohoda o mzdě matky Okresnímu soudu v město I. V roce XY jsme uzavřeli manželství

Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Je ale důležité vědět, že duplikát rodného listu vám může vydat jen jeden jediný městský úřad. Rozhoduje místo narození. Pokud jste ztratili rodný list, neobracejte se na městský úřad v místě, kde bydlíte Tento vzor návrhu na rozvod manželství (dále jen návrh) můžete použít v případě, že budete žádat o rozvod dle § 755 a 756 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ). Jedná se o tzv. rozvod sporný, soud tedy zjišťuje existenci rozvratu manželství a jeho příčiny.. V návrhu musíte identifikovat účastníky řízení (tedy Vás a. Žádost o vydání cestovního pasu lze podat: rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce, doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Při žádosti o druhý cestovní doklad je třeba žádost zdůvodnit. Žádost pro dítě: - rodný list dítěte. Žádost podává občan nad 15 let osobně, v období 15-18 let je třeba ověřený podpis zákonného zástupce (na žádosti). Převzetí cestovního dokladu je možné pouze osobně, u děti do 15 let pouze zákonný.

rodný list matky a otce dítěte, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá, občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo průkaz povolení k pobytu cizince Matriční doklady - rodný list, úmrtní list, oddací list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství; Doklady o studiu - doklad o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání; Obchodní listiny - faktury (nutné je také potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR)

NV Žádost o náhradní výživn

Je třeba vyplnit a podat žádost o vystavení matričního dokladu. Správní poplatek 100,- Kč se platí v hotovosti, při podání písemné žádosti poštovní poukázkou typu C. Žadatel předloží: platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas (při osobním podání žádosti). a) rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu c) vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka a reáli ; Menu. Forum list. Welcome to our Community. Free proxy list. 33. Threads ; S sebou si přibalte oddací list Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vzor k vyplňování matričních dokladů - Rodný list. Vzor k vyplňování matričních dokladů - Oddací list. Vzor k vyplňování matričních dokladů - Úmrtní list Žádost o prověření nevyplacené dávky (déle než 30 dnů) Žádost o prověření stavu řízení o přiznání důchodu po více než 90 (120) dnech od sepsání žádosti při žádosti o sirotčí důchod nezletilého sirotka jeho rodný list nebo výpis z matriky narození, popř. jiný doklad prokazující vztah k dítěti. Vedení mateřské školy zveřejňuje pokyny a vzory dokumentů, které umožní rodičům a zákonným zástupcům podat žádost o přijetí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov. RODNÝ LIST dítěte papírová nebo elektronická kopie

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte dle § 72, 75 a 76 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých Rodný list nezletilého dítěte b) Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR nezl. dítěte c) Doklad o státním občanství nezl. dítěte. Na tomto místě najdete všechny žádosti a formuláře, které můžete potřebovat ve styku s úřadem, přehledně rozdělené podle jednotlivých odborů. Jaké další náležitosti budete v konkrétních případech potřebovat k vyřízení agendy, najdete v sekci potřebuji vyřídit. Žádost či formulář stačí vyplnit a společně se všemi potřebnými dokumenty osobně.

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z

Žádost o příspěvek na mobilitu - MPS

(II) Žádost o vydání prvního občanského průkazu občanovi , který má trvalý pobyt na ůzemí České republiky je třeba předlož it : Rodný list. Do k lad o státnim občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-Ii důvodné po chybnosti o tomto údaji c) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských průkazech) je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15-ti pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu

O nastavení svatý Mikrob rodný list onlineOddací list vzor | výpis pro štítek: oddací list na rozdíl

licenční smlouva vzor usnesení valné hromady společenská smlouva s.r.o. vzor vypovězení smlouvy manažerská smlouva žádost o zrušení zástavního práva pracovní smlouva náležitosti v žádost vzory rozvázání pracovního poměru vzor souhlas vlastníka s umístěním stavby vzor žádost o rozdělení pozemku převod do osobního vlastnictví žádost o výmaz trestu z. Registrace vozidla na základě prohlášení o shodě (COC list) Týká se vozidel nových bez technického průkazu, pouze s Certificate of Conformity (COC list). Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Rodný list Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích Žádost o uzavření manželství V případě ztráty si nový rodný list opatříte na matrice podle místa narození. - rozvedený snoubenec předloží k žádosti rozsudek soudu o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí

Město Náchod - Odborsprávní- Postupy při podávání žádostí

Jak zažádat o nový rodný list. Žádost o nový rodný list může mít několik podob. Nejjednodušším způsobem, jak o něj požádat a zrovna prokázat svou totožnost, je zajít nebo zajet na úřad osobně. Duplikát vám bude na úřadech větších měst vydán na počkání Žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u matričního úřadu nebo lze stáhnout zde: Žádost o vydání matričního dokladu (rodný list, úmrtní list, oddací list) Právní předpis podle kterého se postupuje FI_MAT_8/2 - žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu dokladu o. Vyplněnou žádost o vydání OP, 1x fotografii, doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v. Všechny tyto vzory a několik stovek dalších naleznete na tomto webu. Všechny zde uvedené vzory máme roztříděné podle jednotlivých oblastí, pod které vzory spadají. K nalezení vhodného vzoru můžete využít také naše vyhledávání. Zde uvedené vzory rozhodně nenahrazují právní radu osoby k tomu určené

Jak zažádat o duplikát rodného listu na matrice Finance

Rodný list, oddací list, úmrtní list - vydání prvopisu / duplikátu. 02. Základní informace k životní situaci. Matriční doklad se vydává osobám, jejichž matriční událost vznikla v Mělníku a přilehlých obcích, které patří do správního obvodu Mělník. 03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Zde naleznete: Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR - ivzory.cz K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie Žiadosť o duplikát rodného listu podáva občan SR alebo žiadateľ narodený na území SR v prípade straty, poškodenia originálu pôvodne vystaveného rodného listu či z iných dôvodov. Žiadosť o nový rodný list je tiež potrebné podať vtedy, ak má žiadateľ záujem o apostiláciu svojho pôvodného rodného listu v.

rodný list nezletilé; rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14 . V současné době navštěvuje nezletilá 2. třídu Základní školy v České Lípě. Nezletilá ve škole prospívá výborně a navíc navštěvuje jednou v týdnu hodiny klavíru a jednou v týdnu hodiny baletu vzory smluv a dokumentů 2021, vzory pro GDPR. Kdykoli budete potřebovat napsat smlouvu nebo jiný dokument, stačí vyplnit hotový vzor Ve spolupráci s týmem právníků jsme pro Vás připravili CD komplet více než 2.000 aktuálních vzorů všech typů smluv, plných mocí a dalších dokumentů k okamžitému použití jako právně přesné předlohy pro vaše vlastní firemní. ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce; Za jak dlouho dostanete úmrtní list. Úmrtní list je vydán do 30 dnů od chvíle, kdy matriční úřad obdržel List o prohlídce zemřelého od lékaře či zdravotnického zařízení (ve složitějších případech až 60 dnů). Kolik stojí vydání úmrtního. Žádost o duplikát rodného listu musí obsahovat identifikaci žadatele a identifikaci osoby, které O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu. Správní poplatek za vydání.. Lehká žádost o komentář odmítla Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení Podat žádost o občanský průkaz je od roku 2016 možné u jakéhokoliv obecní úřadu obce s rozšířenou působnost Pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, je třeba předložit rodný list

Jak získat duplikát rodného listu jaktak

Srovnání hypoték - vzor žádosti o úvěr. 21.05.2014. Žádost o hypoteční úvěr. První částí vyřizování hypotečního procesu je samotné vyplnění žádosti o hypoteční úvěr.Do žádosti se uvádí hlavní žadatelé, všechny oprávněné plnoleté osoby, kteří chtějí být součástí hypotečního úvěru.Častá je také kombinace, kdy o hypotéku žádá pouze. Případ ztráty či odcizení rodného listu Rodný list se vydává na matričním úřadě v místě narození. Žádost lze podat osobně nebo ji lze zaslat poštou na adresu matričního úřadu. Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100,- Kč v hotovosti

Vydání občanského průkazu, žádost o občanský průkaz vzor

MŠ Gagarinova

Jak popřít otcovství? vzory

§ 1. Doklady pro výběr (1) Občan, který se uchází o povolání do služebního poměru (dále jen uchazeč), předkládá služebnímu orgánu tyto doklady: a) žádost o povolání do služebního poměru s uvedením doby, po kterou má zájem setrvat ve služebním poměru, b) vyplněný osobní dotazník, jehož vzor je uveden v příloze, c) životopis nebo doplněk k životopisu. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Rodiče dítěte. 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list Rodný list starého vzoru 22 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 23 • Cviþení 27 • Oddací list 29 • Cviþení 29 • Oddací list starého vzoru 31 • Žádost o uzavření manželství 32 • Cviþení 34 • Žádost o tom, že osoba nemá uzavřené manželství 35 • Vzor žádosti o tom, že osoba nemá. Doložte průkaz totožnosti všech uvedených osob nebo rodný list dětí, které ještě nedosáhly věku 15 let. Žádost o rodičovský příspěvek lze podat i elektronickou formou, odesláním s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku. Žádat můžete i o výživné

Žádost o porodné je možné podat až po narození dítěte. Resp. pokud byla podána dříve, pak by se s jejím vyřizováním stejně čekalo na narození dítěte, aby bylo možné doložit rodný list. Nárok na porodné zaniká po jednom roce (jakmile dítě dovrší jeden rok). Do této doby je ale možné o porodné žádat kdykoliv Žádost o zrušení údaje o místu adresy trvalého pobytu podle ust.§ 12 odst.1 písm.c) zák. č. 133/2000 Sb., o evid. obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evid. obyv.

Fanningberg - fanningberg je skromnější a dobře schovaný

Úřad MČ: Odbor matrik - Praha

Pro žádost o změnu příjmení neexistuje předepsaný formulář. Můžete ji sepsat sama s tím, že musí obsahovat některé povinné údaje, případně použít vzor - některé obecní úřady zveřejňují na webu vlastní vzory, například jeden VZOR ŽÁDOSTI ZDE. Souhlas biologického otce musí být písemný. VZOR SOUHLASU ZDE VZORY SMLUV A PODÁNÍ ZDARMA - AKTUALIZOVÁNO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Na této stránce jsou k dispozici zdarma ke stažení vzory některých vybraných jednodušších smluv a podání, které jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku. OBECNÉ UPOZORNĚNÍ Jedná se pouze o obecné, základní a jednoduché vzory, navíc vybrané jen pro jednodušší. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) Tiskopisem žádá pojištěnec o otcovskou v případě, kdy začíná pečovat o dítě do 6 týdnů jeho věku nebo přebírá dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (může se jednat i o ženu), pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku Vyřiďte si na úřadu Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně. Na tomto místě najdete přehled oblastí životních situací s odkazy na jejich popisy, jak se zachovat v konkrétních situacích ve vztahu k Magistrátu města Plzně, úřadům městských obvodů či organizacím na území města Plzně

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu: Město Mos

rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou): žadatel-zaměstnanec vyplní údaje ke své osobě a odešle/předá ho svému zaměstnavateli (ten vyplní další potřebné údaje a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění příslušné OSSZ

Vydání duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací

Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé - manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner - který spolu se žádostí předloží Fakultní nemocnice Bulovka úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list. Jak postupovat, pokud chce cizí státní občan požádat o udělení státního občanství České republiky Legislativa: Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákon Žádost o duplikát úmrtního listu. K žádosti musíte dále předložit: - kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu) - pokud nejste osobou uvedenou na rodném listu, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o. Žádost o duplikát rodného listu musí obsahovat identifikaci žadatele a identifikaci osoby, které O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu. Správní poplatek za vydání.. Lehká žádost o komentář odmítla Cesta: Titulní stránka > Úřad městyse > Matrika > Vydání druhopisu - rodný, oddací, úmrtní list Dokumenty úřadu městyse V průběhu měsíce března probíhá zápis dětí do LMŠ Permoník a to formou vyplnění přihlášky umístěné na webu LMŠ do 20.března 2015 a jejího doručení emailem, poštou osobně na kontakty LMŠ