Home

Redoxní vlastnosti kovů a nekovů

Redoxní vlastnosti kovů a nekovů 1. Vytěsňování kovů z roztoků jejich solí obr. Základy chemie 2, Fortuna CuSO 4 + Zn ---> Cu + ZnSO 4 ZnSO 4 + Cu neprobíhá 2Ag NO 3 + Zn ---> 2Ag + Zn( NO 3) 2 2Ag NO 3 + Cu ---> 2Ag + Cu( NO 3) 2 Závěr: Schopnost vytěsňovat jiné kovy z roztoků klesá v řadě: Zn › Cu › Ag 2 Redoxní vlastnosti kovů Autor: Jiřina orovičková Ing. Použití: .třída Datum vypracování: í ô. . ì í ï Datum pilotáže: î ð. . ì í ï Metodika: vysvětlit, proč některé reakce probíhají a jiné nikoliv, řada kovů, její vlastnosti, rozdělení kovů podle schopnosti vytěsnit jiný kov z jeho sloučenin REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ A NEKOVŮ Zinek vytěsnil měď z její soli (síranu měďnatého). Rovnice: CuSO 4 + Zn ---> Cu + ZnSO 4 ZnSO 4 + Cu neprobíhá Zinek vytěsnil stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného). Rovnice: 2Ag NO 3 + Zn ---> 2Ag + Zn( NO 3) 2 Měď vytěsnila stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného). Rovnice: 2Ag NO

ZŠ Školní 226 Kaplic

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Redoxní reakce kovů a nekovů BEKETOVOVA ŘADA NAPĚTÍ https://www.zskladnovasatova.cz/files/2018/08/10/redoxni-vlastnosti-kovu.pdf Na základě vzorových příkladů z výše uvedeného odkazu na internetové stránky se pokuste určit, která z následujících reakcí bude, a která nebude ve skutečnosti probíhat Amfoterní kovy mají vlastnosti jak kovů, tak nekovů. Například zinek, který je ve stavu nejvyššího oxidačního stavu, se chová jako nekov. na obsah ↑ Závěry . Ve fyzických vlastnostech. Ve struktuře atomů. V krystalové mříži. V chemických vlastnostech. Ve schopnosti vykazovat redoxní vlastnosti. V amfoterních kovech Síra (S) Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků. Na rozdíl od kovů, jsou nekovy izolanty nebo polovodiče. Tyto prvky často tvoří iontovou vazbu s elektropozitivními prvky nebo kovalentní vazbu s ostatními prvky. Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné

Redoxní reakce. Reakce silného oxidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce 5 Redoxní vlastnosti kovů a nekovů Materiál je určen pro 9. ročník. Materiál slouží k výkladu nebo k procvičení učiva o redoxních vlastnostech kovů a nekovů (řada reaktivity kovů, rozdělení kovů na ušlechtilé a neušlechtilé) •Koroze kovů •Koroze železa •povrch se nerovnoměrně rozrušuje •mění technické vlastnosti •znehodnocuje se . Koroze železa •hnědočervená rez •proniká do hloubky Korozi urychluje: - vlhkost - teplota - slané prostředí Koroze - redoxní reakc Vlastnosti kovů, metaloidů a nekovů - Properties of metals, metalloids and nonmetals z Wikipedie, otevřené encyklopedie Porovnejte vlastnosti, pokud jsou tři hlavní kategorie v periodické tabulc

Alkalické kovy jsou vysoce reaktivní a mají silné redukční schopnosti (jsou schopny redukovat řadu kovů a polokovů z jejich sloučenin), které se zvyšují od lithia k cesiu. Na vzduchu se snadno oxidují a pokrývají nekompaktní vrstvou oxidačních produktů Vlastnosti prvků Kovy Vztah člověka k životnímu prostředí Uhlík, síra, fosfor Polokovy Iontové sloučeniny Chemická vazba Periodický zákon Lab. práce:Vlastnosti kovů a nekovů prostředí březen CEMICKÁ REAKCE Látkové množství Chemické rovnice Redoxní rovnice Řada reaktivity kovů Výroba železa a oceli. 4. Jak se mění vlastnosti kovů v elektrochemické řadě.Redoxní vlastností kovů a nekovů. Provedeme pokus, při které vložíme zinek do roztoku síranu měďnatého (modré skalice). Vidíme že zinek se rozpouští, ve zkumavce se vylučuje měď, modrý roztok se odbarvuje. Zn + CuSO4 ZnSO4 + C Redoxní vlastnosti kovů a nekovů Elektrolýza, průmyslové využití . Galvanické články, akumulátory Koroze Laboratorní práce č. 1- Redoxní reakce . Prosinec Uhlovodíky . Organické sloučenin

Nebezpečné vlastnosti látek; Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty, dříve R-věty) Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty, dříve S-věty) Opakování učiva 8. ročníku: Stavba atomu, periodická soustava prvků, základní vlastnosti kovů, nekovů a polokovů, kyseliny a hydroxidy, chemické názvosloví ; Říjen. Sol Redoxní vlastnosti kovů a nekovů: Předmět: Chemie Ročník: 9. ročník Z. Které reakce jsou redoxní Kdy probíhá oxidace a redukce 2. Redoxní vlastnosti kovů a nekovů 3. Jak se získávají kovy z rud 1. Od železné rudy k oceli 2 30.9. Průmyslové využití elektrolýzy 2. Chemické reakce - zdroj energie 1. Koroze 1. 1. laboratorní práce: Elektrolýza 1 27.10. Z čeho získáváme energii Teplo a. Ušlechtilé kovy z osmisměrky: zlato, stříbro, rtuť, měď Doplněné shrnutí: Neušlechtilé kovy jsou kovy reaktivní, které se rády slučují s ostatními prvky. Proto se v přírodě vyskytují jen ve sloučeninách. Ušlechtilé kovy jsou kovy spíše nereaktivní, které najdeme v přírodě i volně (ryzí) Redoxní vlastnosti kovů a nekovů Řada kovů. Na Ca Mg AlZnFePb H2CuAg Au PtNa+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Pb2+ H2 Cu2+ Ag+ Au3+ Pt2+ • Čím je daný prvek více vlevo, tím je reaktivnější • Kov může být z roztoku své soli vytěsněn libovolným reaktivnějším kovem Př. Cu + ZnSO4 Zn + CuSO4. Na Ca Mg AlZnFePb H2CuAg Au PtNa+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Pb2+ H2 Cu2+ Ag+ Au3+ Pt2.

Virtuální knihovna - portál pro učitele. Předmět: Chemie Ročník: 9. ročník ZŠ Autor: Petra Krůtová Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvořené dne: 03.11.2010 21:59 Formát souboru: Velikost: 89 k - vlastnosti kovů a nekovů - významné nekovy - významné kovy Laboratorní Redoxní reakce Žák: - vysvětlí pojmy oxidace a redukce, oxidační a redukční činidlo - rozliší, které reakce patří mezi redoxní reakce - rozliší redoxní reakci od neredoxn zná redoxní vlastnosti kovů a nekovů září - říjen Chemie 9. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura. rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uved

DUMY.CZ Materiál Redoxní vlastnosti kovů, nekov

 1. Téma: Srovnávání kovů a nekovů Úkoly: 1. Připravte oxid siřičitý a dokažte jeho kyselinotvornost. 2. Připravte oxid hořečnatý a dokažte jeho zásadotvornost. 3. Připravte a dokažte hydroxid sodný. Teoretický úvod: 1. Umístění kovů a nekovů v periodické tabulce prvk
 2. The chemické prvky lze široce rozdělit na kovy, metaloidy a nekovy podle jejich sdílené fyzický a chemické vlastnosti. Všechny kovy mají lesklý vzhled (alespoň pokud j
 3. Seznam kovů a nekovů. Ne všechny vlastnosti jsou sdíleny všemi kovy, ale všechny prvky, které sdílely několik těchto vlastností, lze považovat za kovy. Periodická tabulka bloky spdf (32 sloupec) DePiep prostřednictvím Wikimedia Commons je licencován pod CC-BY-SA 3.
 4. Jedná se o vypracované okruhy k ústní zkoušce na OACH I (FCHI, B101001/N101020/N101005) z roku 2021, 27 mb soubor obsahuje 130 stránek textu s vysvětlujícími obrázky, případně s obrázky vysvětlující danou tématiku. Vše z prezentací, upraveno pro příjemnější učení se, některé věci dovysvětleny. Výhodami materiálu je i to, že se dá vytisknout na cesty a je.
 5. Redoxní vlastnosti kovů (str.68-69) Podle míry oxidačních a redukčních schopností se kovové prvky a vodík řadí do Beketovovy řady napětí kovů. ( obr. str.68 - ( obr. str.68 (reakce prvků se vzduchem, vodou) Neušlechtilé kovy (nalevo od vodíku) se snadno oxidují na své ionty. Ušlechtilé kov
 6. Redoxní vlastnosti kovů a nekovů 5. Galvanické články, akumulátor 6. Koroze 7. Konec. 0 0 +1 -1 2 Na + Cl2 2 Na Cl 1. Oxidace a redukce Chemické děje, při kterých se mění oxidační číslo prvku Samostatný prvek má vždy oxidační číslo 0 Ostatní prvky ve sloučeninách mají. Některé vlastnosti prvků 2. skupiny PS Prvek.
 7. Beketovova řada napětí kovů. Ruský chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov seřadil v roce 1865 všechny známé kovy podle hodnoty jejich elektrodového potenciálu vztaženého k vodíkové elektrodě. Podle svého objevitele se elektrochemická řada napětí kovů nazývá Beketovova řada, často používaný název Beketova řada je tedy nesprávný (Thomas Becket ani Samuel Beckett.

REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ A NEKOVŮ Zinek vytěsnil měď z její soli (síranu měďnatého). Rovnice: CuSO 4 + Zn ---> Cu + ZnSO 4 ZnSO 4 + Cu neprobíhá Zinek vytěsnil stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného). Rovnice: 2Ag NO 3 + Zn ---> 2Ag + Zn( NO 3) 2 Měď vytěsnila stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného). Rovnice většinou kovů i nekovů. Reakcí halogen ů s kovy a nekovy vznikají halogenidy, reakcí s vodíkem halogenvodíky: 2 Na + Cl 2-> 2 NaCl H2 + I 2-> 2 HI Oxida ční vlastnosti halogen ů klesají od fluoru k jodu tak, jak se zmenšují hodnoty jejich elektronegativit, neboli jak klesá jejich schopnost tvo řit halogenidový aniont Ve skupině shora dolů kovové vlastnosti jsou prvky zvýšena, a doba zleva doprava, v kontrastu, oslabena. To znamená, že nejsilnější nekovový - je fluor, a slabé - Francie. Obecné vlastnosti kovů a nekovů odhalí struktury ve své struktuře. To znamená, že krystalová mřížka první - oceli, zvláštní Redoxní vlastnosti kovů Veronika Pálková ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49 Au Cu Vytěsňování kovů z roztoků jejich solí Al Opakování Co se děje při oxidaci? Zvyšuje se oxidační číslo. Co se děje při redukci? Snižuje se oxidační číslo Sloučeniny, jejich vlastnosti, užití a význam. 13.d-kovy Vlastnosti přechodných prvků vyplývající z polohy v PSP, základní principy výroby kovů, význam sloučenin manganu a chromu, železo - železné rudy, výroba a vlastnosti železa, koroze železa. Vlastnosti prvků a sloučen skupin mědi a zinku. Ušlechtilé kovy

Vlastnosti kovů a nekovů Kovy: - Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au - slitiny - mosaz, bronz, dural - alkalické kovy Nekovy: - H, S, C, P - halogeny Nejjednodušší chemické reakce jsou redoxní - popíše princip výroby železa a oceli a zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství - vysvětlí pojem koroze, uved Kovy umístěné napravo od vodíku (kovy ušlechtilé) mají kladný redoxní potenciál vzhledem k vodíku, tudíž mají menší redukční schopnosti než vodík. Některé kovy s konc. kyselinami (oxidujícími) nereagují, neboť na povrchu vytvořena vrstvička oxidu této reakci dále zabraňuje Uspořádání kovů podle elektrodového potenciálu, charakterizuje redoxní vlastnosti kovů a rozdělení na tzv. kovy ušlechtilé a kovy neušlechtilé. Toto rozdělení odráží reakce kovů s kyselinami a mezi sebou navzájem. Reakce oxidů navzájem Reaktanty jsou oxidy kovů a nekovů, produktem soli 2. Redoxní reakce, oxidace a redukce, redoxní vlastnosti kovů a nekovů uč.str.161/9.r Říjen kovové rudy, železné rudy, výroba a zpracování železa, ocel, koroze. elektrolýza, využití 168. 169 170 174 Listopad elektrochemické zdroje el. energie. 3. Energetické zdroje, paliva . jaderná energie, obnovitelné zdroje energie 17

Kovy jsou prvky, které vykazují nejvyšší stupeň kovového chování, jsou známé jako kovy, naopak nekovy jsou takové prvky, které nevykazují žádné kovové chování, a metaloidy jsou ty prvky, které mají některé vlastnosti jako kov, zatímco některé mají nekovový Polokovy Mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů . Vlastnosti polokovů Většinou jsou křehké a nejsou kujné. Jejich malou elektrickou vodivost lze zvětšit zahřátím nebo příměsí jiného prvku. Používají se na výrobu polovodičů a dalších elektronických součástek. Patří mezi ně například. Ve druhém ročníku dokončíme seznámení s prvky periodické tabulky od nekovových prvků přes kovy, poznáme obecné vlastnosti kovů a nekovů a konkrétní prvky a sloučeniny, se kterými se v běžném životě setkáte. Dále nás čeká část organické chemie až po deriváty uhlovodíků. Třetí ročník podle ŠV Základní charakteristika. vyskytuje se ve třech izotopech. protium 1 1 H, lehký vodík, nejčastější, 99,99%. deuterium 2 1 H, těžký vodík, 0,01% na Zemi. tritium 3 1 H, super těžký vodík, nestabilní, nukleární reakce, vodivé ionty, světélkování, jen ve vesmíru - nejméně častý. dvouatomové sloučeniny. bezbarvý.

Rozdíl mezi kovy a nekovy (Věda a vzdělávání) Srovnání

Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku po probrání učiva o základních chemických prvcích. Procvičuje názvy a chemické značky vybraných chemických prvků, opakuje vlastnosti a využití kovů a nekovů REDOXNÍ VLASTNOSTI KOVŮ A NEKOVŮ Zinek, kyselina chlorovodíková, laboratorní souprava OXIDACE, REDUKCE - vyvození oxidace a redukce Zkumavky,kovy, roztok kyseliny sírové Zkumavky, zinek, měď, roztok dusičnanu stříbrného, síranu měďnatého, síranu zinečnatého Zn + CuSO 4 - ----- // -----Cu + ZnSO 4 - reakce neproběhn V periodické tabulce jsou kovy odděleny od nekovů klikatou čarou, která prochází uhlíkem, fosforem, selenem, jodem a radonem. Tyto prvky a prvky napravo od nich jsou nekovy. Prvky, které jsou nalevo od čáry, mohou být označeny jako metaloidy nebo semimetaly a mají vlastnosti mezilehlé mezi vlastnostmi kovů a nekovů

(fyzikální vlastnosti vyplývající z kovové povahy vazby; přehled získávání kovů; redoxní reaktivita kovů). 5. Koordinační sloučeniny: donor-akceptorová vazba. Koordinační polyedry, geometrická a vazebná izomerie. Ligandy chelátového typu a s konjugovanými π-systémy. Štěpení d-hladin iontů v oktaedrickém. 3. chemickÁ vazba a vlastnosti lÁtek 4. reakČnÍ kinetika a chemickÁ rovnovÁha 5. redoxnÍ rovnovÁhy 6. acidobazickÉ reakce 7. vodÍk, kyslÍk 8. halogeny a vzÁcnÉ plyny 9. chemie vybranÝch nekovŮ - sÍry a kŘemÍku. 10. uhlÍk a jeho slouČeniny 11. prvky skupiny dusÍku - dusÍk a fosfor 12. kovy a p-kovy 13 6.Koordinační sloučeniny a kovy - koordianční čísla, tvary komplexů, ligandy, základní názvosloví, struktura a vazba v kovech, přípravy a výroby technologicky významných kovů. 7.Pevné sloučeniny kovů a nekovů - struktura binárních sloučenin, oxidy a jejich redoxní a acidobazické vlastnosti, kovalentní halogenidy. Halogenidy kovů, iontová vazba v krystalech (Born - Haberův cyklus). Strukturní typy iontových látek. Iontové taveniny a kapaliny. Elektrolýza vodných roztoků a tavenin. 8) Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech. Stechiometrie a strukturní principy. Acidobazické a redoxní vlastnosti oxoaniontů a oxokyselin Home; O předmětu - chemie; O předmětu. Chemie je nepostradatelnou součástí života 21. století. Člověk svých znalostí o chemických změnách látek využívá k tomu, aby si zajistil dostatek potravy, aby se mohl obléci, aby dal světlo a teplo svému domovu, aby mohl léčit své nemoci, aby mohl důkladně prozkoumat svoji planetu a planety další, aby mohl zhotovit řadu.

Nekovy - Wikipedi

9.A chemie :: Oulehlová Roman

The basic fields of general chemistry are addressed in the course: structure of atoms, periodicity of chemical elements properties, theory of chemical bonding, stereochemistry of molecules, principles of chemical equilibrium 6. Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů 7. Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli 8. Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech 9. Koordinační sloučeniny 10.Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů 11.Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba 12.Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymer

CHEMIE 9.B :: Oulehlová Roman

Jaké jsou vlastnosti nekovů? Věda May 202

 1. Ve skupině shora dolů se kovové vlastnosti prvků zvětšují a v období zleva doprava naopak oslabují. Takže nejsilnější nekov je fluorid a slabý je Francie. Obecná charakteristika kovů a nekovůnám umožňuje identifikovat vzory v jejich struktuře. Takže krystalová mřížka prvního je kovová, speciální
 2. tvoří rozhraní mezi kovy a nekovy mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů (záleží na oxidačním čísle) např. B, Si, Te, Sb, As, Kovy. Polokovy. Nekovy Zákonitosti v PSP . pro nepřechodné prvky = prvky A skupin ( VE SVISLÉM SMĚRU ((Elektronegativita X . směrem ( kles
 3. tvoří rozhraní mezi kovy a nekovy - mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů (záleží na oxidačním čísle) např. B, Si, Te, Sb, As, Zákonitosti v PSP pro nepřechodné prvky = prvky A skupin VE SVISLÉM SMĚRU Elektronegativita X směrem dolů kles
 4. REDOXNÍ DĚJ. 1. Oxidace a redukce. 2. Elektrolýza. 3. Užití elektrolýzy. 4. Redoxní vlastnosti kovů a nekovů. 5. Galvanické články, akumulátor. 6. Koroze.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

 1. Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika (redoxní) reakce, oxidační a redukční činidla, dílčí děje v oxidačně prvky hlavních skupin a prvky přechodné, rozložení kovů a nekovů. Vodík a kyslík, kovalentní hydridy, iontové a kovalentní oxidy, oxidy kyselinotvorné
 2. eraologi
 3. 15. d-prvky a jejich sloučeniny. Prvky d - prvky přechodné - jsou v tabulce periodické soustavy umístěny mezi s a p prvky. Atomy těchto prvků mají valenční elektrony v orbitalech ns a (n - 1) d 1 až d 10, kde n je 4 až 7. d-prvky jsou uspořádány po deseti ve třech horizontálních řadách (Z je 21 až 30, 39 až 48, 57 a 72 až 80), čtvrtá řada je neúplná (Z je 89.
 4. Dvouprvkové sloučeniny, Kyseliny a hydroxidy, Soli, Redoxní reakce, Změny energie soustavy při chemických reakcích, Uhlovodíky, Deriváty • popíše vlastnosti a užití běžných kovů a nekovů periodický zákon periodická soustava prvků (PSP) významné kovy, slitiny • popíše vlastnosti, význam a užití hydroxidu.
 5. b) redoxní reakce probíhající při výrobě kovů. Pb, Sn, Zn se vyrábí ze svých rud redoxními reakcemi. 2PbS + 3O2 2Pb + 2SO3. c) redoxní reakce probíhající při výrobě důležitých chemikálií. Cl2+H2 2HCl . d) redoxní reakce kovů ve vodném roztoku. některé kovy reagují s vodou při normální teplotě Na, K, Ca
 6. F - vlastnosti pevných látek - definuje periodický zákon - vysvětlí princip uspořádání prvků v PSP - zařadí prvek do skupiny a periody PSP - identifikuje kovy, nekovy a polokovy, slitiny - popíše vlastnosti a užití běžných kovů a nekovů

Význačnou vlastností kovů je jejich schopnost tvořit slitiny - směsi dvou nebo více kovů, popř. kovů a nekovů. Jsou to většinou homogenní látky, které mají kovové vlastnosti ; Kovy, opravdu trefa do černého. To, co děláš je důležité pro generaci, která sleduje youtubery, jako je moje dcera Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka z chemie se zabývá klasifikací prvků, snahami chemiků o uspořádání prvků do určitého systému a periodickým zákonem. Dále práce pojednává o periodické soustavě prvků, elektronové konfiguraci atomů a v závěru o periodické závislosti na protonovém čísle. Předchozí.

Vlastnosti kovů a nekovů Nekovy (vodík, kyslík, dusík, uhlík, fosfor, síra, halogeny) Polokovy (křemík, germanium) březen. Kovy (významné kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin) ANORGANICKÉ SLOUČENINY Dvouprvkové sloučeniny Názvosloví anorganických sloučenin Halogenidy, názvosloví, významné halogenid Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005 Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů Umístění prezentací : www.1zsfm.cz Vzdělávací obor : Chemie Třída: : IX.A Vyučující : Mgr. Renata Holá Datum : 3.11.2005 Téma vyučovací hodiny : Redoxní vlastnosti kovů a nekovů Vybavení učebny. Vlastnosti látek uvede čím se chemie zabývá, příklady chemického děje rozliší kovy a nekovy, uvede příklady vlastností a využití vybraných kovů, slitin a nekovů orientuje se v periodické soustavě prvků, rozliší periody a skupiny REDOXNÍ REAKCE Redoxní reakce, oxidace, redukce Koroz

Vlastnosti oxidů. Pokud pečlivě studujete reakce různých oxidů, můžete nezávisle vyvodit závěry o tom, jaké chemické vlastnosti mají oxyly. Obecnou chemickou vlastností absolutně všech oxidů je redoxní proces. Všechny oxidy se však navzájem liší. Klasifikace a vlastnosti oxidů jsou dvě související témata Kovy nacházející se vlevo od vodíku mají záporný potenciál, kovy vpravo od vodíku kladný. Několik hodnot běžných standardních redoxních potenciálů kovů je uvedeno v následující Tabulce I.a. Obdobné děje probíhají též v nejrůznějších soustavách redukovatelných či oxidovatelných kovů, nekovů či iontů (např. Alkalické kovy a prvky skupiny beryllia: elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin. Výroba alkalických kovů a jejich sloučenin. Charakteristika přechodných prvků; Prvky skupiny skandia, titanu, vanadu, chromu a manganu: postavení v periodické soustavě prvků, elektronová. Vlastnosti nekovů. 6. Vlastnosti kovů. 7. Zápočtový test. Cíle studia: Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich napojení na. 3. Uveďte příklady prvků, které patří mezi kovy, nekovy a polokovy 4

Organick chemie Autor Mgr Iva Hirschov VY32INOVACE41Redoxn

Vlastnosti alkoholů a fenolů (teplota varu, kyselost, bazicita, mísitelnost s vodou). Aktivace -OH skupiny jako odstupující skupiny. Oxidace primárních a sekundárních alkoholů. Redoxní pár chinon-hydrochinon. Příprava, vlastnosti a reaktivita etherů a epoxidů. Vlastnosti, příprava a reaktivita thiolů a sulfidů a) konzervy b) rošty do kamen c) nože d) hřebíky Hrací pole Redoxní děje 4000 Uvažujeme o chemických výrobách: 1. železa, 2. hliníku, 3. chloru, 4. kyseliny sírové. Elektrolýza se využívá při výrobách: a) 1,2,3 b) 2,3,4 c) 1,4 d) 2,3 Hrací pole Redoxní děje 5000 Který z uvedených kovů je nejodolnější proti korozi

PPT - REDOXNÍ DĚJ PowerPoint Presentation - ID:3827552ZŠ Školní 226 Kaplice

Redoxní reakce - Wikipedi

Redoxní reakce - hra 1. Hra s tématem redox. reakcí, na základě odpovědí žáci skládají obrázek. Vlastnosti chemických prvků - AZ kvíz 1. Opakování vlastností chemických prvků formou hry - AZ kvízu opakování učiva kovů a nekovů Vlastnosti nekovů: nemají kovový vzhled, jsou křehké. nevedou teplo ani elektrický proud. př: H, O, N, C, S, P, Cl . na rozhraní mezi kovy a nekovy stojí polokovy - mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekov Total Materia jsou světově nejobsáhlejší databáze kovů: ocel, železo, železné slitiny, hliník.

Koroze - redoxní reakc

Halogenidy kovů a nekovů. Oxidy a oxokyseliny. Koordinační chemie, základní pojmy, Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce (elektrofiln Redoxní rovnováhy, standardní a formální potenciál,. - - atomové (kovalentní) kovy (kovové krystaly) - - molekulové kovy (kovové krystaly) - - iontové kovy (kovové krystaly) - - teplotu tání - - teplotu varu - - vedení elektrického proudu v taveninách - - vedení elektrického proudu ve vodných roztocích - - rozpustnost látek v polárních rozpouštědlec 4. Chemické prvky Obecné vlastnosti kovů, nekovů a polokovů. Vlastnosti a použití vybraných kovů (Fe, Al, Cu, Zn, Ag, Au, alkalické kovy - Na, K) a nekovů (H, O, halogeny, S, C). 5. Chemické reakce Chemická a fyzikální změna. Příklady chemických změn (reakcí). Chemické slučování a rozklad. Zákon zachování hmotnost Výroba: Výroba manganu se provádí aluminotermicky. Tzn. jeho redukční vlastnosti se využívají při získávání některých kovů z jejich oxidu za vysokých teplot. A také elektrolýzou MnSO 4 . Sloučeniny: 1. manganat Redoxní reakce kovů Očekávaný výstup Pozoruje reakci vybraných kovů s kyselinou chlorovodíkovou Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Vlastnosti kovů, metaloidů a nekovů - Properties of metals

Vlastnosti kovů a nekovů, jejich využit Ze 118 prvků považujeme téměř 80 % za prvky kovové. Jak ukazuje obrázek 3, kde jsou znázorněny modře, nacházejí se na levé straně tabulky. Mezi typické fyzikální vlastnosti elementárních kovů patří kovový lesk, obvykle stříbrošedá barva, tvárnost a kujnost a většinou. Krystalická stavba kovů. Krystalická stavba kov ů Jméno: St.skupina: Datum cvi čení: 1) Pro prostorové mřížky krychlovou plošně středěnou (face centered cubic- fcc), krychlovou prostorově středěnou (body centered cubic - bcc) a šesterečnou s nejtěsnějším uspořádáním (hexagonal close packed - hcp) vyplňte následující tabulku Krystalická struktura kovů

Vlastnosti alkalických kovů - Masaryk Universit

Digitální učební materiály - DUMy ke stažení - vyhledávání - VeŠkole.cz. DUM je určen pro výklad a procvičení učiva - redoxní reakce kovů, řada reaktivity kovů, jejich reakce s kyselinami a vzájemné vytěsňování kovů z jejich sloučenin 10. Halogeny - p 5 prvky a jejich sloučeniny. Prvky VII.A skupiny, halogeny, jsou F, Cl, Br, I, At.Mají sedm valenčních elektronů o konfiguraci ns 2 np 5. V přírodě se vyskytují v halogenidech nejrozšířenějších prvků (Na, K, Mg, Ca); např. Dočasně je v knihovně mimo provoz přístup k PC včetně internetu a databází. Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook. Kontaktujte nás telefonicky na čísle 573 032 400, e-mailem: info@kfbz.cz nebo využijte chat

Tematický Učební Plá

Maximální množství kovů, alkalických kovů a kovů alkalických zemin tvoří kationty, zatímco nekovy a halogeny tvoří anionty a výjimkou jsou vzácné plyny Kation vápenatý Ca 2 + používá organismus pro regulaci srážení krve. 6. Chemické vlastnosti beryllia, hořčíku a kovů alkalických zemin Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných organismů. (redoxní) reakce, oxidační a redukční činidla, dílčí děje v oxidačně redukční reakci, počty rozložení kovů a nekovů. Vodík a kyslík, kovalentní hydridy, iontové a kovalentní oxidy, oxidy.

Ch_9 - Webzdarm

1. Fyzikální a chemické vlastnosti čisté vody. 2. Chemické rovnováhy - disociační reakce, hydrolytické, redoxní, srážecí, komplexotvorné reakce. 3. Adsorpce a výměna iontů. 4. Druhy vod - vlastnosti a složení. 5. Aktuální legislativa v hydrochemii a oblasti analýzy vody. 6. Odběr a úprava vzorku různých druhů vod. 7