Home

Církevní právo pdf

práva č. 48-1/2011, Společnost pro církevní právo, Praha, s. 49-52. Normy k přípravě procesu zrušení manželského svazku ve prospěch víry , in: Revue cír-kevního práva č. 25-2/2003, Společnost pro církevní právo, Praha, s. 107-115 CÍRKEVNÍ PRÁVO ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera Katedra: Právních dějin Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 23.3.2009 . 2 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdroj

10.10. Petr Jäger: Vývoj konfesního práva v českých zemích od 19. století do současnosti. Veřejnoprávní regulace církví od dob Rakouska-Uherska, recepce právní úpravy Československou republikou, komunistické tzv. církevní zákony z roku 1949, změny konfesního práva po roce 1989. 17.10 Společnosti pro církevní právo Praha-Brno-Olomouc-Stříbro, ročník 6, ISSN 2695-012X] 2/2021 Church Law Review No. 82-1/2021 in Print [Revue církevního práva č. 82-1/2021 v tisku práva kanonick~ho«, »Právo platné«, vydáním sešitu 4. kde rozbírá 4. a 5. knihu Codexu iuris canonici, »De processibus« a »De delictis et de­ poenis.« V §§ 143-I53 pojednává »0 církevním procesu« v §§ I54-I67 :<> 0 právu trestním«. K tomu pripojil zvláštní oddíl §§ I.68-I73 «Pome Církevní právo stáhnout knihu pdf, epub, mobi Podrobnosti knihy Církevní právo z kolektiv autorů. Název knihy: Církevní právo Autor knihy: kolektiv autorů Kniha jazyk: Česky Datum vydání knihy: 2017 Počet stránek: 424 Žánrové knihy: Daně ISBN: 978-80-7502-192-2 EAN: 9788075021922 Dostupné soubory: cirkevni-pravo-326021.pdf, cirkevni-pravo-326021.epub, cirkevni-pravo. NÁZEV SOUBORU: Církevní právo.pdf. POPIS. Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem.Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému.

Církevní právo Knih

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA Z=`labu=frofp=`^klkf`f=Z CIC 5 / 186 STAŤ II. Liturgie hodin 9647 STAŤ III. Církevní pohřby 9665 Hlava I. Pohřební obřady 9679 Hlava II. Koho pochovat a komu odepřít církevní pohřeb 9716 STAŤ IV. Uctívání svatých, posvátných obrazů a ostatků 9746 STAŤ V. Slib a přísaha 9778 Hlava I. Slib 9780. Církevní právo je to kniha autora Záboj Horák editoval Leges. Církevní právo má ISBN kód 978-80-7502-192-2 a skládá se z 424 stránky. Využijte příležitosti k otevření a uložení autorovy knihy Církevní právo Záboj Horák online. Knihy jsou k dispozici v různých formátech, jak se vám líbí: PDF

V křesťanském pojetí se název ujal pro označení křesťanských společenství, přičemž v českém jazyce se tra- dičně užívá jako běžný ekvivalent také výraz obec či církevní obec. Základní terminologické vymezení podává např. Tretera, J. R. Konfesní právo a církevní právo Podklady pro výuky předmětu Církevní právo . na Právnické fakultě Masarykovy univerzity . Brno . Expertízy k povaze církevního majetku pro účely restitucí . ak. rok 2009/2010 . Petr Jäger, 14422@mail.muni.cz . 1. K problematice vlastnictví katolické církve a restitucí církevního majetku (PrF MU Brno) str. 2 . 2 Celý text Revue ve formátu *.pdf - Společnost pro církevní právo NÁZEV SOUBORU Církevní právo.pdf AUTOR Jiří Rajmund Tretera DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017 VELIKOST SOUBORU 2,48 MB ISBN 978807502192

Církevní právo Pdf Ke Stažení - PDF LIBRAR

Ebook Církevní právo PDF Zdarma Stažen

z vedení Společnosti pro církevní právo. Můj srdečný dík náleží i pracovníkům nakladatelství Grada Publishing, a.s., redaktorům, korektorům i sazeči, za jejich pečlivou práci. Poznámka: Údaje v knize jsou zachyceny podle právního stavu k 30. červnu 2011 Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi.Zásadním předpokladem tohoto práva je, že nesmí nijak narušovat božské právo, které je častěji a přesněji označováno latinsky jako ius divinum.Srozumitelněji lze říci, že se jedná o soubor pravidel (kánonů) platných v určité křesťanské. Knihu Církevní právo z roku 1993 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Pojem církevní právo může znamenat: Tato stránka je rozcestník, tj. místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný název.Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek Autor e-knihy: Záboj Horák; Jiří Rajmund Tretera, Téma/žánr: církevní právo - kanonické právo - konfesní právo - křesťanské církve - judaismus - islám - oborová terminologie, Počet stran: 147, Cena: 220 Kč, Rok vydání: 2011, Nakladatelství: Grad nicméně z hlediska právního platí, že čistě vnitřní úkony nemají právní důsledky. Čl. 6. Skutečnost nastoupeného trestu z důvodu právní a faktické jistoty pro společné dobro církve je třeba deklarovat kompetentní církevní autoritou (viz kán. 1342 CIC). Čl. 7. Exkomunikovanému se zakazuje 16. Církevní právo.. 291 17. Křesťanská archeologie a církevní umění.. 293 18. Liturgie, liturgický zpěv, liturgická a mimoliturgická duchovní hudba.. 301 V. ŽIVOT ŘEHOLÍ 1 platí, čí církevní hodnostáři mají právo oddávat, pohřbívat, křtít •Tato situace velice snižovala autoritu církve. Mocenské problém

(PDF) CÍRKEVNÍ DĚJINY: ANTIKA A STŘEDOVĚK Drahomír

2019-dosud ochránce spravedlnosti - Metropolitní církevní soud v Praze Členství ve vědeckých společnostech: Společnost pro církevní právo, Praha - člen pracovního výboru (od 1996) Slovenská společnost kanonického práva (od 2010) Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo (od 2012 ISBN 978-80-210-8829- (online : pdf) 5 OBSAH III.1.2 Civilní nebo církevní sňatek práva jako takovou lze indikovat od počátku samostatného státu, fakticky však započala až v březnu 1920 a probíhala prakticky celou dobu první československé republiky až do podzimu 1938 Církevní dějiny Pravoslavné církevní právo Starokatolické církevní právo Praktické teologie Oborové části státní zkoušky /F, JU, PSS, R, SACH/ Pedagogika, sociální pedagogika a psychologie /SPD/ Pedagogika a psychologie /NAB, UT/ Filozofie a etika /NAB/ Filosofie, etika a základy společenských věd /UT/ Termín C: 26. 6 kristovým, nýbrž náležejí k moci církevní tresta­ jící, jaká náleží: každé společnosti, která se chce a má udržeti. Že .i sebe nepatrnější společnost má právo nehodné, členy vylučovati, o tom nepochy­ buje dojista nikdo.; že má právo své zřízence úřad

věřící svědomí (význam má i církevní étos a církevní právo) •Etický problém •Etické dilema. 2. Hodnoty: •Hodnoty •Hodnoty v profesní etice: •Třecí plochy . Příklady rovin hodnot, které se při řešení problémů a dilemat uplatňují přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní právnické osoby a fyzické osoby). Odpovídající právní formu školy / školského zařízení podle kategorie zřizovatele stanoví § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné

KTEO KCIR2 Církevní právo 2 KTEO KCIR4 Církevní právo 4 KTEO KČTEO Česká teologie ve víru ideologií 19. st. KTEO KPCDČ Prohlubující církevní dějiny české KTEO KRSČ Role symbolů v životě člověka KTEO KS Soteriologie a kristologie KTEO KSK Křesťanské symboly v krajin Dárce může vzhledem k charakteru organizace obdarovaného (církevní charitativní zařízení pro sociální službu) uplatnit tento dar pro odečet ze základu daně z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani Poskytnutí údajů je dobrovolné a dárce má právo tento souhlas kdykol Metodický pokyn č.j.: MSMT-35975/2018 2 Článek 3 Základní pojmy Pro účely tohoto pokynu se rozumí: a) majetkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby, b) inventarizací majetku1 zjištění skutečného stavu veškerého majetku a ověření, zda skutečný stav majetku odpovídá stavu majetku v účetnictví a zda nejsou dán PDF: 41) Homiletický direktář (2014) Představení homilie tak, jak ji charakterizují církevní dokumenty od Druhého vatikánského koncilu až po apoštolskou exhortaci Evangelii gaudium. PDF: 40) Apostolorum successores: Direktorium pro pastýřskou Službu biskupů (2011) PDF: 39) Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve. nečně dějiny právních systémů se nemohou obejít bez znalosti práva a jeho vlastních metodologických požadavků. V souladu se zde uvedeným cílem je třeba mít na zřeteli skuteč-nost, že dějiny církevního celibátu obsahují církevní právo a katolic-kou teologii, pokud jde o jeho obsah a vývoj. Proto nikdo, kdo chc

Nový velký ilustrovaný slovník naučný — Wikipédia

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu Pokud jde o církevní právo majetkové, zákon č. 50/1874 ř. z. stanovil (§ 38): Co se týče hospodaření s jměním církevním, je pravidlem, že jmění církevní požívá té ochrany státní, které požívají nadace obecně užitečné. Státní správa záležitostí duchovních má zvlášt 1001 Právní korpusy a kodexy 1002 Právo Katolické církve komplexně 1003 Přirozené právo 1004 Manželské právo 1005 Řeholní právo 1006 Ostatní dílčí právní záležitosti Sociologie a charita . počet titulů v oddělení: 128. 1101 Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus

Církevní dějiny (jednooborové studium) Tematické okruhy: 1. Charakterizujte osvícenství a modernismus v českém prostoru. Pojem modernismu a modernisty v náboženství, křesťanství a církvi. Studijní literatura: KOLEKTIV. 90 let Církve československé husitské. Praha, 2010, S. 9-16 Církevní právo - kolektiv autorů. Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní.. Kritéria přijímacího řízení - čtyřleté studium. (pdf, 131.96 KB) Stáhnout soubor. Přihlášky a termíny. 1. Zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 1. března 2021 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací e-mail s.

Řecké slovníky Řecko-anglický: Henry George Liddell, Robert Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon & A Greek-English Lexicon Řecko-německý: Willhelm Papes: Griechisch-deutsches Handwörterbuch (obrázky) Řecko-francouzský: Anatole Bailly: Abrégé du Dictionnaire grec-français (jednotlivé stránky, PDF) Latinské slovník Kompletní kalendárium na celý rok si můžete v jediném PDF souboru stáhnout z webu nástěnného pravoslavného kalendáře. Příloha kalendáře: O pravoslavné paschálii (kánony a církevní usnesení) (PDF) Nově upravená verze - Půsty a zmírnění půstů v pravoslavné církvi: postní pravidla a praxe (PDF - z obálky. Obory studia. Nabízíme denní i kombinovanou formu studia v oborech ZPĚV a HUDBA. Studium je šestileté a je zakončené absolutoriem (titul DiS.). Po čtyřech letech se vykonává maturitní zkouška. Vyberte si z následující nabídky oborů a zaměření Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon.

Celý text Revue ve formátu *

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Účastí na akci pořádané Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány CMTF UP pro propagační účely jak. kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu. 10. 3 4 TEXT NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (verze z 28. 8. 2014 odeslaná z vlády do parlamentu k projednání Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči, dětmi a dalšími příbuznými; Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí; Hlavními prameny rodinného práva - od 1.1. 2014, v novém občanském zákoníku a v zákoně o sociálně-právní ochraně dět Nařízení vlády č. 228/1949 Sb. - Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní - zrušeno k 01.09.1991(308/1991 Sb.

Církevní právo PDF Kniha - PDF PRODUCTIO

výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva. (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenskéh rodinného práva se zaměřením na praktické otázky. Obsah předmětu tvoří seznámení s instituty rodinného práva. Pozornost je soustředěna na statusové otázky a na jejich dopad do majetkové sféry. Obsah předmětu: - manželství - manželské majetkové právo - rodičovská odpovědnost - výživné - náhradní rodinná péč Pojem církevní právo muže znamenat: Kanonické právo předpisy křesťanských církví Konfesní právo veškeré právo týkající se regulace náboženství bez Společnost pro církevní právo je český spolek, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva konfesního práva právních dějin církví vzal právo zasahovat do církevních.

Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové. Tel.: +420 495 817 11 Církevní dějiny: Novověk jsou syntézou, kterou ocení především studenti historie. Ti mají často problém zorientovat se v množství koncepčně odlišných publikací, které musí prostudovat, aby získali potřebné penzum znalostí

PDF Kniha Církevní právo - INTER PD

Vzor citace: Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní - Právo po. Plzeň: aleš Čeněk, 2016. 883 s Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Táborská 28, 326 00 Plzeň MATURITNÍ OKRUHY obor vzdělání (kód a název): 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí forma vzdělávání: denní, dálková profilový předmět: OCHRANA A PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ forma: ústní školní rok: 2020/2021 1

Církevní právo - Wikipedi

 1. This page was last edited on 23 June 2018, at 07:30. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 2. Fuller - Morálka práva | Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk. FILOSOFICKÁ LITERATURA. Doporučujeme. PŘIPRAVUJEME. PRÁVNICKÁ LITERATURA. Autorské právo. Církevní právo. Dějiny a teorie práva. Finanční právo
 3. Příloha k usnesení (Smlouva_program II.pdf) 18 - 23 Strana 3 / 23. Důvodová zpráva Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které právní forma: církevní právnická osoba

1002 Právo Katolické církve komplexn

 1. čeština: ·soubor státem stanovených norem Zabývá se obchodním právem.· oprávněný nárok podložený zákony nebo zvyklostmi Má právo se to dozvědět. Každý člen týmu má právo vybrat si během prvních dvanácti hodin závodu jednu mimořádnou přestávku.[1]· mn. studijní, resp. vědní obor, vyučování práv (1) (v historii.
 2. Společnost pro církevní právo je český spolek, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oborech kanonického práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících
 3. \[ELKÉ DĚJINY TTr ZEMI ~RUNY ČESKÉ TEMATICKÁ ŘADA PRÁvo Karolina Adamová Antonín Lojek Karel Schelle (ed.) Jaromír Tauchen PASEKA PRAH
 4. es who is declared a saint. A regulation in church law. The canon law on this matter conflicts with several other canon laws
 5. Kategorie: Právo Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Pojmy iura docta a ius utrumque, význam titulu Iuris utrisque doctor.Vývoj pojmů kanonické právo, církevní právo a konfesní právo. Učitelé a věda církevního a konfesního práva v českých zemích v 19. století
 6. 12/15 PSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace 13/15 PSS 1/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace 13/15 PSS 1/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Právní forma žadatele ANIMA VIVA o.s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneče
 7. This page was last edited on 8 July 2018, at 21:22. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

práci, církevní právo se stalo základem2 pro vznik právního myšlení západo- a středoevroých zemí, církevní správní struktury se staly základem správních struktur státních. Snad i proto patří dějiny církevní správy k tématům, o něž se historiografie čil Církevní majetek v českých zemích Genezi církevních držav lze dobře zmapovat díky relativně velkému množství dochovaných právní zvyklosti vycházející ze starého germánského práva, podle nějž jakákoli stavba patří tomu, na jehož půdě leží. Tak vznikl princip tzv. vlastnických kostelů v oboru církevního práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vedl Katedru historicko-právní a po její transformaci v Katedru pastorálních oborů a právních věd zde působil jako emeritní profesor. Byl zakládajícím členem Společnosti pro církevní právo

vycuc přehled dějin vědy práva církevního konfesního českých zemích výklad předmětu společných pojmech obou oborů, který jsme až dosud podali, obsahuje jak •Deklarace práv člověka a občana - základní principy zavedeny - vyvlastněn církevní majetek při té příležitosti zničena spousta památek •v létě 1791 se král s rodinou pokusil neúspěšně uprchnout - válečné přípravy Rakouska a Pruska, kter Církevní sňatek po novele zákona o rodině autor: Hrdina, A. publikováno v 03/1999 má být jen jeden, a uznává-li český právní řád církevní sňatek za řádnou formu uzavření manželství, je nadbytečné, aby církevnímu obřadu předcházel sňatek občanský. - uložení ve formátu pdf Z časových důvodů byly v Moravském zemském archivu v Brně prohlédnuty pouze původní pomůcky fondů velkostatků a rodinných archivů, spisy signatury R 136 Robotní záležitosti z fondu B 1 Gubernium a seznamy klášterních písemností ze signatury K 20 Rušení klášterů z fondu B 2 Gubernium - Církevní právo

Video: Hledejte: konfesni-pravo-a-cirkevni-pravo-pdf Ulož

Církve a české školstv

 1. Církevní restituce . počíná běžet až dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo určeno vlastnické právo státu. Z tohoto důvodu je v některých případech možné podat výzvu k vydání nemovitosti dle zákona č. 428/2012 Sb. i po datu 31.12.2013. Schéma procesu vydávání zemědělských nemovitostí (pdf.
 2. ář a církevně dogmatický se
 3. základem rodinného práva v 19.století je ABGB z roku 1811 (§44-136) → vychází z předpisů kanonického práva, které jsou autorizovány státem a realizovány pod jeho dohledem
 4. oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 248/1995 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některýc

PDF: Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19: březen 2020: PDF: Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k mimořádnému misijnímu měsíci: červenec 2019: PDF: Akademie kanonického práva Církevní turistika iBohoslužby Kanonizační řízení. Na církevní pohřeb má právo křesťan, pokřtěný v římskokatolické církvi. Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat kněze a domluvit s ním termín pohřbu PRÁVNÍ SUBJEKTY SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ. SOUTĚŽE. SPORT A VOLNÝ ČAS. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 04_prioritizace-1182-9268.pdf: Stáhnout soubor: Zveřejnil(a): Alena Svátkov.

Kanonické právo - Wikipedi

 1. Kodexy kanonického práva 1917 Codex Iuris Canonici česky není 1983 Kodex kanonického práva .pdf neaktualizováno k dnešku 1990 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) neaktualizováno k dnešku nebo na stránkách Vatikánu nebo pracovní slovenský překlad .pdf. Ordo Missae - Mešní řá
 2. Bodování za měsíc: Za každou úpravu dostaneš bod, stačí se přihlásit vpravo nahoře. Celkový žebříček. Zobrazení žebříčku je pozastaveno kvůli zrychlení webu, ale nebojte, body se ukládájí dál
 3. SEZNAM NEJBĚŽNĚJŠÍCH DOKLADŮ O PRÁVNÍ OSOBNOSTI . Při uzavírání Smlouvy o poskytování certifikačních služeb s (dále jen Českou poštou, s.p. ČP) musí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o právní osobnosti, který prokazuje její existenci

Církevní právo, 199

 1. DS Charity Starý Knín v Sedlčanech - žádost o změnu od 15.7.2019.pdf: DS FCH Starý Knín v Sedlčanech - pojistná smlouva.pdf: DS FCH Starý Knín v Sedlčanech - Dodatek k nájemní smlouvě, platnost 15.8.2018-14.8.2020.pdf: DS FCH Starý Knín v Sedlčanech - nájemní smlouva (neplatná).pd
 2. Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774 ID Datové schránky: z49per
 3. Medicína PRO PRAXI www.solen.cz A 2009 ISBN 978-80-87327-04-3 www.medicinapropraxi.cz Repetitorium Bolest Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. A

Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování. Církevní právo 1801-1918. Církevní právo od r. 1919. Mezinárodní právo 1801-1918. Mezinárodní právo od r. 1919. Národní hospodářství, finanční právo 1801-1918. Národní hospodářství, finanční právo od r. 1919. Občanské právo 1801-1918 náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen církevní školy). Čl. 5 Způsob podávání žádosti krajem (1) Souhrnnou žádost za základní školy podává kraj (Příloha č. 2) na základě zákona č. 218/2000 Sb. do 24. 7. 2020. Místo poskytování služby: Husova 1777/14, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ 301 00. Oprávněná osoba: Linda Strejcová Čechová. Vznik oprávnění: 29.11.2019. Pozastavení / zánik oprávnění: Název / jméno poskytovatele, právní forma: Středisko křesťanské pomoci - Duha, Evidované církevní právnické osoby