Home

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Aplikovaná informatika - FJFI ČVUT v Praz

Zkratka studijního programu: P_APIN Kód studijního programu: B0613A140022 Délka studia: 3 roky. Charakteristika studijního programu. Studijní program Aplikovaná informatika kombinuje znalosti dané studiem základních matematických disciplín, základních fyzikálních disciplín a základů informatiky s rozsáhlejším studiem anglického jazyka v kontextu daných disciplín Děkan FIM UHK může prominout přijímací zkoušku z matematiky v bakalářských studijních programech Aplikovaná informatika a Informační management, jestliže uchazeč o prominutí přijímací zkoušky požádá, na FIM UHK dosud nestudoval, ukončil nebo ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve školním roce 2013/14 až 2020/21 a splní alespoň jednu z. Studijní program Aplikovaná informatika Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti aplikované informatiky s podílem elektrotechnických předmětů.Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi z informatiky, ekonomiky, matematiky a elektrotechniky, se zvláštním zřetelem na oblast vývoje software a oblast podnikového IT

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika vychovává odborníky - informatiky, schopné úspěšného působení v praxi. V programu se studenti naučí řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů, správě informačních systémů a databází, tvorbě internetových aplikací a relačních databází, objektově orientovanému programování Fakulta aplikované informatiky vznikla 1. 1. 2006. Z hlediska odborného, personálního i potřebné infrastruktury nebyl vznik fakulty problémem, poněvadž pracoviště, tehdejší Institut řízení procesů a aplikované informatiky, které bylo zárodkem nové fakulty, bylo k tomuto cíli již směřováno od vzniku samostatné Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2001 Aplikovaná informatika (Ing.) Základní charakteristika studijního programu Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika je realizovaný ve spolupráci Přírodovědecké fakulty a Ekonomické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích Aplikovaná informatika (Bc., 3 roky) Aplikovaná informatika (Bc., 3 roky) Představu o podobě studijního plánu můžete získat v přiložených dokumentech: verze pro prezenční formu studia; verze pro kombinovanou formu studi

Aplikovaná informatika - Univerzita Hradec Králov

Dnes jsme se dozvěděli skvělou novinu. Rada NAÚ se rozhodla udělit akreditaci našemu profesně zaměřenému studijnímu programu Aplikovaná informatika, a to nejen bakalářskému, ale také navazujícímu magisterskému, navíc v obou případech jak v prezenční, t.. Prečo aplikovaná informatika na FMFI UK? Štúdium aplikovanej informatiky na matfyze sa vo viacerých smeroch odlišuje od štúdia tohto odboru na iných vysokých školách. Na matfyze sme si vždy dávali záležať, aby sme študentov naučili rozmýšľať: vedieť zadanie analyzovať, abstrahovať jadro problému a nájsť to najvhodnejšie riešenie Studijní program Aplikovaná informatika. Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia Aplikovaná a informatika. Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos.

Absolvent oboru Aplikovaná informatika je schopen vědecky bádat a přinášet vlastní řešení problémů v oblasti metod a nástrojů na vývoj systémů, na sběr, přenos, uchovávání a zpracování dat, informací a znalostí, přičemž je schopný samostatně získávat teoretické a praktické poznatky v oblasti aplikované informatiky Typ studia: bakalářský, Forma: prezenční, Doba studia: 3 roky, Vyučovací jazyk: čeština Představení studijního programu. Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je připravit pro praxi vybavené odborníky, kteří umí s využitím získaných znalostí a dovedností použitím moderních metod a technologií systémově řešit širokou škálu. Cílem doktorského studia v oboru Aplikovaná informatika je připravit studenty na základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám, které jsou chápány jako konstruktivní inspirace pro výzkum a vývoj nových struktur a algoritmů včetně následné realizace Aplikovaná informatika Navazující inženýrský studijní program uskutečňovaný ve spolupráci s Ekonomickou fakultou (EF) JU. Společný navazujcí, akademicky orientovaný studijní program (SP) Aplikovaná informatika zajišťovaný ve spolupráci PřF a EF JU nahrazuje dobíhající (platná akreditace do roku 2024) navazující.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika vychovává vysokoškolsky vzdělané specialisty - informatiky. V programu se studenti zdokonalí v analýze, návrhu a řízení informačních systémů, v softwarovém a znalostním inženýrství; získají přehled o dalších navazujících technikách a technologiích a o nejaktuálnějších trendech v oblasti. Přehled všech studijních programů a oborů vyučovaných na vysokých školách v České republice. Studijní programy lze řadit dle abecedy nebo podle zaměření Studijní obor Aplikovaná informatika Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti aplikované informatiky s podílem elektrotechnických předmětů. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi z informatiky, ekonomiky, matematiky a elektrotechniky, se zvláštním zřetelem na oblast vývoje. Obor Aplikovaná informatika a řízení je garantován Ústavem automatizace a informatiky (ÚAI). Tento obor je tříletý a jeho hlavní náplň tvoří předměty související s informačními technologiemi a automatizací

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. |. Ústí nad Labem. Aplikovaná informatika. Aplikovaná geoinformatika. Informatika pro vzdělávání. a dalších 25 programů. 28 programů. Zobrazit detail Absolvent oboru aplikovaná informatika ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících. Aplikovaná informatika (KS, DS) Charakteristika. Bakalářské studium ve studijním oboru Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia je určeno uchazečům, kteří mají zájem získat znalosti v oblasti využití informačních technologií a jejich aplikací s důrazem na praktické využití

VŠPJ Aplikovaná informatika Studiu

Aplikovaná informatika. Aplikovaná informatika na rozdíl od předchozích oborů nevyžaduje hluboké matematické základy. Zaměřuje se na praktické použití moderních technologií. Teorii se budoucí informatik samozřejmě nevyhne, ale je zredukována na nezbytné minimum. Mezi typické oblasti výuky patří programování (např Volba jiné specializace v rámci oboru Aplikovaná informatika není možná. Studenti, kteří chtějí vyjádřit svoje zaměření pro určitou oblast, si volí odpovídající obory.Posluchači tohoto oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo. Program Aplikovaná informatika se od většiny informatických doktorských programů v ČR odlišuje užším provázáním technologického aspektu informačních systémů s aspektem manažersko-organizačním a sociálním. Školitelé zpravidla působící i jako vedoucí jednotlivých výzkumných skupin kateder, někdy propojených s aplikačně zaměřenými kompetenčními centry.

Aplikovaná informatika - bez specializace. Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován. Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci Aplikovaná informatika - je to pro mě ? 22.6.2009 18:54 | Internet a počítačky | poslední úprava: 22.6.2009 19:57 Moc dobře jsem nepochodil na trhu práce ze svým stávajícím vzděláním (maturita v oboru diagnostiky motorových vozidel) a tak jsem se rozhodl, že podám přihlášku na aplikovanou informatiku na UP do Olomouce

Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, případně pokračovat. Aplikovaná informatika na Bc. stupni. Verzatilisti majú vedomosti a schopnosti v rôznych oblastiach informačných technológií, v našom prípade umožnením kombinovaného štúdia informatických a ekonomických vied majú ideálne podmienky pre uplatnenie zapĺňanie medzier v oblasti ľudských zdrojov na rôznych pozíciach v. B1802 B1802 AplI Aplikovaná informatika: Obor zajišťuje: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Program Aplikovaná informatika se orientuje na výchovu teoreticky i prakticky připravených odborníků, kteří mají globální přehled o jednotlivých sférách informatiky, jsou schopni koncepčního uvažování při tvorbě a využívání informačních systémů a dokáží spojit věcné cíle a požadavky uživatelů systémů s možnostmi informačních technologií. Mezi.

Aplikovaná informatika (Ph.D.) Garant: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Doktorský studijní program Aplikovaná informatika se zaměřuje na rychle se rozvíjející oblast výzkumu a praxe, a proto je o něj ze strany doktorandů dlouhodobý zájem.Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s. Aplikovaná informatika (Bc. / DS) Studijní program: Aplikovaná informatika Typ studia: bakalářský (standardní doba studia: 3 roky) Forma studia: distanční Charakteristika programu: Studijní program Aplikovaná informatika je bakalářským studijním programem se standardní dobou studia 3 roky, maximální doba studia je 5 let Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevře v zimním semestru nový obor s názvem Aplikovaná informatika. Studentům nabídne bohaté praktické zkušenosti, propojí je s odborníky z oboru a umožní jim si během studia vybrat specializaci. Přihlášky mohou zájemci posílat až do 2. září 2021 Aplikovaná informatika a řízení je velmi komplexní studium. Naučíš se od principu fungování senzorů po jejich konkrétní aplikace, ať už při programování mikroprocesorů nebo PLC. Zároveň budeš mít strojařské konstrukční předměty. V době kdy se stále častěji mluví o Industry 4.0 si nemůžeš vybrat lepší. Profil absolventa. Aplikovaná informatika - Absolvováním oboru student získá výrazně logické, algoritmické a analytické myšlení, hluboké znalosti informačního prostředí, schopnost vývoje software na různých platformách, zkušenosti pro práci v týmu a pro jeho řízení, a také praktické znalosti na pomezí informatiky, obchodu a managementu

Vysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoké školy

Aplikovaná Informatika. Hraní her na kompu a kódování webíků pro metalovou kapelu tvých kámošů je fajn, ale tady se učíme, jak se staví a řídí informační systémy pro ty největší firmy na trhu. Jsme taky schopni analyzovat a pochopit uživatelská data, a ty pak přetavit v jasnou a smysluplnou IT strategii. Více o program Aplikovaná informatika. Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 18 informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Viac info Informatika (Aplikovaná informatika - do 31.8.2019) Forma štúdia: denná. Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky konverzný program 3 roky. Garant: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. Nadväzuje na študijné programy: bakalársky študijný program Aplikovaná informatika Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU) Garant: Ing. Pavel Smolka, Ph.D. Pedagogický poradce: Ing. Eva Burianová, Ph.D. Anotace: Studijní program obsahuje vybrané předměty akreditovaného studijního programu Aplikovaná informatika - studijní obor Aplikovaná informatika Re:Aplikovaná informatika FIS VŠE. « Odpověď #2 kdy: 24. 12. 2014, 00:08:58 ». Zase bych tolik nepaušalizoval. Je pravda, že se i (nebo hlavně?) na solidních VŠ lijou do hlavy kopy subjektivně nezajímavých a v praxi nevyužitelných znalostí (i když člověk nikdy neví přesně, kde nakonec skončí, že), ale že by byly.

Aplikovaná informatika (Bc.) Garant: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění praktické přípravy IT odborníků v bakalářských studijních programech, a to v programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy v prezenční i kombinované formě studia a v programu Informatika se studijním oborem Informatika (dvouoborové) v. Studijní program: Aplikovaná informatika (P0613D140013) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční Délka studia: 4 Zaměření: Technické Náplň programu/oboru: Doktorský studijní obor Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je zaměřen na studijní, výzkumnou, publikační, pedagogickou a samostatnou tvůrčí činnost.

Studijní programy/obory Vysoká škola finanční a správn

a teoreticka informatika (gramatiky a automaty) Nejobávanější zkouška celého studia, protože Martínek Rovnej chlap, není parchant (samozřejmě pokud ho člověk vyloženě nenasere), ale zadaná otázka se u něj prostě nedá okecat. Buďto mu to řekneš, a ukážeš že tomu rozumíš, nebo jdeš Aplikovaná informatika, Bc; Aplikovaná informatika Studijní plán a jeho struktura. Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat - jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity

Vypracované státnicové okruhy z oboru Aplikovaná informatika. Státnicové otázky 262 s. / 3. roč. / docx. 1. Obecné principy pro tvorbu studieVědecké zkoumání = činnost, která je založena především na zjišťování a třídění faktů, získávání dat, ověřování experimentů a to vše při snaze o logičnost a. Univerzita Palackého - Aplikovaná informatika už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve

Aplikovaná informatika (Ing

Na oboru Aplikovaná informatika studuje cca 140 lidí, takže tu panuje taková komornější atmosféra a díky tomu není problém domluvit si kdykoliv s učitelem individuální konzultace k předmětu. Studium je zaměřené spíše teoreticky, ale nějaké programování se tu taky najde Aplikovaná informatika. Garant: proděkan pro studijní programy. Garant specializací Grafický design a výtvarná informatika, Typografie a textové systémy: MgA.Helena Lukášová, ArtD Aplikovaná informatika. Informatika. Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) a ďalších 49 programov. 52 programov Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr. Garant. doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán) 2. ročník, zimní semestr Studijní program: Aplikovaná informatika (B0613A140024) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Ekonomické (Technické) Náplň programu/oboru: Studijní program připravuje odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují procesy v různých typech organizací od malých a středních firem přes.

Aplikovaná informatika (Bc

Aplikovaná informatika, Bc Studijní program Aplikovaná informatika - standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc. Garant programu: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. Prezenční forma studia. Studijní program Aplikovaná informatika seznámí studenty se základními teoretickými i praktickými aspekty počítačové vědy. Přijímací zkouška pro obor Aplikovaná informatika se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 60) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 40). Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body

ki.ujep.cz - Katedra informatik

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie prvostupňového štúdia v študijnom odbore Aplikovaná informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (informatika, kybernetika, počítačové inžinierstvo, hospodárska informatika, priemyselná informatika a pod.) bez absolvovania prijímacej skúšky.. Denné Mgr. štúdium informatik Katedra zabezpečuje studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních oborech Informatika a Aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě. Pracovníci katedry se věnují vědecké a výzkumné činnosti v různých oblastech informatiky. Na výzkumných projektech spolupracují s partnery z.

Aplikovaná informatika - uniba

 1. Aplikovaná matematika je odvětví matematiky zabývající se studiem těch oblastí matematiky, které se používají jako vhodný nástroj v nějakém nematematickém oboru. Rozvíjí matematické metody používané mimo samotnou matematiku, upřesňuje způsob, kterým je takové metody možné použít, a ručí za správnost jimi dosažených výsledků
 2. Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr. Garant. doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán) 3. ročník, zimní semestr
 3. V študijnom program Aplikovaná informatika sa študenti naučia navrhovať a používať informačné systémy. Dosahujú to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softveroveho inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v troch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov, IT v riadení a rozhodovaní a modelovanie a simulácia.

Studijní program Aplikovaná informatika Fakulta

 1. Obory. Matematická informatika a ještě specializovanější teoretická informatika studují složité systémy, zpracování informací a používání počítačů s využitím technik aplikované matematiky, elektrotechniky a softwarového inženýrství.; Informační technologie studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce
 2. Doktorandský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním magisterského študijného programu Aplikovaná informatika. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných odborníkov s dôrazom na doménu objavovania znalostí a analýzy dát
 3. Ze své zkušenosti, informatiku bych v ČR určitě nestudoval. Udělat si nějakou školu jen pro ten papír, libovolnou - tu nejjednodušší, abys měl ten papír

První semestr studia na UPOL - aplikovaná informatika

Zkontrolujte 'aplikovaná informatika' překlady do polština. Prohlédněte si příklady překladu aplikovaná informatika ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku červenec 2021 APLIKOVANÁ INFORMATIKA MSc. Studium je určeno manažerům a specialistům v oblasti IT, CIO, produktovým manažerům IT, vedoucím týmů IT, programátorům, vedoucím podnikových informačních systémů, správcům datových center, správcům sítí, učitelům informatiky na základních a především středních. Aplikovaná informatika (AI) Studijní program Aplikovaná informatika (vyučovaný ve spolupráci tří informatických kateder) je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy

Aplikovaná informatika Přírodovědecká fakulta J

Katedra automatizační techniky a řízení. modelování a simulace systémů, automatizace, řízení a robotika, vizualizace systémů, aplikovaná informatika, logické řízen Aplikovaná matematika a informatika jepomerne zložité, ale celkom sľubné oblasti vzdelávania a aktivít. Koniec koncov sa dotýkajú otázky rôznych inovatívnych vývojov v každodennom živote. Ale každý smer má svoje vlastné úlohy a metódy. Len málo ľudí vie, čo je aplikovaná informatika Študijný program: Aplikovaná informatika. Stupeň štúdia: 1. bakalársky. Odbor: Aplikovaná informatika. Bakalár jednoodborového štúdia Aplikovaná informatika má ucelené znalosti z teoretickej informatiky a skúsenosti z efektívneho využívania informačných technológií na takej úrovni, aby bol akceptovaný na adekvátne pozície v rámci IT sektora

Fakulta informatiky. Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno: telefon: 549 49 1810: e-mail: IČO: 00216224: DIČ: CZ00216224: ID schránky: 9tmj9e4: Webové stránky fakulty Organizační struktura Zaměstnanci Projekty Publikace Statistika Organizační struktura. Název projektu: Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku Doba realizace: 1.4.2010 - 31.3.2013 Příjemce a koordinátoři projektu: Masarykova univerzita, Doc. RNDr. Pokračovat číst Inovace studijního programu Aplikovaná informatika Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje Studijní obor: 1802R021 Aplikovaná informatika v dopravě Forma studia: prezenční, kombinovaná Standardní doba studia: 3 roky Charakteristika oboru: dopravně-technický obor teoretická průprava: matematika, fyzika, statistika, operační výzkum, simulační modely, technologie a řízení dopravy, ekonomie, dopravní technik Aplikovaná informatika - Bc. Charakteristika oboru. Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU je najstaršou technickou fakultou na Slovensku zameranou na elektrotechniku, informatiku a príbuzné oblasti. Ponúka moderné, medzinárodne uznávané štúdium, intenzívny výskum a vývoj a spoluprácu s partnermi doma i v zahraničí

UHK aplikovaná informatika vs UPOL informatika Zdravím, chtěl bych se zeptat a zároveň pomoct, kterou z těchto dvou škol si vybrat Která je prestižnější, uplatnění po studiu, co očekávat atd Študijný program aplikovaná informatika . Akreditácia. Priznanie práv udeľovať titul PhD. v dennej forme štúdia - AI Priznanie práv udeľovať titul PhD. v externej forme štúdia - AI. Garanti študijného programu. Garanti. Pracovná skupina odborovej komisie. Zloženie pracovnej skupiny odborovej komisie v št. odbore informatika. The Europe 2020 strategy sets out a vision of Europe's social market economy for the 21st century (1). 2.2 This opinion is part of the EESC's input into the Europe 2020 strategy and relates in particular to the 'Innovation Union' and 'An agenda for new skills and jobs' (2 ) flagship initiatives, and to promoting the quality of work and lifelong learning (3). 2.3 In this opinion.

Fakulta ekonómie a informatiky - UJS | Portál VŠ

KONTAKT. Pod Vodárenskou věží 271/2 182 07 Praha 8. Telefon (+420) 266 052 183 Fax (+420) 286 585 789. E-mail: ics@cs.cas.cz Podateln Katedra informatiky. Katedra ve 2. kole přijímacího řízení otevírá tyto navazující magisterské studijní programy: Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie. Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software. Informatika - specializace Obecná informatika. Informatika - specializace Umělá. Studijní programy. Vyberte si z našich studijních programů podle oblasti zájmu, fakulty, nebo dalších parametrů. Můžete si také stáhnout přehled otevřených studijních programů pro akademický rok 2021/2022 v PDF dle jednotlivých fakult. Přehled otevřených studijních programů pro akademický rok 2021/2022. Hornicko.

Aplikovaná informatik

 1. Fakulta informatiky. Studijní programy - Fakulta informatiky. Bakalářské prezenční studium V současné době není možné podávat přihlášky Na tyto programy nyní nelze podat přihlášku. Informatika; Informatika ve vzdělávání.
 2. Charakteristika študijného programu. Magisterský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu a pripravuje vysokokvalifikovaných špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen vo všetkých oblastiach IT, ale i v oblastiach vyžadujúcich dátové modelovanie, analýzu dát a pokročilé znalosti z vývoja softvéru
 3. Aplikovaná informatika v dopravě. 1. Informační a řídící systémy v dopravě. 2. Programovací techniky. matematika, statistika, pokročilé metody operačního výzkumu, teorie dopravy, teorie operačních systémů, pokročilé simulační modely. projektování databázových a softwarových systémů, pokročilé algoritmy a datové.
 4. aplikovaná informatika. aplikovaná informatika. VŠPJ - Vysoká škola polytechnická Jihlava (Jihlava) 47,21 km. VŠPJ - čtyři písmena, která vám změní život. * * * *

VŠPJ Chci studovat Bakalářské studium Aplikovaná

 1. Daniela Šuláková. tel: + 421 2 6820 3639. e-mail: studijne.fi@paneurouni.com. (pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skoly.sk) Zaradenie štúdia do kategórií. Informatika a informačné technológie Informačné systémy. Profil absolventa štúdia. Po absolvovaní štúdia dokáže absolvent bez problémov reagovať a.
 2. Aplikovaná informatika: Deň: 31.8.2021 o 9:00 hod. Miesto: poslucháreň A: Predseda: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. Janka Boborová (iba obhajoba BP) Daniel Grohoľ (iba obhajoba BP) Mário Hlavačka ; Adam Chovanec ; Frederik Kohár (bez obhajoby BP) Michal Slávik (bez obhajoby BP
 3. gova vzdálenost. • Kontrolní a samoopravné kódy. - Lineární kódy. - Ham
 4. Aplikovaná informatika Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2013/2014 10 Radim Farana Aplikovaná informatika 2Aplikovaná informatika Obsah • Kombinatorické úlohy. • Neheuristické algoritmy -prohledávání do šířky, -prohledávání do hloubky. • Heuristické algoritmy. • Pravděpodobnostní.

Aplikovaná informatika a řízení - studium

 1. Aplikovaná informatika študijný program inžinierskeho štúdia v odbore Informatika akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia
 2. Zvýhodněný balíček učebnic, doporučujeme zejména pro studenty oboru Aplikovaná informatika. Obsahuje tyto učebnice: - NOVÁKOVÁ, NULÍČEK. Aplikační software 2 (2012) - HAVLÍČEK. Diskrétní matematika (2007) - BUDINSKÝ, HAVLÍČEK. Matematika pro VŠ ekonomického a technického zaměření (2005) - BUDINSKÝ, HAVLÍČEK
 3. Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Oficiálny popis študijného programu . Študijný program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie.
 4. Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná Informatika je připravit pro praxi odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně-ekonomické procesy v různých typech organizací, včetně institucí veřejné správy
 5. Do nově akreditovaného bakalářského a na něj navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika, uskutečňovaného jak v prezenční, tak kombinované formě studia, je možné se přihlásit v rámci 2. kola přijímacího řízení na PřF UJEP. Termín pro podání přihlášek je do 2. září 2021
 6. Obor Aplikovaná informatika na PřF vznikl roku 2008 díky velkým zásluhám RNDr. Libora Dostálka, který je také vedoucím Ústavu aplikované informatiky (UAI). Aplikovaná informatika má také akreditaci navazujícího magisterského studia, takže tu můžete strávit delší dobu než 3 roky
Prezident jmenoval nové profesory, osm z nich je z našíZákladní škola Bratranců Veverkových

Aplikovaná informatika specializace Podniková informatika Společné předměty pro všechny specializace jsou barevně zvýrazněny Povinné předměty Název předmětu Rozsah Způsob ověř. roč./sem. Počet kred. Vyučující Dop. Profil. základ Matematické principy v informatice 28p + 28c Zp, Zk 6 doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D KTS - aplikovaná informatika; Výstupy; Výstupy. V případě první kategorie praxe (tvorba měřitelného výstupu, praxe typu projekt, viz kapitola Popis průběhu praxe) bude hlavním výstupem praxe vlastní produkt činnosti studenta. Další požadované výstupy jsou uvedeny níže. Deník prax Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika bakalářské prezenční/distanční/kombinované studiu Aplikovaná informatika je oborem zaměřeným na oblasti informačních systémů a technologií. Zahrnuje základy teoretické informatiky, softwarového inženýrství, informačních systémů a informačních technologií. Důraz je kladen na kurzy vedené odborníky s praktickou zkušeností

Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém stát Aplikovaná informatika Multimédia ve firemní praxi Typ bakalářský Forma prezenční Profil akademický Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověř. počet kred. dop. roč./sem. Manažerská informatika I 13p + 26c zápočet 5 1/LS Počítačová typografie a sazba 13p + 26c zápočet, zkouška 5 1/Z Absolventi odboru aplikovaná informatika dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v novom storočí. Je po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach

Výpočetní matematika navazuje na zaměření Inženýrská informatika a aplikovaná matematika, jehož první absolvent ukončil studium v roce 1994. Výpočetní matematika na FEI se odlišuje od univerzitního studia matematiky těsným propojením se studiem informatiky a důrazem na aplikace, takže se některé předměty, jako. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií o tom, ktoré cookies používame, alebo ako ich môžete vypnúť nájdete tu: Využitie cookies. Akceptova Vybrat Aplikovaná informatika , Obor Aplikovaná informatika , Kombinovaná , Bakalářský , 2021/2022 Studijní program Aplikovaná informatika B0610P99999 Na rozdíl od většiny informatických programů v ČR má Otevřená informatika přijímací zkoušky pro všechny uchazeče, kterým zkouška není prominuta. Nechceme totiž brát zkoušky na konci prvního ročníku jako náhradu přijímacího řízení. Ztráceli bychom tím čas všichni, učitelé i studenti