Home

Souvětí souřadné pracovní list

Pracovní list - K L Í Č 8. ročník Souvětí souřadné. Urči poměry mezi větami hlavními, doplň čárky. 1. Někdo zpívat neumí, ale zpívá rád. odporovací. 2. Hořelo, a proto zavolali hasiče. důsledkový. 3. Byli v lese a sbírali houby. slučovací. 4. Nehrál, neboť byl zraněn. příčinný. 5. Jednak tě chápu, jednak ti pomůžu Souvětí souřadné.odt: Pracovní list: OpenDocument textový dokument: 24,11 k

Souvětí souřadné - Digitální učební materiály RV

DUMY.CZ Materiál Souvětí souřadné a souvětí podřadn

Výuka

DUMY.CZ Materiál Čárka v souvětí, práce s uvedenými pravidl

 1. Pracovní list č. 1 Předm ět: Český jazyk a literatura Ro čník: 8. A Opakování vzd ělávacího celku: Věta hlavní, v ěta vedlejší (souv ětí sou řadné a pod řadné) Souv ětí sou řadné = 2 a více v ět hlavních Souv ětí pod řadné = 1 hlavní a libovolný po čet v ět vedlejších 1. Dopl ň i/y 2
 2. VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI SOUŘADNĚ SPOJENÝMI VĚTAMI HLAVNÍMI - PRACOVNÍ LIST. 1) Vysvětli rozdíl: souvětí souřadné: souvětí podřadné: 2) Významové poměry neurčujeme pouze mezi větami hlavními. Kde dále lze významový poměr určit? 3) Vypiš poměry mezi větami hlavními:
 3. Poměr mezi větami hlavními . Anotace: anotace.doc Pracovní list: pracovni-list.docx.notebook: pomer-mezi-vetami-hlavnimi.notebook Souvětí souřadné
 4. a) Urči počet vět, vypiš věty vedlejší a urči jejich druh, urči poměr mezi větami hlavními, urči druh souvětí. 4 věty, souvětí souřadné, významový poměr důsledkový. co se zasadilo - předmětná. že budeme muset více plodin dovážet - podmětná. b) Z jednotlivých vět vypiš základní skladební dvojice
 5. 10) Souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět 11) Rozbor souvětí 12) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, počet vět v souvětí 13) Vedlejší věta vložená 14) Druhy vedlejších vět, vedlejší věta vložená - pracovní list s řešením 15) Nepravidelnosti větné stavb

Cíle/výstupy: - rozlišuje souvětí souřadné a podřadné. Připravte si ke kontrole pracovní list z pondělí 8. 3. Pondělí 8. 3. Téma: Skladba. Učivo: Souvětí podřadné - druhy vět vedlejších. Cíle/výstupy: - utvrzuje spojovací výrazy u vedlejších vět. Zadání: /files/editor/23/PL-8-vedlejsi-vety.pd Pracovní list č. 28 A když jsem přišel domů, maminka mně pravila, kde porád courám, já jsem pravil: Nikde, a maminka mně pravila, abysem donesl boty ševci, jelikož mají sešmajdané podpatky, a nařídila mně, abysem vyřídil, že se nechá poroučet, kdy by to mohlo být, a abych dal pěkné pozdravení, a tak jse SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti VY_32_INOVACE_CJ_1_16 . SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ pracovní list, obojí určené k procvičení učiva 1. Souvětí podřadné. 1VV, 2VV - příslovečné přípustkové, poměr slučovací 3VV - předmětná 5VV - předmětná 2. 1VH ale x 2VH že 4VV pokud 3VV 2. Souvětí souřadné, 1VH k 2VH v poměru odporovacím. 3VV - příslovečná podmínková 4VV - předmětná 3. 1VH a + 2VH aby 3VV že 4VV 3. Souvětí souřadné, 1VH k 2VH

Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

 1. Testy z českého jazyka pro základní školy. Pokud chcete rozdělení testů podle jednotlivých tříd klikněte zde: Testy podle tříd. Testy z českého jazyka pro základní školy (6. - 9. třída) Obecné poznatky o jazyce - 9. třída 8.6.2021. &... Druhy příslovečného určení - 6. třída 27.5.2021. &..
 2. Téma DUM: Grafy souvětí Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka Potřeby pro realizaci: Smart tabule version 10.0.187.1, notebook, MS Word, učební materiál pro 8. roč. Anotace, základní pojmy: Druhy souvětí, poměry mezi větami hlavními, druhy vedl. vě
 3. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 4. 1 lead-in Let the students list the names of European countries in Czech (groups). Let them say the names of the countries they are able to express in English. Complete the list of European countries with the teacher. 2 Label the countries on the map (whole class) 3 Prepare 3 pieces of info about the country you have chosen (pairs)

PRACOVNÍ LIST Č. 21. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ. V souvětí jsou alespoň 2 VH. Vytvořte souřadná souvětí, v nichž budou . věty v poměru slučovacím. Používejte různé spojovací výrazy. Před . spojk. ami. A - I - ANI - NEBO . čárku nepiš. PŘED A- I - ANI - NEBO čárky nepiš. ANI - ANI: před druhým ANI čárka bude. Pracovní list určený k procvičení učiva o souvětí. ID: 1529760. Language: Czech. School subject: Český jazyk. Grade/level: 8. Age: 13-15. Main content: Druhy souvětí - souřadné a podřadné, poměry mezi hlavními větami, grafy souvětí. Other contents: Add to my workbooks (31

Významové poměry = pracovní list 1) Doplňte čárky ve větě a vysvětlete, Podtrhněte souvětí souřadné. Manžel pro mě musel přijet, ← neboť mi ujel autobus. Nasedla do auta a + rychle odjela. Mám ráda teplo, × ale vyloženě dusné počasí mi nedělá dobře. Líbí se mi černá barva, × fialová má však také něco d Pracovní list č. 1 řešení Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. A Opakování vzdělávacího celku: Věta hlavní, věta vedlejší (souvětí souřadné a podřadné) Souvětí souřadné = 2 a více vět hlavních Souvětí podřadné = 1 hlavní a libovolný počet vět vedlejších 1. Doplň i/y 2 název materiálu Souvětí souřadné a podřadné autor PaedDr.Jana Filipová předmět Čj ročník 8 typ materiálu pracovní list anotace Rozlišování souvětí souřadného a podřadného metodické poznámky lze použít k samostatnému opakování, jako test, jako skupinovou práci zdroje Souvětí souřadná, podřadná - opakování (8. třída, pracovní list) Doplňte do souvětí čárky, určete VH, VV, poměry, druhy VV, druh souvětí. SOUVĚTÍ PRACOVNÍ LIST Č. 1 1. Doplňte do souvětí čárky, podtrhejte spojovací výrazy a zařaďte je do tabulky: Možná máš pravdu ale mně se stejně zdá že něco není v pořádku. Kdyby delfíni upadli do tvrdého spánku který uvolňuje organismus a tlumí reflexy zahynuli by. Vím kde je ale neřeknu vám to

I. Opakování - souvětí podřadné a souřadné. ČESKÝ JAZYK 9.A Vyučující: Mgr. Moravčinská 3.5. - 7. 5. 2021 www.zsdruzby.cz moravcinska@zsdruzby.cz (Hravá čeština 8 - pracovní list - Taktik - s. 41,42) II. Literatura a) zápis do sešitu z literatury Ladislav Fuks (1923-1994). a) Urči počet vět, vypiš věty vedlejší a urči jejich druh, urči poměr mezi větami hlavními, urči druh souvětí. 4 věty, souvětí souřadné, významový poměr důsledkový (a proto) co se zasadilo - předmětná. že budeme muset více plodin dovážet - podmětná. b) Z jednotlivých vět vypiš základní skladební dvojice SOUVĚTÍ PODŘADNÉ SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ. I KDYŽ ŽE A A Pracovní list slouží k souhrnnému opakování. Obsahuje cvičení zaměřená n a procvičení těchto jevů: interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí , podmět vyjádřený různými slovními druhy, druhy přísudku, rozvíjející větné členy, poměry mezi. Pracovní list - 8.03 Věta jednoduchá a souvětí; Pracovní list - 8.04 Souvětí souřadné; Pracovní list - 8.05 Příslovce; Pracovní list - 8.06 Slovesný vid; Pracovní list - 8.07 Předpony s-, z-, vz-. Pracovní list - 8.08 Skupiny bě, pě, vě. Pracovní list - 8.09 Slovanské jazyky; Pracovní list - 8.10 Útvary.

ZŠ Třebovská » Procvičování složitých souvětí + kontrol

V příloze plánu máte zápis do školního sešitu a pracovní list na souvětí souřadné, jedná se o souvětí, ve kterém se vyskytují alespoň dvě věty hlavní. Přeþtěte si pozorně a pracujte při vyplňování pracovního listu s přehledy v uþebnici na str. 117-124 a s přehlednou tabulkou poměrů mezi větam UČIVO: Souvětí souřadné a podřadné. CÍL: - rozpozná v souvětí věty hlavní a vedlejší - rozliší souvětí souřadná a podřadná. ZADÁNÍ: Pracovní sešit str. 41/1 Podtrhněte v souvětích věty hlavní, určete, zda je souvětí souřadné nebo podřadné. str. 41/2

Test - SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ - pracovní list y_32

 1. z pracovního sešitu a pracovní list. Prosím, snažte se pracovní list vyplnit, napsat on-line v Teams. Úkol v pracovním sešitě si opravíme společně při on-line hodině až v pondělí 18. 5. V pondělí 11. 5. se sejdeme na on- line hodině, zde si vše zopakujeme
 2. Druhy vět (hlavní, vedlejší) a souvětí (souřadné, podřadné) Rozlišujeme 2 druhy souvětí: 1) Souvětí podřadné: obsahuje pouze 1 větu hlavní a libovolný počet vět vedlejších Malý a velký krevní oběh - pracovní list - naleznete na výuce on-line, vytisknout, doplnit a nalepit do sešitu neb
 3. Tematický okruh : Souvětí souřadné Očekávaný výstup : Opakování souvětí Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnuto na plátno), nebo žák uloží vyřešený úkol do své.

Složité souvětí •souvětí s větším počtem vět (3 a více) •vyjadřuje složité myšlenkové celky →složitá stavba věty •vztahy mezi větami jsou souřadné i podřadné •často složené spojovací výrazy (že když, teprve když,.), věty vložen SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti VY_32_INOVACE_CJ_1_16 . SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ pracovní list, obojí určené k procvičení učiva ČÁRKA V SOUVĚTÍ. 1) Doplňte čárky, svá rozhodnutí zdůvodněte. Popište jednotlivé případy užívání čárek v případech a-e. (Můžete si vše graficky znázornit.) a) Ráno se probudili, sbalili si věci a odjeli. (+, VH) Uklízeli jsme celý byt, a dokonce jsme stihli také umýt okna. (┌┘, VH) Pospěš si, nebo ti vlak. Pracovní list pro 9. ročník-český jazyk- mluvnice Práce s textem V raních novinách se oběvili informace o neůrodě na Jižní moravě. Vspoměli jsme si, že se zde nedávno rozvodnili řeky. Zatopené pole již nevydají nic s toho co se zasadilo, a proto hrozí že budeme muset více plodin dovážet. 1. Přepiš text bez chyb • MLUVNICE: V učebnici na straně 68 si podle tabulky zopakujte souvětí souřadné a podřadné. Obě tabulky si přepište do školního sešitu z přední strany. Na straně 70 vypracujte cvičení 6a. • Z tohoto odkazu si stáhněte pracovní list zaměřený na opakování vedlejších vět

Souvětí souřadná a podřadná :: Č

Urči souvětí souřadné /dvě VH/ a souvětí podřadné/jedna VH/, poměr mezi větami a druh vedlejších vět. Toto je jen pro ty, kteří jdou na přijímačky. 1/ Aby nám slovník spolehlivě sloužil, musíme se seznámit s pokyny pro uživatele, které jsou v doslovu Čj Souvětí souřadné a podřadné, procvičování pravopisu průběžněonline Zápisky z online průběžně (Ste) Sloh - líčení - práce s textem průběžněonline Literatura - Od romantismu k moderní literatuře - Realismus - pracovní list Oliver Twist 17.12. Teams Aj Slovní zásoba 2A, předpřítomný č. (poznámky), PS 14/3,4.

Téma: věta jednoduchá a souvětí (viz. sešit školní pracovní list) Druhy souvětí: 1) souřadné (má 2 a více vět hlavních) 2) podřadné (má jen 1 větu hlavní) souvětí na procvičení viz. sešit školní - pracovní list Pracovní list - SLOŽITÉ SOUVĚTÍ. Proveď rozbor těchto souvětí - podtrhni přísudky, urči počet vět, urči druh souvětí (souřadné, podřadné), druh vedlejších vět, zaznamenej stavbu souvětí do grafu: Když začala babička vyprávět, všechna vnoučata rázem utichla, protože babiččiny příhody, které vyprávěla. VY_32_INOVACE_CJ8_14 Souvětí podřadné II pdf 8.A 26. 3. 2013 Pracovní list slouží k opakování a upevnění učiva o vedlejších větách. Mgr. Svatava Rutarová VY_32_INOVACE_CJ8_15 Souvětí souřadné I pdf 8.A 16. 4. 2013 Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o souvětí souřadném. S kartičkami n

Pravopis - pracovní list- vedlejší věty - vlepit/opsat do sešitu přiložený zápis. Druhy vět vedlejších - zápis- druhy vedlejších vět - vyplnit pracovní list. Souvětí a druhy VV - pracovní list. Pracovní list zašlete do 26.11. 17 hod. na e-mail: r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdejte v MS Teams. Na videovýuku v pátek. PRACOVNÍ LIST. ROZLIŠENÍ SOUVĚTÍ PODŘADNÉHO A SOUVĚTÍ SOUŘADNÉHO. Přečti si souvětí a doplň v souvětí čárky. Urči hlavní větu a vedlejší větu a urči druh vedlejší věty. Zamysli se nad jednotlivými větami a změň souvětí podřadné v souvětí souřadné. Vyber vhodné spojovací výrazy

Přehledně zpracovaná a bohatě ilustrovaná pomůcka pro hravé zvládnutí tématu věta jednoduchá a souvětí v češtině. druhy vět, větný člen a skladební vztahy, souvětí souřadné, souvětí podřadné, ilustrace Petr Kopl již předtím zadaný pracovní list str. 34 a 35 20. 4. Souvětí souřadné a podřadné přečtěte si výklad v rámečku v uč. str. 78 (zapište stručně do školního sešitu) udělejte ústně cv. 1/ str. 78 v uč. 21. 4. Romantismus v evroé literatuře - pokračování ve Francii Souvětí souřadné - učebnice str. 26, Významové poměry mezi VH Poměr slučovací a stupňovací - učebnice str. 26, ústně cvičení 26/1,2; 27/3 - Pracovní list - Druhy VV - 8.A.docx - odevzdat do 15/ Pracovní list - větné grafy, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními 1. Úkol a) druhy VV u jednotlivých vět: 1. _____ 2 ; Pojem souvětí, určování poměrů mezi VH, rozbor souvětí. Klíčová slova souvětí , poměry mezi hlavními větami , český jazyk , pracovní list , 9.ročn

PRACOVNÍ LIST ZDE Tvořivá práce s textem - 8 - Č

 1. 13) Poměry mezi souřadně spojenými několikanásobnými větnými členy - pracovní list IV s řešením 14 ) Souvětí souřadné, podřadné, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět 15) Poměry mezi větami - pracovní list s řešení Zakázky tvořím po příchodu z mé hlavní pracovní činnosti, tvořím hlavně dle poptávky.
 2. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_16 OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ pracovní list, obojí určené k procvičení učiva

Slohové postupy - 9. třída - český jazyk pro základní školy onlin Souvětí - výklad. SOUVĚTÍ PRACOVNÍ LIST Č.1 Vedlejsi-vety-prehled. VEDLEJŠÍ VĚTY - procvičování I. VEDLEJŠÍ VĚTY - procvičování II. Souřadné poměry - výklad. SOUŘADNÉ POMĚRY - cvičen Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu Souvětí souřadné a podřadné - najdete v učebnici na str. 80-81. Učivo si společně vysvětlíme na online hodině. DÚ - pracovní list ČJ8-PL-29. 3. 2021 - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem. Vložit nebo opsat. Naučit se úvodní povídání, tedy to, co je souvětí, so je souřadné souvětí. Naučit druhy spojení - zatím nemusíte spojky. Na online hodinu nachystejte pracovní list, ve kterém budeme určovat společně poměry ve větách. ÚKOL na samostudium - dodělejte si pracovní sešit, s.16. cv. 10, s. 17

Učivo tercie - 8. ročníku :: Zvládáme češtin

 1. Detail produktu: Český jazyk a l. Testy i pracovní listy slouží k upevnění a procvičení správných tvarů současného čekého jazyka. Pracují se znalostmi pravopisu, tvarosloví, skladby, slovní zásoby. Umožňují často i hravou formou doplnit znalosti gramatiky. Upozorňují na zvláštnosti a výjimky v českém jazyce
 2. Věta hlavní a vedlejší - pracovní list vhodný pro 7. ročník, rozlišování věty a souvětí, vyhledávání spojovacích výrazů, určování vedlejších vět (bez druhů), druhy spojovacích výrazů, převod věty vedlejší na větný člen, grafy souvětí, včetně řešení. 10 pracovní list sloužící k opakování.
 3. souvĚtÍ pracovnÍ list Č. 1 1. Doplňte do souvětí čárky, podtrhejte spojovací výrazy a zařaďte je do tabulky: Možná máš pravdu ale mně se stejně zdá že něco není v pořádku. Kdyby delfíni upadli do tvrdého spánku který uvolňuje organismus a tlumí reflexy zahynuli by
 4. SLUNEČNÍ SOUSTAVA, ŽIVÁ PLANETA ZEMĚ - pracovní list.docx. 219 kB;
 5. Mluvnický test #2 - větná skladba. Vymyslel teorii, proč jeho léčba nezabírá na Janičku. Chtěla jsem jít za dcerkou sama, ale nedokázala bych snést, že je všechno zbytečné. Jedná se o podřadné souvětí. Jedná se o souřadné souvětí. Poměr mezi hlavními větami je slučovací. Demonstrativně jsem se natáhl, snad.
 6. Nyní se ukáže, jak mé a vaše úsilí bylo úspěšné Čeká nás avizovaný pracovní list z literární výchovy - tentokrát se bude týkat literárních druhů, žánrů a prostředků a pracovní list na procvičování druhů vedlejších vět (pro klid mojí duše) V pondělí 11. 5
 7. název materiálu Souvětí souřadné autor PaedDr.Jana Filipová předmět Čj ročník 8 typ materiálu pracovní list anotace Poměr mezi větami hlavními metodické poznámky lze použít k samostatnému opakování, jako test, jako skupinovou práci zdroje - Page 2 of 3. 1. Doplň čárky, urči poměr mezi větami hlavními

Souvětí souřadné Zápis do sešitu: Souvětí souřadné - je spojení alespoň dvou vět hlavních a libovolného počtu vět vedlejších. ÚKOL - krevní oběh a mízní soustava - pracovní list - najdete na výuce on-line, odevzdat přes výuku on-line ke kontrole nejpozději 10. 5 Pracovní sešit 9. roč.: o str. 53 - Jiří Suchý a Jiří Šlitr - Jonáš a tingl-tangl. Znovu připomínám - čtěte texty pozorně a podle potřeby se k nim při plnění úkolů vracejte. Trénujete tím práci s textem pro přijímací zkoušky!!! Mluvnice - souvětí souřadné On-line hodiny v minulém týdnu: Úterý 16. 3 14. Určete druh souvětí ( podřadné x souřadné): a) Když teď odejdete, neuvidíte to nejdůležitější. b) Buď nám poskytnou slevu, nebo výrobek opraví. c) Vrať to na místo, ze kterého jsi to vzal. d) Jeho zpráva mě překvapila, ba i zarmoutila. 15.Podtrhněte větu vedlejší, určete její druh 8: Český jazyk: Skladba vět: Souvětí souřadné, podřadné, věta jednoduchá: 01 12. Které souvětí je souřadné? a)Zastavil, aby se mohl rozhlédnout po krajině. b)Zastavil, protože se chtěl rozhlédnout po krajině. c)Zastavil, neboť se chtěl rozhlédnout po krajině. 13. Která vedlejší věta je podmětná? a) Řekl, že vše již umí. b) Zdálo se, že vše již umí. c) Měl dojem, že vše již umí. 14

pracovní list zaměřený na opakování učiva ze skladby, rozlišování vět hlavních a vedlejších, určování druhů vedlejších vět, na opakování slovních druhů, mluvnických kategorií a psaní velkých písmen Rozlište souvětí souřadné a podřadné (zatrhněte) , určete věty hlavní a vedlejší, druh VV a. Variabilnost pracovních listů je proto velkým přínosem k rychlejšímu vzdělávání a začleňování cizinců do majoritní společnosti. druhy vět vedlejších, rozlišování druhů souvětí (podřadné, souřadné), významových poměrů, význam pro pravopis čárky v souvětí tvorba vzorců souvětí Klíčová slova: Slovní druhy, základní skladební dvojice Druh učebního materiálu: pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Ehrenbergerová, pedagog ZŠ Líšnice. Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pr

Digitální učební materiály ZŠ Dobříš - Český jazyk - 8

Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity. Popis stránky * • Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - testy - český jazyk • Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta . Souvětí souřadné a podřad Pracovní list - spojky a souvětí . Podtrhni spojku a urči, jestli je souvětí souřadné (S) nebo podřadné (P) Hned prší, hned svítí slunce. Slíbila mu, že upeče koláč. Odešel, neboť ho bolel zub. Je zima, a proto jsem si vzal svetr navíc. Když bude hodný, koupím mu dobrotu. Nebude-li pršet, nezmokneme

Učivo kvarty - 9. ročníku :: Zvládáme češtin

Tentokrát budete procvičovat souvětí souřadné, k dispozici máte zápis ve školním sešitě, který jsme si udělali společně ve škole, také jste dostali okopírovanou tabulku s příklady souřadných vět. Z přílohy plánu vypracujete pracovní list na urování pomrů mezi vtami, pracujte s tabulkou SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ. Vše. věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší, věta řídící a závislá, souvětí podřadné a souřadné, interpunkce - spojovací výrazy. 2. P. roveďte rozbor souvětí: Objevili hrad, který stál tam, kde začínal sráz. 1. Podtrhněte vlnovkou celé přísudky. Vypracujte pracovní list Druhy vět vedlejších. Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf.

Základní škola Březnice Český jazyk 8

Přírodopis (Pracovní list) - vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce 8. ROČNÍK. Český jazyk (Souvětí souřadné) - učivo. Český jazyk (Souvětí souřadné, pracovní list) - vypracované poslat zpět paní učitelce Český jazyk - obrázek. Matematika (Rovnice a geometrie) - vypracované úkoly poslat zpět paní. Souvětí II - souvětí souřadné. Odborný styl. Světová literatura 2. pol. 20. stol. - pracovní list (Iveta Jursíková) Existencialismus (Iveta Jursíková) Anarchističtí buřiči - Viktor Dyk (Iveta Jursíková) Jan. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ - tvořeno nejméně dvěmi hlavními větami (spojené spojkami souřadícími nebo beze spojek čárkou), jejichž členy může (ale nemusí) rozvíjet jedna nebo více vět vedlejších. SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - tvořeno jednou větou hlavní a jednou nebo více větami vedlejšími; věty vedlejší závisí na.

Pracovní list - VH/VV, větné členy, legendy 1. Zopakuj si vše o větných členech - zápisy ve velkém sešitě. 2. V následujících větách urči u každého slova, o jaký větný člen jde (podmět, přísudek Téma DUM: Grafy souvětí 2 Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 45 min. Potřeby pro realizaci: Smart tabule version 10.0.187.1, notebook ,MS Word, učební materiál pro 8. roč. Anotace, základní pojmy: Grafy souvětí, poměr mezi hlavními větami, druhy vedl. vět Datum vytvoření: 20. ledna 201 souvětí podřadné - obsahuje pouze 1 větu hlavní. souvětí souřadné - obsahuje 2 a více vět hlavních. VĚTA JEDNODUCHÁ. SOUVĚTÍ. větné členy. věta hlavní. věta vedlejší. rozvíjející. základní. Koupila jsem si nový penál, sešity i tužky. Koupila jsem si vše, co jsem potřebovala do školy Čj mluvnice - pracovní sešit str. 40 - 46, v úterý byly rozdány pracovní listy Čj - sloh - pracovní sešit str.60 - 61 Čj - literatura - pracovní sešit str.7 - 8 W. Scott - úkol 1 - Stále opakujeme-souvětí souřadné a podřadné, interpunkce, druhy spojek, druhy vedlejších vět, všestranné jazykové rozbory, významové poměry mezi větnými členy a mezi větami Vypracovat příklady - pracovní list zadaný jako úkol v Teams ***** ANGLICKÝ JAZYK - dívky 1. Slovní zásoba Introduction A, B 2..