Home

Páni z Lipé

Rod pánů z Lipé ve 14

 1. 02.07.2013 18:14. Rod pánů z Lipé je jednou z mnoha větví mocného rozrodu Ronovců, z něhož pocházeli též páni z Lichtenburka, páni z Dubé a jiné rody, které všechny měly v erbu dvě černé zkřížené ostrve na zlatém štítě. Za jejich společného prapředka je snad možné považovat Chvala, o němž se zmiňuje autor staročeské rýmované kroniky, že na.
 2. Rod Pánů z Lipé spravoval čejkovické a moravskokrumlovské statky včetně vinic více jak 200 let. Postupně však páni z Lipé ztráceli svůj lesk, vliv i majetek, až počátkem 16. století musel Jan z Lipé prodat svá panství. Jeden z mužů tohoto slavného rodu se ještě účastnil stavovského povstání na straně české.
 3. Páni z Lipé a jejich zájem o rodovou ves Gurdey Důležitý bod v životě Pánů z Lipé. Linie českého panského rodu vzešlého z rozrodu Ronovců a to páni z Lipé byli od doby, kdy vešli v lucemburské době ve známost, v úzkém spojení s Moravou a to zejména s nově založeným klášterem cisterciaček Aula Sanctae Mariae na Starém Brně, což bylo dáno blízkým osobním.
 4. Rod pánů z Lipé je jednou z mnoha větví mocného rozrodu Ronovců, z něhož pocházeli též páni z Lichtenburka, páni z Dubé a jiné rody, které všechny měly v erbu dvě černé zkřížené ostrve na zlatém štítě. Za jejich společného prapředka je snad možné považovat Chvala, o němž se zmiňuje autor staročeské rýmované kroniky, že na ščítě ostrvu jmieše a..

Kateřina z Lipé se vzdala dědictví po otci ve prospěch Pertolda z Lipé a jeho synovce Jindřicha VIII. z Lipé. Proto mohli páni z Lipé roku 1447 opět koupit do vlastnictví panství Moravský Krumlov. 1451 nejvyšším maršálkem Jindřich VIII. z Lipé. 1453 na trůn nastoupil král Ladislav Pohrobek, syn Albrechta Habsburského. 145 Páni z Lipé. 26. 1. 2021 | Zemanová, Miroslava | Autor píše Linie českého panského rodu vzešlého z rozrodu Ronovců a to páni z Lipé byli od doby, kdy vešli v známost, v úzkém spojení s Moravou a to zejména s nově založeným klášterem cisterciaček Aula Sanctae Mariae na Starém Brně, což bylo dáno blízkým osobním vztahem jeho zakladatelky Elišky Rejčky, kdysi. Listin zachovaných z té doby je málo a rozlišení, která z osob se události zúčastnila, je obtížné a badatelé se v názorech různí. Nejmladší zmiňovaný Chval společně se svým synem Čeňkem postavili v období let 1268-1278 vodní hrad Lipý v České Lípě (více viz Páni z Lipé) Nejeden z nich posloužil jako pevný bod pro vybudování hradu. Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž rozrodu pocházeli páni z Lipé (České Lípy), z Ronova, z Dubé a z Klinštejna. Další významný rod, páni z Přejít na celý popi

Hrad Pirkštejn | TuristickáMapa

Páni z Lipé zastávali význačné funkce, byli spřízněni s panovnickým rodem Jiříka z Poděbrad, zvali na své sídlo význačné osobnosti té doby (Theoprast B. Paracelsus). Po bitvě na Bílé hoře však byli zbaveni majetku a život si zachránil Bertold Bohobud z Lipé jen na přímluvu vlivných osob Páni z Lipé byli starý český panský rod vzešlý z rozrodu Ronovců. Své jméno odvozovali od Lipé, dnešní České Lípy Téměř zaniklá tvrz. Budkovice udělovali v léno páni z Lipé, prvně zmiňovány r. 1426. R. 1522 je držel Jan z Heroltic, jemuž je r. 1530 Jan z Lipé uvolnil z manství. R. 1574 Kryštof Josef z Heroltic prodal jejich půlku Berchtoldovi z Lipé, r. 1625 připadla pánům z Lipé i druhá část. Dál se nezmiňují. více informací.. Páni z Lipé. Šlechtický rod. Předkem bohatého rodu pánů z Lipé, stejně jako Berků z Dubé, Lichtenburků a všech ostatních Ronovců byl údajně Smil Světlický. Jeho vnuk Chval založil hrad a město Lipá (dnešní Česká Lípa). Rod se brzy rozdělil na liou a pirkštejnskou větev Páni z Lipé, páni z Pirkštejna, páni ze Švamberka Pány z Lipé vystřídali o půl století později ve vlastnictví páni z Pirkštejna, kteří hrad také příznačně pojmenovali. Pirkštejn byl hlavním sídlem páů z Pirkštejna až do 16. století, v té době druhý ratajský (horní) hrad již vlastnil rod Malešických z.

PÁNI Z PIRKŠTEJNA. 29.08.2018. PÁNI Z PIRKŠTEJNA. Šlechtický rod. V roce 1356 získal Polnou Ješek Ptáček z Pirkštejna, blízký příbuzný Bertholda a Čeňka z Lipé. Ten městu daroval významná privilegia. V roce 1389 je Ješek Ptáček naposledy připomínán.. Páni z Lipé, jeden z nejvýznamnějších a nejstarších českých šlechtických rodů. Nejznámější osobností rodu byl Jindřich I. z Lipé (1275-1329). Jindřich byl za vlády krále Jana Lucemburského prvním mužem království, získal rozsáhlá území v Čechách i na Moravě a zastával nejvýznamnější úřady z Lipé Jindřich Hynek z Lipé, podkomoří (1307-09)+(1318-29), dědičný nejvyšší maršálek 1310, hejtman 1319, fl 1296, +Brno 26.8.1329; m.Scholastika von. Postupně je drželi páni z Obřan, páni z Lipé a páni z Lichtenburka. Po r. 1395 získal Obřany klášter kartuziánů v Kr. Poli. Od r.1782 spravoval panství Královo Pole a v jeho rámci Obřany náboženský fond, který je r. 1825 prodal Josefu Schindlerovi. K Brnu byly připojeny r.1919

Páni z Lipé provedli v létech 1557 - 1562 zásadní přestavbu hradu na renesanční zámek a v roce 1592 dokončili stavbu krásných stájí. Krumlov byl rok po konfiskaci prodán Liechtensteinům, kteří zde měli hlavní sídlo, později sídlo mladší knížecí větve, až do roku 1908, kdy vymřeli po meči a panství zdědili. Páni z Lipé drželi Moravský Krumlov až do začátku třicetileté války a za jejich éry sem zavítala řada významných hostů jako český král Jiří z Poděbrad (1458), manželka krále Ferdinanda I. královna Anna (1537), či slavný lékař Paracelsus (1536)

Hrad Lipnice - historie. Hrad Lipnici založili na počátku 14. století páni z Lichtenburka a dobudován byl Jindřichem z Lipé. Městečko pod hradem v roce 1370 obdrželo městská práva. Významnou historickou událostí na Lipnici bylo v roce 1417 vysvěcení prvních husitských kněží, které vzešlo z počinu Čeňka z Vartemberka Páni z Lipé však o svůj veškerý majetek přišli po bitvě na Bílé hoře - Pertold Bohobud z Lipé se aktivně podílel na stavovském povstání proti císaři Ferdinandu II. V roce 1622 byl zámek Moravský Krumlov zkonfiskován. Liechtensteinové a švédská vojska

Páni z Lipé dbají na rozkvět města a v 16. stol. dochází také k přestavbě hradu na renesanční zámek. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557 až 1562 dle návrhu italského stavitele Leonarda Gara de Bisono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s dvorem, na jižní straně se vypíná hlavní hranolová. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Páni z Lipé a Česká Lípa · Vidět víc » České království. České království či Království české (německy Königreich Böhmen, latinsky Regnum Bohemiae) byl státní útvar v čele s králem na území Čech od 13. století do roku 1918. Nový!!: Páni z Lipé a České království · Vidět víc » Berkové z Dub

Bludem z Bludova. V 1. pol. 14. stol. získali Bludov páni z Lipé a po nich markrabě Jan Jindřich. Počátkem 15. stol. měli panství v zástavním držení páni z Kunštátu, od roku 1436 Valdštejnové a konečně Tunklové z Brníčka. V roce 1496 koupili Bludov Žerotínové Roku 1277 založil Chval z rodu Ronovců vodní hrad Lipý. Zaujímal významné místo mezi sídly Ronovců. Ve 30 letech 13. století začíná okolo hradu vznikat poddanské město - Lipá, které je stejně jako samotný hrad v drželi v té době páni z Lipé z nichž právě Jindřichovi z Lipé bývá připisováno i velkorysé založení jednoho z největších poddanských měst PÁNI Z LIPÉ Páni z Lipé měli v erbu dvě černé zkřížené ostrve ve zlatém poli. Paprocký uvádí, že v jeho době se tyto ostrve lišili od ostrví jiných Ronovců tím, že měly jen pět suků, a nikoliv obvyklých šest. Klenot se podobal klenotu pánů z Lichtenburka, jen kapr býval spíše zlatý, a nikoli červený, a. Páni z Lipé zdědili tedy vedle Obřan i Nové Město. V okolí sami založili některé osady, a tím se začalo vytvářet malé samostatné novoměstské panství. Páni z Lipé postavili pravděpodobně na konci 14. století v Novém Městě tvrz. Jeden z jejich potomků, rovněž Jindřich z Lipé, dal v roce 1452 Novému Městu první. Lichtemburkové, páni z Klinštejna, páni z Lipé, páni z Dubé, páni z Pirknštejna a v neposlední řadě Klinečtí z Ronova. Významným pokračovatelem Ronovců byl Jindřich z Lipé, který díky novému českému králi Janu Lucemburskému zastával nejvyšši úřad hofmistra Českého království

Historie pánů z Lipé - vinarstvipanuzlipe

 1. První údaje o sídlu pochází z roku 1346, vlastnili ho páni z Lipé. Roku 1358 je coby majitel uváděn Léva z Levnova, po vymření rodu se hradu opět ujímají páni z Lipé. Po husitských válkách se sídlo stalo útočištěm loupežné hordy pod vedením Burgharda Kienbergera
 2. K nim náleželi páni z Lipé, stavitelé Ojvína coby jednoho z obranných hradů podél důležité obchodní stezky z České Lípy do Žitavy. Nejznámějším z nich je pan Jindřich z Lipé, partner královny Elišky Rejčky. První muž království za krále Jana Lucemburského
 3. Pozdější páni z Lipé drželi celá staletí Moravský Krumlov. Pro srovnání je zajímavý osud Čeňka z Frýdlantu (1250-78), také z generace vnuků Smila Světlického. Také on vybudoval kamenný hrad Frýdlant; nicméně mu ho Přemysl Otakar II. zkonfiskoval, podobně jako jiným pánům té doby

V takovém případě by ostrve ve zlatém poli připomínaly pány z Lipé, červení kapři pak pány z Lichtenburka (páni z Lipé měli v klenotu kapra zlatého, páni z Lichtenburka kvůli odlišení červeného) Znak a prapor byl obci přidělen v roce 2002 V Ratajích nad Sázavou sídlili páni z Lipé, v 17. a 18. století páni z Talmberka. Hráči hry Kingdom Come: Deliverance jistě znají postavy Hanuše z Lipé a Jana Ptáčka. V roce 1403 se tady ukryl i Racek Kobyla, který i s některými lidmi uprchl ze Skalice hor stříbrných (dnešní Stříbrná Skalice) Páni z Lipé Páni z Dubé > Berkové z Dubé, Škopkové z Dubé, Adršpachové z Dubé,Červenohorští z Dubé Páni z Ronova > Křinečtí z Ronova ze Žitavy z Pirkštejna z Klinštejna > Škvorečtí z Klinštejna, Míčanové z Klinštejna z Lichtenburka >Ve zlatém štítu jsou dvě černé zkřížené ostrve, každá se šesti suky Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 1991. 1510 s. MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Argo, 2010. ISBN 978 - 80 - 257 - 0294 - 9 Asseburgové Audřičtí z Audře Auerspergové Aulíkové z Třebnice MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl z Čičovic HÁS, Jiří. Šlechtické rody.

Historická šlechta › Páni z Lip

Brzy byl však obnoven a od roku 1346 ho drželi páni z Lipé. Zakrátko ho získali páni ze Šternberka a od roku 1381 držel jeho díl Petr z Kravař. V rodu pánů z Kravař byl i po dobu husitských válek a stal se základnou husitů. Proto byl roku 1422 obléhán a dobyt vojskem olomouckého biskupa Jana Železného RONOVCI - PÁNI Z LIPÉ A Z DUBÉ (do roku 1412): Chval ze Lipé (nedoloženo) 1324 první zmínka o Sloupu: syn, či vnuk Čeněk z Ojvína, opevnil slouou skálu asi kolem r. 1300 s názvem Pirkštejn / Birkenstein (od německého Birke = bříza Uvádí se, že koncem 14. století nechali páni z Lipé postavit v Novém Městě tvrz. Sídlit zde měl Jindřich i jeho syn, kroměřížský probošt Čeněk z Lipé. Existenci tvrze nicméně žádná přímá písemná zmínka nedokládá

Jindřich z Lipé & spol. 115. schůzka nad knihou Petra Hory - Hořejše. Jindřich z Lipé & spol. Tato schůzka s naší historií má podtitulek Jindřich z Lipé & spol. Řeč bude totiž nikoli pouze o tomto pánovi, byť patřil v době, o niž tu kráčí, k vůbec nejvlivnějším politikům v českém státě. Aby potlačil. Obnovený hrad před polovinou 14. století drželi páni z Lipé, kteří v té době získali rozsáhlé statky v okolí. V roce 1376 držel hrad Račice s městečkem a vsi Drnovice, Pístovice, Sokolí, Ježkovice a Nosálovice biskup Albert ze Šternberka. Po něm drželi zboží páni z Kravař, za nichž se hrad stal opěrným bodem husitů Čejkovickým panstvím prošlo po staletí několik významných rodů a řádů - páni z Lipé, rod Víckovců, Jesuité a Habsburkové. V roce 1936 bylo založeno první vinařské družstvo, jehož pokračovatelem je od roku 1992 firma - Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo A právě tito páni z Mostišt si nechali postavit ve stejnojmenné obci svůj hrad, ke kterému přináležela nedaleko stojící kaple sv. Prokopa, dnes kostel sv. Marka. Od první poloviny 15. století jsou ve spojitosti se zdejším sídlem spojováni páni z Lipé Páni z Kravař drželi Moravský Krumlov do roku 1437, kdy ho získali zpět páni z Lipé, kteří ho vlastnili jej až do roku 1622. V roce 1536 přijel na zámek věhlasný lékař a přírodovědec Paracelsus. Sídlil v zámecké věži a léčil Jana III. z Lipé. Za dva roky svého pobytu se mu jej nepodařilo uzdravit, napsal zde však.

HISTORIE RODU :: Shš Družina pánů z Lip

 1. 9. 5. Páni z Kunštátu a Poděbrad..... 62 9. 5. 1. Anna z Dubé a z Lipé, manželka Boþka st. (II.) z Kunštátu.. 62 9. 5. 2. Jindřich z Dubé, manžel Alžběty z Kunštátu.. 64 9. 5. 3
 2. Nejeden z nich posloužil jako pevný bod pro vybudování hradu. Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž rozrodu pocházeli páni z Lipé (České Lípy), z Ronova, z Dubé a z Klinštejna. Další významný rod, páni z..
 3. Nejstarší zmínka pochází z roku 1447, kdy Jiří Kravař ze Strážnice prodává statek Janu z Lomnice v osadě Újezd. Od té doby měl Újezd společnou historii s novoveselským statkem, jehož majiteli byli páni z Lipé a Dubé. V 17. století se zde připomíná rychta

Hovorov založili páni z Lipé, Jan IV. (Hovora z Dubé a z Lipého) byl předposledním potomkem tohoto rodu a posledním držitelem hodonínského panství, ke kterému Hovorany patřily. První noví osadníci Hovoran přišli z Balkánu, Chorvatska. Lidé z jihovýchodu prchali před Turky Páni z Lipé také vystavěli průchozí pylon jádra a další pás parkánové hradby. Brána se nacházela ve vystupující věži nebo příčném traktu paláce. Přes hluboký, až 25 m široký, příkop vylámaný do skalního podloží k ní vedl dřevěný most. Výrazným fortifikačním prvkem byla mohutná štítová zeď, kterou.

Časová osa - Rod pánů z Lipé v datec

Unikátem hradu Frymburk nedaleko obce Nový Hrádek je jeho hradní věž. Jedná se o nejširší hradní věží v ČR. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1354. Po něm byl hrad v držení předních rodů jako byli Páni z Lipé, Dubé, Trčkové z Lípy a Colloredo-Mansfeldové Krátce po vymření tohoto rodu v roce 1312 získali Krumlov páni z Lipé a v roce 1369 koupili panství páni z Kravař. Za husitských válek byl hrad obsazen hustity. Po vymření krumlovské větve pánů z Kravař v roce 1430 se majiteli stali opět páni z Lipé, kteří zde vládli až do pobělohorské konfiskace jejich majetku Jak jsem slíbila - podívala jsem se do Palackého a Otec opět nezklamal. Celkem se tím docela dobře vysvětlují i ti Benešovici. Cituji: FP : Z Porejní pak přistěhovala se záhy do Čech jedna linie pánů z Klingenberka, jížto nesluší másti s českými )purkrabími) na Zvíkově (Klingenberg) z pokolení nejprv Janovicúv, potom Benešovicův Roku 1510 na hrad přišel Jan Haugvic z Biskupic, ten ho ale záhy prodal H. Ptáčkovi, který na hradě také dlouho nezůstal. Roku 1515 jej opět získávají páni z Lipé a využívají ho jako letní sídlo. V roce 1533 pak přechází do rukou Hynka Haugvice z Biskupic, který jej kupuje společně s několika okolními vsemi Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž rozrodu pocházeli páni z Lipé (České Lípy), z Ronova, z Dubé a z Klinštejna. Další významný rod, páni z Vartenberka, zde z řady pevných hradů vládli svým rozsáhlým državám

Historická šlechta › Lipé

 1. Jindřich z Lipé (1270? - 26. srpna 1329 Znojmo-klášter Louka) byl český šlechtic ze starobylého panského rodu Ronovců, který se nazýval podle Lipé (dnešní České Lípy). Za vlády Jana Lucemburského dosáhl významného postavení a byl životním partnerem ovdovělé české královny Alžběty Rejčky
 2. Listin zachovaných z té doby je málo a rozlišení, která z osob se události zúčastnila, je obtížné a badatelé se v názorech různí. Nejmladší zmiňovaný Chval společně se svým synem Čeňkem postavili v období let 1268-1278 vodní hrad Lipý v České Lípě (více viz Páni z Lipé)
 3. Predikát z Polné dokazuje existenci opevněného obydlí - hrádku nebo hradu. Stáří hradu dále potvrzují klenby ve sklepeních, které jsou datovány do 13. století. Od 20. let 14. století drželi Polnou páni z Lipé

Ronovci - Wikipedi

Obec vznikla v období německé kolonizace českého území ve 13. století. První písemná zmínka o Chronici je z roku 1258. Od roku 1323 byli majiteli obce páni z Lipé. Po té se v držení obce vystřídalo několik majitelů. V období husitských válek byla obec zničena a koncem 15.. Páni z Lippe je starobylá německá panovnická dynastie. Zakladatel rodu je Bernhard I., v roce 1123 se stal prvním pánem Lippe. Tyč neměla vládnout od roku 1918, kdy byly svrženy všechny německé monarchie včetně knížat Lippe a Schaumburgu-Lippe. Současnou hlavou rodu je princ Armin, syn poslední kníže z Lippe Leopold IV. Pocházel z vedlejší větve z Lippe-Biesterfeld. Berkové, páni z Dubé a Lipé na přelomu středověku a raného novověku. Detail práce. Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora A čeští páni v tom hráli nemalou roli. Ronovec Jindřich z Lipé se na historické scéně objevil roku 1303. Tehdy při slavnostním turnaji smrtelně zranil Heřmana z Branibor, za což byl králem Václavem II. vykázán ode dvora

Pertold Bohobud z Lipé (1590-1643) se v letech 1618-1620 velmi aktivně zapojil do stavovského povstání proti císaři, za což byl po jeho porážce odsouzen ke ztrátě hrdla, pravé ruky, dědičného titulu nejvyššího maršála Království českého a veškerého majetku Chenko či Čeněk z Lipé byl synem Chvala a vnukem Častolova ze Žitavy, příslušníků stále mocnějšího rozrodu Ronovců, kteří se právě v této době dělili na jednotlivé rodové větve - pány z Ronova, Dubé, Lichtenburka, Klinštejna a právě podle našeho hradu páni z Lipé páni z Lipé, kteří zde založili špitál a komendu Řádu německých rytířů. Skvost moravské renesance Páni z Lipé zahájili na počátku 16. století rozsáhlou přestavbu hra-du na renesanční zámek. V letech 1557-1562 byla postavena hlavní budova s nádhernými arkádami kolem tří stran obdélného nádvoří K nejmocnějším pánům, kteří drželi město byli páni z Lipé, jeden z nejmocnějším rodům v zemi. Nejvýznamnější z nich byl Jindřich z Lipé, podkomoří a nejvyšší maršálek Království českého. R. 1381 získalo město žitavské právo, dostalo výsady, kterými se mohla chlubit jen královská města a smělo stavět.

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 12 - Milan

K rozšiřování hradu došlo za pozdějších majitelů, po zrušení řádu ho koupil Berchtold Pikner, poté tu sídlili Šelmberkové, od roku 1379 páni z Lipé, ti byli i posledními vlastníky. Pertoldovi z Lipé, který se zúčastnil protihabsburského stavovského povstání, panství zabavili. Požár nakonec vymazal hrad z mapy Hrady dali postavit páni z Lipé, před příchodem Ptáčků z Pirkštejna, přičemž Horní hrad je daleko starší, než dolní Pirkštejn. Podle komplexů, které tvořily pevnostní systém, si Ptáček zvolil i svůj přídomek. Pirkenštejn, se jmenoval, původně, jejich rodový hrad v severních Čechách.. Páni z Lipé, Rožmberkové a další sběratelé doby středověku a renesance. Vídeňští sběratelé: Liechtensteinové a Rothschildové. Medicejští, Borromejští a jejich sbírky. Ashmoleovy sbírky v Oxfordu a dvě nejstarší sbírky. Oppenheimer, Rockefeller a jejich muzea v Izraeli. Klenotnice a muzea na Sicílii Šlechta se vyskytuje u prakticky všech národů, jak u evroých, tak i v Asii a v Americe. V Japonsku existovaly dvě třídy šlechty, vyšší daimyo, byla třídou dědičných vlastníků půdy, nižší samurajové byli válečníky. V Číně císař uděloval dědičné šlechtické tituly, přičemž v každé následující. Dolní hrad Pirkštejn dali postavit ve 14. století páni z Lipé. V 15. století Pirkštejn vyhořel, následně byl opraven. Během selského povstání roku 1627 byl hrad těžce poškozen. V 18. století přešel do majetku církve, která jej přebudovala na faru. Vnitřní prostory hradu nejsou v současné době přístupné

Zámek v Moravském Krumlově: Moravský Krumlo

minulý týden jsme u nás ve Víno-klubu přivítali nováčka - Vinařství pánů z Lipé.Zakladatelem tohoto mladého vinařství je vystudovaný historik Lukáš Lukáš, který se ve vinařské branži pohybuje už pěkných pár let, a ve svém vinařství skloubil lásku k vínu s několikaletým podrobným výzkumem historie šlechtického rodu pánů z Lipé V dalších letech se postupně vystřídali v držení Račic páni z Lipé, Šternberkové, páni z Kravař, bratři Černohorští z Biskupic, Haugvicové a páni z Petřvaldu, z nichž vynikl zejména Hanuš Petřvaldský, který provedl počátkem 17.stol. na hradě rozsáhlé stavební úpravy. budovu nechal zvýšit na dvě poschodí se. Páni z Lipé zůstali vrchností Kurdějovských až do r. 1594, kdy je prodal Jan z Lipé spolu s hodonínským panstvím, kam Kurdějov patřil, hraběti Juliovi ze Salm-Neuburgu za 310 000 zlatých moravských. Původně byl Kurdějov slovanskou osadou, což dokládají privilegia zdejších vrchností od r. 1491. Všechna jsou sepsána.

Hrad Pirkštejn - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Páni z Lipé - Wikiwan

Moravský Krumlov - tipy kam na výlet, koupání v okol

Hrad Lipnici založil na počátku 14. století Raimund z Lichtemburka, dalšími významnými majiteli byli Jan Lucemburský, Karel IV., páni z Lipé a z Landštejna a Čeněk z Vartemberka. V 15. století získal panství Mikuláš Trčka z Lípy, za jehož potomků vyrostl na počátku 16 Krátce zde žili páni z Lipé. Za husitských válek se Cimburk stal základnou husitů. V době třicetileté války se zde usadila posádka císařského vojska, která měla za úkol chránit zdejší obyvatelstvo před Švédy. Vojáci však lid v podhradí spíš trápili a škodili mu, kradli a ubližovali 12. díl Erbovní mapy zobrazuje romantickou krajinu severních Čech plnou kopců a kopečků. Nejeden z nich posloužil jako pevný bod pro vybudování hradu. Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž (celý popis Po jeho smrti v roce 1572 zdědil panství Václav starší Berka z Dubé a Lipé (1554-1600), který v roce 1600 zemřel a panství připadlo jeho synovi Lvu Buriánovi Berkovi z Dubé a Lipé (1586 nebo 1590-1626), českému šlechtici ze starobylého rodu Berků z Dubé, synovci pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé (1551-1606) Páni z Lipé založili v okolí Nového Města několik osad a mezi nimi také do roku 1397 Petrovice. Z roku 1397 je totiž první písemná zpráva o této vsi. Tehdy vznikl spor mezi novoměstským farářem Damiánem a žďárským klášterem o desátky z Petrovic. Z okolností vyplývá, že šlo o osadu založenou na novoměstském území

Páni z Lipé: Poln

Z držitelů hradu je znám jako první pan Boček, který byl od roku 1239 purkrbím znojemským. Rod z Obřan vymřel pravděpodobně v roce 1312 smrtí pana Smila. Krumlov se tak dostal pod vládu panovníka Jana Lucemburského. Od roku 1319 až do roku 1621 (s výjimkou let 1318 - 1447) vlastnily krumlovské panství páni z Lipé Významnými vládnoucími šlechtickými rody byli například páni z Lipé, páni z Dubé nebo Trčkové z Lípy, za jejichž vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví. V době husitských válek se Humpolec přidal na stranu kališníků a město se následně stalo obětí válečných tažení krále Zikmunda Lucemburského

Hrad Pirkštejn - akce, otevírací doba, vstupné, ubytování

Rokytná - tipy kam na výlet, koupání v okol

S některým jejich zbožím získali po r. 1312 díl vsi páni z Lipé, kteří ho udělovali lénem. Druhý díl koupil r. 1358 od Jana z Popovic Drslav ze Šelmberka a o 15 let později se připomíná tvrz. R. 1379 koupili páni z Lipé i tuto část a od r. 1538 patřily Řeznovice k Oslavanům Hrad byl vybudován asi koncem 13. století nebo začátkem 14. století. Jeho prvními majitel byli nejspíše páni z Lipé, poté byl hrad v držení Viléma z Opatovic, který jej vlastnil nejspíše v letech 1374 - 1391. Od roku 1406 do roku 1437 se v listinách objevuje jako majitel Jan Bidlo, který měl svoje sídlo v Otradicích Původní hrad byl přestavěn na renesanční zámek v 16. století, kdy ho vlastnili páni z Lipé. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557-1562 podle návrhu italského stavitele Leonarda Gara de Bisono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s dvorem, na jižní straně se vypíná hlavní hranolová zámecká věž

PÁNI Z PIRKŠTEJNA :: Shš Družina pánů z Lip

Pirkštejn – WikipedieErby českých a moravských rytířů a pánů – Heraldic Art

Majitelé Městské muzeum Poln

To mělo za následek válku, kterou vedli spojenci a příbuzní Jindřicha z Lipé, proti panovníkovi. I páni z Litic a Potštejna byli mezi vzbouřenci. Povstání bylo v roce 1316 potlačeno a hrad Litice byl dobyt královskou stranou. Odbojné Drslavice vedl Břetislav z Rýzmberka Páni z Lichtenburka > Krušinové z Lichtenburka, Žlebští z Lichtenburka,Bítovští z Lichtenburka, Pyknové z Lichtenburka Páni z Lipé Páni z Dubé > Berkové z Dubé, Škopkové z Dubé, Adršpachové z Dubé,Červenohorští z Dubé Páni z Ronova > Křinečtí z Ronova ze Žitavy z Pirkštejna z Klinštejna > Škvorečtí z. - Majiteli města byli postupně páni z Obřan, páni z Lipé, páni z Kravař, Lichtenštejni a rod Kinských. Největší rozkvět Krumlov zaznamenal v období renesance (tehdy byl Krumlov hodnocen jako jedno z nejkrásnějších moravských měst), kdy byl původní hrad přestavěn na zámek, který dnes chátrá (s výjimkou části, kde. Jaká představení letos uvidíte? Nahlédněte do programu Letních shakespearovských slavností v Praze, Brně, Ostravě i Bratislavě analýz z předdiplomního projektu. Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. - Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Frymburk (hrad) – Wikipedie