Home

Rakouské ústavy 1848 1867

1848 dubnová ústava - Pillersdorfova. prvá rakouská ústava, jakožto ústava, která byla vyhlášená, ale nikdy neplatila. Pillersdorfova - podle rakouského ministra vnitra. podobně jako všechny další rakouské ústavy byla vyhlášena z rozhodnutí císaře a nebyla předložena ke schválení zákonodárnému sboru → oktrojovaná Prosincová ústava (německy Dezemberverfassung) byla vydána 21. prosince 1867 jako soubor ústavních zákonů. Nová ústava byla reakcí na rakousko-uherské vyrovnání . Tvořilo ji 7 zákonů, vymezujících zákonodárnou pravomoc Říšské rady , katalog základních práv občana, zřízení říšského soudu , nezávislost soudů, postavení císaře a vlastní vyrovnávací zákon 1867 - Prosincová ústava rakouské části říše. 28.12.2017 12:08. ZÁKON O ŘÍŠSKÉM ZASTUPITELSTVU. S přivolením obojí sněmovny rady říšské vidí se Mi změniti základní zákon o zastupitelstvu říšském, daný dne 26. února 1861, kterýž zní takto Pod tlakem událostí byl panovník rakouské monarchie Ferdinand V. nucen vydat vůbec první rakouskou ústavu. Byla vydána 25. dubna 1848 a podle svého autora ministra vnitra Franze von Pillersdorfa bývá také nazývána jako Pillersdorfova ústava

PPT - Habsburská monarchie v letech 1848 až 1914

1867 dovršen vývoj směřující k dualizaci na Rakousko-Uhersko → rozpad na 2 státní celky spojené osobou panovníka (personální unie) i některými společnými záležitostmi (reálná unie): zahraniční pol., armáda, financ Rakousko a Uhersko se lišily v politickém zřízení (Rakousko bylo liberálnější a svobodnější, Uhry centralistické - maďarizace). Lišily se také v hospodářství (Předlitavsko na tom bylo lépe). Mimo ústavy byly v roce 1867 přijaty i další zákony, např. shromažďovací, zákon o občanských právech apod Články vyrovnání tvořily coby delegační zákon součást prosincové ústavy z 21. prosince 1867. Ačkoli Ferenc Deák jakožto hlavní iniciátor vyrovnání ze strany Uherska nepovažoval kompromis (maďarsky kiegyezés, jak se v Uhersku vyrovnání říkalo) za ideální řešení, přesto věřil, že je nejlepším ze všech možných za dané situace Na nejsilnější odpor narazila nová ústava v Uhersku, které požadovalo návrat ústavy z roku 1848. Nakonec Maďaři prosadili dualistickou koncepci státu (často bývá užíván termín Rakousko-Uhersko), který měl dle ústavy z prosince 1867 společnou osobu panovníka, zahraniční politiku, armádu a finance (tzv Rakousko-uherský kompromis z roku 1867 - Austro-Hungarian Compromise of 1867. Z Wikipedie, Otevřené Encyklopedie. Share. Pin. Tweet. Send. Share. Send. Občanský prapor Rakouska-Uherska. Rozdělení mezi zeměmi, které mají být spravovány Víde ň (sytě.

francouzské ústavy 1891, 1893, 1895, 1899, 1804, 1814, 1830, 1848, 1875 německá ústava 1849 (nerealizovaná), ústava Severoněmeckého spolku 1867, německá ústava 1871 rakouské ústavy 1848 (kroměřížský návrh), 1849 (nerealizovaná), 1961, 1967 italský Piemontský statut 1848 1) Dubnová ústava 1848 (Pillersdorfova) 2) Moravská zemská ústava 1848 3) Kroměřížský návrh ústavy 1848 4) Březnová ústava 1849 (Stadionova) 5) Silvestrovské patenty 1851 6) Říjnový diplom 1860 7) Únorová ústava 1861 (Schmerlingova) 8) Prosincová ústava 1867 Po prusko-rakouské válce r. 1866 - Rakousko vystoupilo z Německého spolku. Uhři si vynutili téměř úplnou autonomii. R. 1867 vzniklo R-U. Společný byl panovník, měna, armáda a zahraniční politika. R. 1867 vydal císař ústavu, která platila v Předlitavsku - rovnost všech před zákonem, svoboda víry Na nejsilnější odpor narazila nová ústava v Uhersku, které požadovalo návrat ústavy z roku 1848. Nakonec Maďaři prosadili dualistickou koncepci státu (často bývá užíván termín Rakousko-Uhersko), který dle ústavy z prosince 1867 měl společnou osobu panovníka, zahraniční politiku, armádu a finance (tzv č. 146/1867 ř. z., kterým byly stanoveny zásady pro vyřizování společných záležitostí nově vzniklého soustátí rakousko-uherského. Podobný zákon byl pak vydán i v uherském království jako zákonný článek 12. Tato ústava pak platila až do rozpadu monarchie v roc

30. Rakouský ústavní vývoj 1848-1918 - Ius Wik

15. března 1848 příslib ústavy 17. března 1848 František Palacký začal vydávat svoje Dějiny v češtině 19. března 1848 odjela delegace Svatováclavského výboru do Vídně , aby odevzdala petici císaři - vyhýbavá odpověď, proto další petice 29. 3 1848 Pro Předlitavsko(Rakousko) byla v roce 1867 vydána nová ústava, která platila až do roku 1918. Zavedla rovnost všech občanů,osobní svobodu, svobodu shromažďování, právo svobodné víry, právo zakládat spolky a polit. strany. Volební právo však platilo pouze pro muže starší 24 let platící daně návrh ústavy 21.12.1848 nikdy nevšla v platnost! základní občanská práva (dílem tříčlenné komise, ve které pracoval i český poslanec Rieger), koncepce ovlivněna americkou ústavou z roku 1791, zásada, že každý člověk je svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševn v letech 1848 - 1867. Zmiňuji jednotlivé ústavy, které byly během tohoto období vydány, a historické okolnosti, které vedly k jejich vytvoření. Rok 1867 je stěžejním z důvodu vzniku prosincové ústavy, která se od předchozích ústav odlišovala a která mimo jiné zakotvila i tzv. dualismus

Prosincová ústava - Wikipedi

ústavy, i když ne v podobě, o jakou povstalci usilovali. - oktrojovaná ústava = vnucená. Sesazen Metternich, abdikoval Ferdinand I. Na jeho místo nastoupil František Josef I. Zrušeno poddanství. Až na situaci jmenovanou u Rakouska a Českých zemí se vrátila situace před březen 1848, národní požadavky Maďarů prosazeny až. Stol - nejstarší moderní ústavy - USA, FR, POL - důraz na občanství, svobodu, lidská práva Ústavní vývoj v ČR První ústava za Rakouska 1848 - Pillersdorfova/Dubnová ústava = první ústava v moderním smyslu, která byla přijata na území rakouské monarchie, vyhlášena císařem Ferdinandem I., oktrojovaná. Students also viewed čpd výcuc - Summary České a československé právní dějiny novověku ČPD - otázky 2021 - vypracované otázky Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty ČPD otázky z testu - Vojacek CPD 2021 skuska - přepracovane kabrheloviny Test 1848 - ústavy, vš Prezentace popisuje nejprve císařem oktrojované ústavy let 1848 - 49, pokračuje únorovou ústavou zahajující parlamentarismus v Habsburské monarchii a prosincovou ústavou (rakousko-uherské vyrovnání), zabývá se také volebním právem v Rakousku-Uhersku. Dále popisuje ústavy platné v Československu ve 20. století šině vyhovujících rakouské vládě. Další liberalizace svobody proje-vu a s tím souvisejících tiskových poměrů je pak spojena s vydáním prosincové ústavy v roce 1867. Její čl. 13 stanovil: Každý má právo, mí-nění své v mezech zákona slovem, pís-mem, tiskem nebo vyobrazením volně pronášeti. Tisku není.

21. 12. 1867 - Prosincová ústava rakouské části říše ..

Zásady, instituce a právo politické správy v Rakousku .mw-parser-output .sidebar{width:22em;float:right;clear:right;margin:0.5em 0 1em 1em;background:#f8f9fa. Rakousko-uherský kompromis z roku 1867 ( německy : Ausgleich, maďarsky : Kiegyezés) založil duální monarchii z Rakouska- Maďarsko . Kompromis ukončil 18letou vojenskou diktaturu a absolutistickou vládu nad Maďarskem, kterou zavedl František Josef po maďarské revoluci v roce 1848 . Byla obnovena územní celistvost Maďarského království 1867 ­ RAKOUSKO­UHERSKÉ VYROVNÁNÍ = vzniklo Rakousko­Uhersko, dualismus = společný panovník, armáda, zahraniční politika, celní unie, jedna měna. Rakousko­Uhersko se dělilo na PŘEDLITAVSKO ­ Rakousko, ZALITAVSKO ­ Uhry. 1867 ­ byla vydána prosincová ústava. FEDERALIZACE ­ rozdělení na více samostatných státních celků Výuková prezentace popisuje ústavní vývoj v českých zemích od první dubnové ústavy z r. 1848 až k současné Ústavě České republiky (16-12-1992). Popisuje nejprve císařem oktrojované ústavy let 1848-49, pokračuje únorovou ústavou zahajující parlamentarismus v Habsburské monarchii a prosincovou ústavou (rakousko-uherské vyrovnání), zabývá se také volebním.

1867: Rakousko-uherské vyrovnání → nový státní útvar Rakousko-Uhersko. Předlitavsko = Rakousko a české země. Zalitavsko = Uhry. oba státy měly společného panovníka, měnu, armádu, zahraniční politiku, ale vnitřní záležitosti si spravovaly samostatně → dualismu 1867 - vydána tzv. Prosincová ústava platná pouze pro Předlitavsko, položila základy ústavním institucím podle ústavy všichni jednotné rakouské státní občanství. veškeré národnosti prohlášeny za rovnoprávn Různé: ústavy, politické zřízení. V Uhrách ústava z r. 1848, v Rakousku nová r. 1867 → Rakousko je parlamentní stát, zrušena cenzura tisku, vznik říšské rady (státní orgán). Češi chtěli také samostatnost. Na protest se stáhli z vládních orgánů → vznik pasivní opozice (1867) Od vydání rakouské prosincové ústavy v r. 1867 (zákony č. 141-146/1867 ř.z.) dal zákonodárce najevo, že katolická církev, jakožto jedna z tzv. církví uznaných, s právním charakterem korporace (svazu) veřejného práva (§ 15 zák

- v rakouské armádě se vyznamenal maršálek Václav Radecký Německo - v březnu 1848 - panovníci jednotlivých kníţectví podléhají tlaku lidu na vytvoření ústavy a snahám po sjednocení národa - po nepokojích v Berlíně se ve Frankfurtu nad Mohanem se scházejí představitelé jednotlivých kníţectví v roce 1848 byly podn ěty, které odstartovaly revoluce i na území Rakouského císa řství. Rakouské císa řství byl poloú řední název pro souhrn zemí rodu habsburko-lotrinského. Tento název byl užíván od srpna 1804 do prosince 1867. V březnu 1848 vypukly revoluce i na území Rakouského císa řství. Zdroj 22. červenec 1848 Zahájeno jednání ústavodárného říšského sněmu ve Vídni, jehož se účastnili i poslanci zvolení v českých zemích. První parlamentní zkušenosti sbírali čeští poslanci v hlavním městě habsburské monarchie. Na základě oktrojované ústavy vydané panovníkem 25. dubna 1848 (tzv

po porážce revoluce v Rakousku (1848 - 1849) došlo v 50. letech . k návratu k absolutistické vládě. 1851 - odvolání ústavy (z března 1849) císařem 1859 - porážka Rakouska v severní Itálii a pád ministra vnitra Alexandra Bacha úplný návrat před březen 1848 už nebyl možn držav. Mikulovští Němci zpočátku přijímali revoluční události roku 1848 s velkým za-ujetím, zvláště pak zprávu o císařově příslibu ústavy. Celé město zaplavily vlajky s ně-meckou černo-červeno-žlutou trikolorou, která jasně symbolizovala postoje místních obyvatel 1848 - Zemský sněm požaduje věrší peavomoce x studentská opozice spolek Repeal 11/48 - v Kroměříži pokračuje příprava ústavy vycházející ze zásad amerického a francouzského liberalismu, Riegr: Hlavní je lid. RAKOUSKO UHERSKO. 1867 - Prosincová ústava - ŘÍŠSKÁ RADA se stává skutečným představitelem.

Únorová ústava 26

  1. DĚDICTVÍ REVOLUCE 1848-1849. Přestože liberální politici nedosáhli všech politických maxim, která si vytkli, zanechala po sobě revoluce z let 1848-1849 trvalé dědictví. Radikálně se proměnila sociální struktura společnosti, šlechta ztratila správně-politické výsady a na místo vrchnostenského spravování se zavedl.
  2. D - Dějepis - REVOLUČNÍ ROK 1848 - 1849 V EVROPĚ A U NÁS; ZSV - Základy společenských věd - ústava (vývoj od r. 1848 + hlavy) D - Dějepis - Evropa po roce 1848 do WW1; D - Dějepis - EVROPA V LETECH 1815-1848; D - Dějepis - RAKOUSKÉ ZEMĚ V LETECH 1848 - 1914; D - Dějepis - ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-191
  3. . vnitra) - nikdy nevstoupila v platnost, pro neuherské země, belgický vzor, centralistická. Kroměřížský sněm: (Vídeň) návrh kroměřížské ústavy, zásada svrchovanosti lidu, konstituční monarchie, rozehnán 1849
  4. Na nejsilnější odpor narazila nová ústava v Uhersku, které požadovalo návrat ústavy z roku 1848. Nakonecn Maďaři prosadili dualistickou koncepci státu (často bývá užíván termín Rakousko-Uhersko), který dle ústavy z prosince 1867 měl společnou osobu panovníka, zahraniční politiku, armádu a finance (tzv
  5. Bakalářka Peněžní ústavy Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o tipy na materiály k bakalářce Peněžní ústavy od 1848 až 1918 (téma bráno spíše z historického-numismatického hlediska než z ekonomického)
  6. Rakousko-Uhersko, často označované jako rakousko-uherská říše nebo duální monarchie, bylo konstituční monarchií a velmocí ve střední Evropě v letech 1867 až 1918. Bylo vytvořeno rakousko-uherským kompromisem z roku 1867 a po jeho porážce bylo rozpuštěno v první světové válce.. V jeho jádru byla duální monarchie, která byla skutečným spojením mezi rakouskou.
  7. cího řádu rakouské Národní rady, a to i díky společným historickým kořenům. I tuto tezi se pokusí následující článek prověřit. Stopadesáté výročí tzv. prosincové ústavy je k tomu dobrou příležitostí. Zabýváme-li se významem ústavních tradic, nelze nevidět, že trvání ústavního systému nastolenéh

Téma: Rakouské císa ství v letech 1848- - úkol: sestavení ústavy • duben 1848 - tzv. oktrojovaná ústava / nadiktovaná/ => nespokojenost Víde an $ • 22. 7. 1848 - zasedání íšského sn mu ve Vídni - jedná se o podob nové ústavy a zrušení poddanství. PŘÍČINY A PRŮBĚH REVOLUČNÍHO ROKU 1848-49 V RAKOUSKÉ MONARCHII A VÝVOJ MIONARCHIE V 50.A 60.LETECH 19.STOLETÍ. Příčiny:. Trvající nepokoje z 20. a 30.let. Buržoazice chtěla podíl na moci. Katalyzátorem revoluce byla velká neúroda v důsledku nákazy brambo Oproti roku 1848 se však situace zásadně změnila: české země hospodářsky zesílily, začaly občansky politicky i kulturně žít a podstatně se pozvedlo i jejich sebevědomí. Z jejich pohledu oprávněně očekávaly politické odměny za věrnost, kterou prokázaly dynastii během rakousko-pruské války

34. Prosincová ústava a česká politika - Ius Wik

8. Státní správa 1740 - 1848 (1850) 9. Politická správa rakouské monarchie v letech 1848 - 1918. Územní samospráva v rakouské monarchii v letech 1850-1918. 10. Ústavy, ústavní instituce, parlamentarismus a ústavní vývoj ČSR do r. 1938 Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj ústavního systému v českých zemích v letech 1848 - 193 Otázka: Svět a Evropa v letech 1848/49 až 1914 Předmět: Dějepis Přidal(a): SaSanka0606 . 1848. Itálie. První místo vypuknutí revoluce, leden 1848; Rakousko na Vídeňském kongresu získalo Benátsko a Lombardii; Snaha o risorgimento - povstání po celé Itálii, nutí jednotlivé krále o schválení ústa ústavy 1848 Dubnová - pillersdorfova - svobody - osobní, vyznání, tisku, ústnost a veřejnost soudního řízení, národní rovnost 1849 - Březnová - listina základních OP, možnost omezení vládou 1851 - 59 Bachovská absolutismu, OP zrušeny ve prospěch ekonomického vývoj Převzato z publikace Hranice - c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy (Václav Bednář, Tomáš Pospěch). Nakladatelství DOST, Hranice 2005. Chcete-li vědět více vřele doporučujeme knihu Orel, lev, svastika a hvězda, která vyšla v roce 2010 opět v nakladatelství DOST a jejím editorem je Tomáš Pospěch

S revolucí roku 1848 vtrhl do politiky rakouské monarchie plnou silou nacionalismus, který se stal jedním z faktorů vnitřní politiky a nakonec i příčinou jejího zániku. Jedním z výdobytků revoluce, která už byla po nástupu mladého císaře na ústupu, bylo osvobození rolníků od poddanství a roboty Rakousko (1804-1867) Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} Rakousko (1804-1867) See: Rakouské císařství See: Kaisertum Österreich See also. Po ministrově pádu byla přijata ústava a Rakousko se stalo demokratickým státem uspořádaným na základě konstituční monarchie (1861). Po prohrané bitvě s Pruskem u Hradce Králové (1866) ztratilo Rakousko vedoucí postavení v německém spolku. Nutnost reforem vyústila v přijetí prosincové ústavy a federalizaci státu (1867)

dějepis.co

Habsbursko-lotrinská dynastie je panovnická dynastie pocházející ze svazku Marie Terezie z rodu Habsburku a císaře Františka I. Štěpána Lotrinského z rodu lotrinských vévodu. Vládla v dědičných habsburských zemích v letech 1780-1918. Nástupnictví po přeslici v ženské linii v případě vymření rodu po meči v mužské linii zajišťovala Pragmatická sankce vydaná. 1848 v olomouckém paláci se vzdal trůnu císař Ferdinand V. - nástupce 18letý synovec František Josef I. (1848 - 1916) sliby jeho předchůdce liberálům o. Toggle navigation února 1867 rakousko-uherské vláda nakonec souhlasila s revizí Schmerlingovy ústavy; 2. 1867 prosincová ústava = poslední ústava v historii. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Dějiny [editovat | editovat zdroj]. Do roku 1848 existovaly v některých zemích monarchie zemské sněmy, ale šlo o stavovská shromáždění neparlamentního typu. Jednotlivé zemské sněmy byly jako parlamentní volené samosprávné orgány zřízeny až na základě Únorové ústavy z roku 1861 Rakousko (1848 - 1918) oktrojována) další ústavy 1849 (jako celek neplatila), 1861, 1867 - prosincová ústava (platná pro Rakousko) -> po Rakousko - Uherském vyrovnání (stát se stává konfederací) vedle ústředních státních orgánů (panovník, vláda, říšská rada - státní správa a samospráva na úrovni zemí.

Před 150 lety se Rakousko vyrovnalo s Uherskem Reflex

Rakousko-uherské vyrovnání. Roku 1867 bylo ústavou strvzeno tzv.Rakousko-uherské vyrovnání.Rakouské císařství se proměnilo na Rakousko-Uhersko.Dva samostatné státy, kterým vládne jeden král - František Josef I., který jmenoval Uherský sněm a uherskou vládu.Tomuto stavu se říká dualismus.Sva státy Rakouska-Uherska tedy byly Obsah1 Rakousko v letech 1849-1867. Vznik Rakouska-Uherska 1.1 Vnitřní politika v 50. letech - Bachův absolutismus1.2 Zahraniční politika v 50. letech1.3 Přechod od Bachova absolutismu k ústavnímu režimu1.4 1866 - prusko-rakouská válka1.5 1867 - rakousko-uherské vyrovnání - vznik Rakouska - Uherska1.6 Prosinec 1867 - prosincová ústava2 České země v letech 1849. Maďaři chtějí obnovit své požadavky a samosprávu z roku 1848 poč. roku 1867 byla obnovena platnost uherské ústavy- podepsana dohoda o Rakousko-Uherském vyrovnání Habsburská monarchie rozdělena na Předlitavsko a Zalitavsko (podle řeky Litavy) Předlitavsko - Rakouské země, Dalmácie, České země, Halič, Bukovin Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie. Do politiky se vrátil po obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého. Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 23 pro vyhledávání 'Rakousko (1804-1867)' Seřadit 1 . Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 Rakouská diplomacie 1848−1852 : zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga . Autor Hálek, Jan, 1976-Rok : 2011 . Umístění: Načítá se.

18. 5. 1848 se sešel frankfurtský sněm, jehož úlohou bylo vytvoření ústavy sjednoceného Německa. Potlačení revoluce v Rakousku posílilo pozice pruského krále, který 9. 11 Kdyby v téhle zemi měli mít konzervativci nějaké poutní nebo posvátné místo, tak by to mohla myslím být hrobka knížete Metternicha v Plasech >> Další dění v kapitole Rakousko od r. 1859 do r. 1867 České země. Češi chtějí jít nerevoluční cestou a nebouřit se. Chtějí sněm pro vypracování nové ústavy a slovanskou jednotu (tzv. austroslavismus). Konzervativci a šlechta podporují absolutismus, proti nim stojí demokraté, například Josef Václav Frič 1 Západočeská univerzita Fakulta právnická Petr Hájek OBANSKÁ PRÁVA V RAKOUSKÝCH ÚSTAVÁCH 19. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc Červen 1848: Slovanský sjezd v Praze - snaha změnit Rakousko ve spolkový stát. schválen zákon o zrušení poddanství. střet studentů s vojáky v Celetné. počátek povstání, boje na barikádách. Kdy se v Čechách zrušilo poddanství? Září 1849. Červen 1848. Listopad 1848. Září 1848. Říjen 1848 Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicích; ÚOP v Plzni; ÚOP v Lokt

František Josef I. - Wikipedi

prosincové ústavy z roku 1867 císař s parlamentem. Parlamentnímu schválení a kontrole podléhaly zejména délka a způsob vykonávání branné povinnosti, početnost každoročně odváděného mužstva, všeobecná ustanovení o přípřežích, o stravování a ubytování armá-dy, jakož i vojenský rozpočet revoluce 1848 poražena - Bachův absolutismus - Po vyhlášení ústavy roku 1861 = uvolnění společenského a politického života - vznik spolků (pěvecké, divadelní, vzdělávací); jedním z nejvýznamnějších = potřeba vnitřních změn v Rakousku. 1867 - tzv. rakousko- uherské vyrovnání mezi panovníkem a uherským.

Různé: ústavy, politické zřízení. V Uhrách ústava z r. 1848, v Rakousku nová r. 1867 → Rakousko je parlamentní stát, zrušena cenzura tisku, vznik říšské rady (státní orgán). Češi chtěli také samostatnost. Na protest se stáhli z vládních orgánů → vznik pasivní opozice (1867 Maďarská revoluce z roku 1848 - Humboldt County, Nevada. Maďarsko bylo pod vojenskou diktaturou až do rakousko-uherského kompromisu. Maďarská občanská revoluce a válka za nezávislost 1848-1849 ( maďarština : 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc, revoluce 1848-49 a válka za nezávislost ) byla jednou z. 1867 - vyrovnání s Maďary, vznik Rakousko-Uherska 1914 - atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este 1918 - Rakousko přijalo 3. listopadu příměří, rozpad monarchie, důsledkem toho vzniká Rakouská republika studentské bouře v květnu - Ferdinand ustupuje znovu, změna ústavy, jednokomorový říšský směn, voleni lidem veškerým . Ferdinand prchá z Vídně. v červenci 1848 se poprvé sešel směn, který měl vypracovat ústavu, spolu s tím řešit také robotní otázku. 7. 9. zrušení konec poddanství a roboty, poddaní se musí vykoupi Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v hlavním městě Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicíc 2012 Anotace Výukový učební materiál je zaměřen na problematiku vývoje české ústavnosti od první rakouské ústavy z roku 1848 po ústavu současnou. Pomocí hypertextových odkazů k archivu dokumentů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vede prezentace žáky k samostatnému posouzení proměny státotvorných idejí